oracle-database-10g-programowanie-w-jezyku-pl-sql-or10ps

Dokument: pdf (526.5 KB)
  • 14 stron
Opublikowany 2017-01-08 15:38:20

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Oracle Database 10g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Scott Urman, Ron Hardman, Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1207-9 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 10g PL/SQL Programming Format: B5, stron: 752 Wykorzystaj mo¿liwoœci programowania w PL/SQL, aby tworzyæ wyj¹tkowe, zaawansowane bazy danych • Jak zarz¹dzaæ zbiorami danych za pomoc¹ rekordów i obiektów jêzyka PL/SQL? • Jak komunikowaæ siê z bazami danych Oracle? • Jak u¿ywaæ zapytañ hierarchicznych, wyra¿eñ regularnych i mechanizmów Oracle Text do pobierania informacji? Tworzenie baz danych i zarz¹dzanie nimi wymaga nie tylko umiejêtnoœci technicznych i dyscypliny, ale równie¿ pomys³owoœci, wyobraŸni i – co najwa¿niejsze – odpowiednich narzêdzi. Zatem w³aœciwym wyborem bêdzie Oracle – elastyczny system zarz¹dzania relacyjnymi bazami danych o niezwykle du¿ych mo¿liwoœciach. Pozwala na tworzenie i administrowanie zaawansowanymi aplikacjami przy u¿yciu jêzyka PL/SQL, który s³u¿y do pobierania, wstawiania, aktualizowania i usuwania danych, a tak¿e tworzenia i przechowywania obiektów, u¿ytkowników oraz kontrolowania praw dostêpu do danych. Ksi¹¿ka „Oracle 10g. Programowanie w jêzyku PL/SQL” zawiera materia³ zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i zaawansowanych u¿ytkowników. Przedstawiono w niej nie tylko podstawowe elementy jêzyka (strukturê bloku, bloki anonimowe i nazwane, komunikaty o b³êdach i inne), ale tak¿e u³o¿ony wed³ug wersji spis g³ównych rozszerzeñ. Korzystaj¹c z tego podrêcznika, nauczysz siê, jak system przetwarza transakcje i zobaczysz, jak dzia³a baza danych na zapleczu. Dowiesz siê, jak pisaæ wyzwalacze i u¿ywaæ ich do zarz¹dzania lokalnymi oraz zdalnymi egzemplarzami bazy. Dodatkowo poznasz sztuczki programistyczne i praktyczne przyk³ady technik stosowanych w pracy z Oracle. • U¿ywanie jêzyka SQL w PL/SQL • Konfigurowanie transakcji • Rodzaje kursorów i ich dzia³anie • Korzystanie z rekordów i kolekcji • U¿ywanie narzêdzi SQL*Plus i Developer • Tworzenie procedur, funkcji i pakietów • Obs³uga b³êdów • Wyzwalacze w bazach danych • Komunikacja miêdzy sesjami • Procedury zewnêtrzne • Obiekty w bazach danych • Szeregowanie zadañ W jednej ksi¹¿ce otrzymujesz wiêc wszystko, czego potrzeba, aby tworzyæ zaawansowane bazy danych i profesjonalnie nimi zarz¹dzaæ! Spis treści O autorach ...............................................................................................13 O redaktorze technicznym ........................................................................15 Wprowadzenie ..........................................................................................17 Część I Wprowadzenie ...................................................................... 23 Rozdział 1. Wprowadzenie do języka PL/SQL ..............................................................25 Wprowadzenie do języków programowania ................................................................................26 Wskazówki dla początkujących programistów ......................................................................26 PL/Co? .........................................................................................................................................27 Język SQL .............................................................................................................................28 Przegląd relacyjnych baz danych ..........................................................................................28 PL/SQL a SQL ......................................................................................................................30 PL/SQL a Java .......................................................................................................................32 Historia i możliwości języka PL/SQL ...................................................................................33 Podstawy języka ..........................................................................................................................35 Bloki anonimowe ..................................................................................................................35 Procedury ..............................................................................................................................36 Funkcje ..................................................................................................................................36 Pakiety ...................................................................................................................................36 Typy obiektowe .....................................................................................................................37 Przetwarzanie instrukcji PL/SQL ................................................................................................37 Tryb interpretowany .....................................................................

Komentarze do: oracle-database-10g-programowanie-w-jezyku-pl-sql-or10ps • 0