koledy_teksty

Dokument: pdf (74.4 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2017-01-03 03:44:59

1 KOLĘDY I PASTORAŁKI -> część I 1. A wczora z wieczora 1. A wczora z wieczora, (bis) z niebieskiego dwora. (bis) Przyszła nam nowina, (bis) Panna rodzi Syna. (bis) 2. Boga prawdziwego, (bis) nieogarnionego. (bis) Za wyrokiem Boskim, (bis) w Betlejem ydowskim. (bis) 3. Pastuszkowie mali, (bis) w polu wtenczas spali. (bis) Gdy Anioł z północy, (bis) światłość z nieba toczy. (bis) 4. Chwałę oznajmując, (bis) szopę pokazując. (bis) Chwałę Boga tego, (bis) dziś nam zrodzonego. (bis) 5. "Tam Panna Dzieciątko, (bis) miłe Niemowlątko. (bis) Uwija w pieluszki, (bis) pośpieszcie pastuszki." (bis) 6. Natychmiast pastuszy, (bis) śpieszą z całej duszy. (bis) Weseli bez miary, (bis) niosą z sobą dary. (bis) 7. Mądrości druhowie, (bis) z daleka królowie. (bis) Pragną widzieć swego (bis) Stwórcę przedwiecznego. (bis) 8. Dziś Mu pokłon dają, (bis) w ciele oglądają. (bis) Ka dy się dziwuje, (bis) e Bóg nas miłuje. (bis) 9. I my te pośpieszmy, (bis) Jezusa ucieszmy. (bis) Ze serca darami: (bis) modlitwą, cnotami. (bis) 10. Jezu najmilejszy, (bis) ze wszech najwdzięczniejszy. (bis) Zmiłuj się nad nami, (bis) grzesznymi sługami. (bis) 2. Ach ubogi łobie 1. Ach, ubogi łobie, có ja widzę w tobie, dro szy widok ni ma niebo, w maleńkiej osobie. (bis) 2. Zbawicielu drogi, tak eś to ubogi, opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. (bis) 3. Czy eś nie mógł Sobie, w największej ozdobie obrać pałacu drogiego, nie w tym le eć łobie. (bis) 4. Na twarz upadamy czołem uderzamy, witając Cię w tej stajence między bydlętami. (bis) 5. Zmiłuj się nad nami, obmyj z grzechów łzami, przyjmij serca tu skruszone, które Ci składamy. (bis) 3. Anieli w niebie 1. Anieli w niebie śpiewają, Bogu cześć chwałę oddają. Wesele opowiadają, wszemu światu znać dawają. Kolęda. (bis) 2. Narodził się nam Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel, Izajasz prorokował, e się z Panny narodzić miał. Kolęda. (bis) 3. Otó się nam ju narodził, by świat z grzechów wyswobodził. Anioł pasterzom objawił, e się na świat Jezus zjawił. Kolęda. (bis) 4. W Betlejem, ydowskim mieście, tam się do Niego pośpieszcie. Le y w łobie łzy roniący, Zbawiciel nasz wszechmogący. Kolęda. (bis) 4. Anioł pasterzom mówił 1. Anioł pasterzom mówił: "Chrystus się wam narodził w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia". (bis) 2. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, bie eli do Betlejem skwapliwie, znaleźli Dziecię w łobie, Maryję z Józefem. (bis) 2 3. Taki Pan chwały wielkiej uni ył się Wysoki. Pałacu kosztownego adnego nie miał zbudowanego Pan wszego stworzenia. (bis) 4. O dziwne narodzenie, nigdy nie wysłowione. Poczęła Panna Syna w czystości, porodziła w całości panieństwa swojego. (bis) 5. Ju się ono spełniło, co pod figurą było. Arona róźd ka ona zielona, stała się nam kwitnąca i owoc rodząca. (bis) 6. Słuchajcie Boga Ojca, jako wam G zaleca: Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny, w raju wam obiecany, tego wy słuchajcie. (bis) 7. Bogu bądź cześć i chwała, która by nie ustała, jak Ojcu, tak i Jego Synowi i Świętemu Duchowi, w Trójcy jedynemu. (bis) 5. Bosy pastuszek 1. Był pastuszek bosy, na fujarce grał, w górach pasał owce i w szałasie spał. Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli, obudzili go gdy spał, gdy spał, obudzili go gdy spał, gdy spał. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo Narodzenia czas wypełnił dni, tam gdzie stajenka razem z bydlątkami le y dzieciąteczko i na sianku śpi. Świat na to czekał wiele ju lat i Narodzenia dziś wita czas, biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie, na niebie pierwszej gwiazdy blask, na niebie pierwszej gwiazdy blask. 2. Był pastuszek bosy, zimne nó ki miał, ale dobry anioł piękne butki dał. Wziął pastuszek owce, pobiegł tak jak wiatr przed siebie, a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd, a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść… 6. Bóg się rodzi 1. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obna ony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony. Wzgardzony okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. (bis) 2. Có masz, niebo nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście twoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, eśmy byli winni sami. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. (bis) 3. W nędznej szopie urodzony, łób Mu za kolebkę dano. Có jest, czym był otoczony, bydło, pasterze i siano. Ubodzy, was to spotkało, witać Go przed bogaczami. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. (bis) 4. Podnieś rękę, Bo e Dziecię, błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. 7. Bóg się z Panny narodził 1. Bóg się z Panny narodził, aby ludzi oswobodził. Tego dnia wesołego, Narodzenia Bo ego, weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy. (bis) 2. Rozkwitła się lilija, nieska ona Maryja. Tego dnia... 3. Porodziła nam Syna, o wesoła nowina. Teg...

Komentarze do: koledy_teksty • 0