Umowa_KK_dla_AVON

Dokument: pdf (274.4 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2017-01-03 03:27:29

OGÓLNE WARUNKI WSPÓPRACY 1. Niniejszy dokument reguluje warunki współpracy pomiędzy AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowiczej 32 (02- 170), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028712, NIP 526-030-38-23, kapitał zakładowy w wysokości: 53.155.800,00 PLN (dalej: „AVON”) oraz KONSULTANKĄ. KONSULTANKA w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy to zarówno: a. osoba, posiadająca unikalny numer personalny, która nabywa produkty AVON na własne potrzeby; b. osoba posiadająca unikalny numer personalny, która nabywa produkty AVON w celu ich dalszej odsprzedaży. 2. Każda osoba posiadająca numer personalny ma prawo do korzystania z programów promocyjnych i specjalnych ofert rabatowych oferowanych przez AVON po zrealizowaniu zamówienia/zamówień na produkty AVON o określonej wartości. Osoba posiadająca numer personalny AVON może używać tytułu „KONSULTANTKA AVON” oraz w związku wykonywaniem Umowy, w tym z prowadzeniem odsprzedaży ma prawo wykorzystywać (prezentować lub przekazywać) dostarczone przez AVON publikacje, katalogi, broszury oraz materiały i produkty promocyjne, opatrzone nazwą AVON. 3. KONSULTANTKA, o której mowa w punkcie 4 (poniżej), wyraża zgodę, że powyżej opisane materiały (w tym również stanowiące informacje handlowe), mogą być przesyłane w formie elektronicznej oraz przez telefon (w tym sms, mms). KONSULTANTKA przyjmuje do wiadomości, że AVON chroni oznaczenia, które podlegają ochronie jako znaki towarowe oraz utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oznaczeniami tymi są w szczególności nazwy produktów AVON oraz logotyp i nazwa AVON. Z tego względu i w ramach obowiązujących przepisów, KONSULTANTKA nie może używać ww. utworów oraz znaków towarowych AVON w rozumieniu przepisów o prawie autorskim oraz prawach własności intelektualnej w sposób inny, niż wymieniony w § 1 ust. 2, tj. w szczególności poprzez używanie tych znaków w miejscach publicznych lub w Internecie bez uprzedniej zgody AVON udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie. Naruszenie powyższego zakazu oraz chronionych ustawą praw AVON stanowi istotne naruszenie Umowy. 4. Avon jest firmą, która w swojej działalności promuje rozwój i zasady sprzedaży bezpośredniej rozumianej jako sprzedaż wyrobów prowadzona poza siecią sklepową, bezpośrednio na rzecz konsumenta przez osobę prezentującą takie wyroby. Sprzedaż bezpośrednia prowadzona jest głównie w domu konsumenta, jego miejscu pracy lub innym miejscu poza stałymi punktami sprzedaży, powinny towarzyszyć jej wyjaśnienia sprzedawcy i pokazy produktów. KONSULTANTKA, która dokonuje dalszej odsprzedaży produktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bezpośrednio, ma obowiązek prowadzić sprzedaż zgodnie z zasadami sprzedaży bezpośredniej: bezpośrednio na rzecz konsumenta, głównie w domu konsumenta, miejscu pracy lub innym miejscu poza stałymi punktami sprzedaży, a sprzedaży powinny towarzyszyć wyjaśnienia i pokazy produktów. AVON przestrzega Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej („PSSB”) i wymaga od KONSULTANTEK, o których mowa w zdaniu pierwszym, przestrzegania Kodeksu PSSB, z którym można zapoznać się na stronie internetowej PSSB pod adresem http://pssb.pl/pssb/rules/index,kodeksetyczny.html. 5. AVON dba o to, aby KONSULTANTKA uzyskiwała możliwość korzystania z promocji, obniżek lub ofert specjalnych przy realizacji zamówienia o określonej wartości. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki KONSULTANTKA nabywa prawo do zakupu produktów AVON, zgodnie z obowiązującym regulaminem sprzedaży dostępnym na stronie www.avon.pl w Strefie Konsultantki, zarówno na własne potrzeby, jak również prawo zakupu produktów AVON w celu ich dalszej sprzedaży, w tym w ramach działalności gospodarczą prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek. 6. KONSULTANTKA może prowadzić aktywną sprzedaż wyłącznie na rzecz finalnego użytkownika (konsumenta). AVON zastrzega dla siebie prawo sprzedaży produktów AVON nabywcom innym niż użytkownicy finalni (konsumenci), co nie wyłącza prawa AVON do sprzedaży na rzecz konsumentów. 7. Rejestracja KONSULTANTKI online następuje po wypełnieniu formularza danych osobowych drogą elektroniczną, zaakceptowaniu niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy oraz po zweryfikowaniu przez AVON prawidłowości przekazanych danych. Zamówienia mogą być składane po zaakceptowaniu przez KONSULTANTKĘ niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy w sposób elektroniczny, tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka akceptacji umowy, weryfikacji danych i nadaniu numeru personalnego. 8. AVON dba o odpowiednie zabezpieczenie zamówień składanych przez KONSULTANTKĘ. Po założeniu konta nadaje KONSULTANTCE unikalny numer personalny a KONSULTANTKA generuje w systemie hasło dostępu do Strefy KONSULTANTKI. W interesie KONSULTANTKI leży ochrona przydzielonego jej unikalnego numeru personalnego. KONSULTANTKA zob...

Komentarze do: Umowa_KK_dla_AVON • 0