oracle-database-11g-programowanie-w-jezyku-pl-sql-or11ps

Dokument: pdf (620.2 KB)
  • 14 stron
Opublikowany 2017-01-08 15:39:48

Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237, stron: 904 Poznaj tajniki programowania w jêzyku PL/SQL • Jak pisaæ kod w jêzyku PL/SQL? • Jak zarz¹dzaæ b³êdami? • Jak tworzyæ funkcje i procedury? PL/SQL to wbudowany jêzyk proceduralny baz danych Oracle. Jest on rozszerzeniem jêzyka SQL i umo¿liwia tworzenie takich konstrukcji, jak pêtle, instrukcje warunkowe, zmienne i wyzwalacze. Dziêki temu mo¿na zautomatyzowaæ wiele czynnoœci administracyjnych oraz rejestrowaæ zmiany danych lub nadzorowaæ ich modyfikacje. Jêzyk ten pozwala wiêc na budowanie dynamicznych i stabilnych aplikacji, opartych na bazach danych typu klient-serwer. Ksi¹¿ka „Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL” zawiera omówienie wszystkich najnowszych funkcji i narzêdzi tego jêzyka programowania. Szczegó³owe wyjaœnienia wzbogacone zosta³y o studia przypadków oraz przyk³adowy kod, który mo¿na wkleiæ do w³asnej aplikacji. Z tym podrêcznikiem nauczysz siê pobieraæ i modyfikowaæ informacje w bazach danych, tworzyæ wartoœciowe instrukcje w jêzyku PL/SQL, skutecznie wykonywaæ zapytania i budowaæ niezawodne zabezpieczenia. Dowiesz siê tak¿e miêdzy innymi, jak stosowaæ procedury, funkcje, pakiety, kolekcje i wyzwalacze oraz jak zoptymalizowaæ wydajnoœæ aplikacji. • Jêzyk PL/SQL — architektura i funkcje • Struktury steruj¹ce • Instrukcje • Zarz¹dzanie b³êdami • Programowanie w jêzyku PL/SQL • Kolekcje • Obiekty i pakiety • Wyzwalacze • Komunikacja miêdzy sesjami • Podprogramy zewnêtrzne • Typy obiektowe • Biblioteka jêzyka Java • Rozwój aplikacji sieciowych Twórz solidne aplikacje sieciowe w jêzyku PL/SQL Spis treści O autorze .................................................................................................15 Wprowadzenie ..........................................................................................17 Część I Podstawy języka PL/SQL ...................................................... 23 Rozdział 1. Przegląd języka Oracle PL/SQL .................................................................25 Tło historyczne ............................................................................................................................25 Architektura .................................................................................................................................27 Podstawowa struktura bloków .....................................................................................................30 Nowe funkcje bazy Oracle 10g ....................................................................................................33 Pakiety wbudowane ...............................................................................................................33 Ostrzeżenia generowane w czasie kompilacji .......................................................................34 Kompilacja warunkowa .........................................................................................................34 Działanie liczbowych typów danych .....................................................................................35 Zoptymalizowany kompilator języka PL/SQL ......................................................................35 Wyrażenia regularne .............................................................................................................36 Różne możliwości ograniczania łańcuchów znaków .............................................................37 Operatory zbiorów .................................................................................................................37 Stos wywołań z informacjami o błędach ...............................................................................37 Nakładki na programy składowane w języku PL/SQL ..........................................................38 Nowe funkcje bazy Oracle 11g ....................................................................................................39 Automatyczne rozwijanie podprogramów w miejscu wywołania .........................................40 Instrukcja CONTINUE ..........................................................................................................41 Zapisywanie działania funkcji w języku PL/SQL między sesjami ........................................41 Rozszerzenia dynamicznego SQL-a ......................................................................................42 Wywołania w notacji mieszanej, opartej na nazwie i opartej na pozycji ...............................42 Wieloprocesowa pula połączeń .............................................................................................44 Hierarchiczny program profilujący języka PL/SQL ..............................................................46 Generowanie kodu macierzystego przez macierzysty kompilator języka PL/SQL ...............47 Narzędzie PL/Scope .........

Komentarze do: oracle-database-11g-programowanie-w-jezyku-pl-sql-or11ps • 0