umowa DLA

Dokument: PDF (2.0 MB)
  • 7 stron
Opublikowany 2016-10-06 22:38:14

ce]b"aĘ R!ł:*'u6c^,' i z€<€li rr,"'*..ł|1.sł.'9F-.{9L D.b.'''..'..'łrll.łp]!. Umowanr IAG-V.7243.0001'7.20f2 zarłarlarłdniu2|'|2.20l2r'$ \^od,/i.ławiuS ą.kirr o śrł'iadczenie,usług w zakesie publicznego fuanspoltuzbiorowcgo la 1iniach ABCD w Wodzislarł'iuSląskim. pomiędzy': Viatlclll \łodzisIrrtqIa.Ii.44-j00troJziJ.,r'łSląski.Ll|'Bogunln.\a4 replezentowanvmpLzezpełnomocnika: DariuszaSzvnczaka l ZastępcęPlezydentaMiasta. zwanymdalejOrganizatorem, a lirną Dolnoślą5kieLinie AutobusoweSp.z o.o' ul.D'ługosza60.51.162wrocław Ieprefenb\ĄJanąpżeZI 1.MirosławaZieliriskiego PrezesaZarządir zwanymdalcjOperatorem napodstawieart.22 ust.I pkt 4 ustawyz dnia 16 grudniao publicznymtransporciezbiorowym; I)Z'LJ.z dnia7 stycznia2011r'.nr 5,poz.13)'za$''altoumowęo następująccjtreści: s1 Przedmiotcmniniejszejumowy jest dofinansowanieniercntownychkursów komunikacji zbiorowej na ]iniach A'B,C.D rłykot'l1.wanychna tęręniemiasta WodzisławiaSląskiegoZ na]lożeniemobort'iązkuna operatolarealizacjirozkładujazdy podanegow załącznikunt l. bez rvzględuna liczbę pasaże|ów.taboreno wymaganychparamętrachpoclanychw fałącznikunr 2 olazstoso\ł,aniataN{'vopłatl'edługwykazucenpodanychw załącznikunr 3. s2 Do podstawow}chobolviązkówoperatoranależy: l. Realizacjapżewozów na liniachABCD w zakresiepodanymw ś1 w oparciuo tabor będ4cyl'dyspozycji operatorau,}mienionyw załącznikunr 2 do umowy.wedługrozkłaclu ja7dystanolviącegozałączniknr l doun]owy. 2. Zapewnieniesprartnościtechliczneieksp]oatowanycl]pojazdówrtedh.rgrtrymogówustawy . Prar,voo ruchudrogortrymorazprzepisórł'wJkonau''czychdotejustaqv' 3. Zapewnicnieczystościpojafdó\\,. 4. Prol'adzenie sprzedażybiletów za ptze1azów autobusachoraz rt' jedn-vmpunkcic stacjonanlym (zlokaljzowanym nie dalej niz i00 m od dworca autobusowcgo zlokalizowanegoprzy uI. Targowejw WodzisławiuŚląskim) zgodnic z $ykazen cen podanvmw załącznikufu 3 doumowy. 5. Prowadzeniekontrolibiletowejw pojazdach. 6. ZapewnięDicrt1aścirtejjakościobsługipasażerówpod wzgJędemzgodnościkursorł'ania autobusórvz obowiązLljącymrozkłademjazdy. 7' ZapertnieniewłaściwegoodnoszeniasiękierowcówdopasażęIów' p 8. W prz}padku awaIii autobusupodstawowęgoopelator uruchomi w czasięnie dłuzszymniż 40 mjnut od chlvili Wystą)ieniaawalii. tzw. .'autobuszastępczy,'.AutobLrsten powinien posiadaćparamctryzbliżonedo poiazdupodstawowęgo' 9. Roz-patrywanierł'ewłasnymzakresiervszelkichskargi reklamacjipasażerów\ł'tęIminie14 dni oraz przekazywanie Organizatorowi kopii takich skatg oraz informacji o sposobie ich Załatwicnia(kopie odpowiedzina skargi). I0' Zaspakajaniewe \ł'łasnvmfakresie wsfelkich roszczeń zgłaszanychpŻez pasażeró\ri inne podmioty. któIe poniosĘ szkody rt'związku z wykon1'r,r,'aniemprzez opeiatola usług przewozorvychbędącychprzędniotem umo\1,l. 1l' w.vBiesfanie rv pojazdach' rv miejscach v.idocznych dla podróznyclr olaz Da d$'orcu aut()buso\ł!m: infon't'iacji o obort'iązujących przepisach porządkol.1'.ch (regulanrin przewozó\ł.)' infdrmacji o oborł.iązuja3ejtary1ie opłat (cen biletóu). schematu sieci komunikacji miejskiej z zaznaczonymiprz,-stankamipośrednimii końcolymi. 12.W przypadkuwpro'"\'adzaniaznia11- sporządzanieaktualnychrozkładórr'jazcl1'(infomacji pasaŻelskiei)ipodawanie ich do publicznejwiadomościna przystankachoraz w S-vstemie Infbnlacji PrrbliczncjMiasta WodzisławiaŚląskiego' .! 13.Pomalowanie(oklejenie) autolrusóww jędnolitych barwachodmicnnych od autobusów MZK Jastrzębięi PKS RacibóŻ Z Zastrzężeniem'żewplowadza się okes przejśoio$Ydo dnia 1.02'20]3r' v' którym iędon autobusmożebyć w odmiennc.jkolorystycę.Ponadto opelator na rvlasnykoszt umieścina autobusach]ogokomunikacji miejskiej (zgodniez załączonYmwzofem) o łącznejpowierzchli nie przekraczającej8 lrr]na 1 autobus' l4' wyposażenieautobusóww tablicęelektronicznąprzedniąinformującąo literze linii i kieninku jazdy. 15' Stosowanicwszelkich ulg wr''nikającychz przepisów prawa'a przysługLljącychpasażerom. 1ó' Śrł.iadczeliieusługprzęWozowychw okesie ocl J styczniado 14styczniabęz pobie1.ania opłatza bjlct.'"' 17. SkładanicOrganizatorowimiesięcznychsplawozdańZ realizacjiusługświadczonychw za kresiepub]icznegotranspoltuzbiorowęgo.w tym in|ormacjidot"vczącychliczby pasazerórv na danej1iniikomunikac1'jnejoraz ilościi rodzaju sprzedan1.chbiletów- $3 Do podstau'ort'ycirobowiąfkóW olganizatora należy: l' Telminowa ZapłatadofinansowaniawedługZasadustalonychw umorvię 2' Z1.eliompensowanieoperatorowi ewentua]nvch op'lat wplo\'adfonych przez z'arządców pż)'stankó\Ą''i d\łolców na liniach okeślonychw { 1' 3. Ilzyskanie zgodv rł.łaścicieli1ń zarządcóu,'przystaŃó\ł na Zatrzynyrvaniesię autobusórł'' 4' lJmieszczcuie pŻyjętych (do dnia 1 stycznia2013r')lozkładólvjazdy na przystankach. 5' Wydanie operatorowi zaświadczeńna \łykoływaniepub]icznegotranspoltuzbiolo\łegona Iiniachwymienionychw umowietj.A, B, C, D. $4 l' Śror1kizesprzedaż,".biletó\ł.orazwpływyz opłatdodatko$ychstanowiąprzychórlopcratora. Za wykonyu.anięWszystkichkulsów wedługrozkładujazdyprzedstawionegow załącznikum 1 oIaZstoso\ł'anięcenpodan...

Tagi:

Komentarze do: umowa DLA • 0