Oferta kontynuacji

Dokument: pdf (1.1 MB)
  • 6 stron
Opublikowany 2017-01-02 17:52:52

Certyfikat OC jest ważny na warunkach określonych w załączonej korespondencji: CertyfikatOC MotorThirdPartyLiability InsurancePolicyCertificate LibertySeguros,CompaniadeSegurosyReasegurosSA,OddziałwPolsce zsiedzibąwWarszawie,ul.Chocimska17potwierdzazawarcieumowyubezpieczenia odpowiedzialnościcywilnejposiadaczypojazdówmechanicznychzaszkodypowstałe wzwiązkuzruchemtegopojazdu,zgodniezUstawąoUbezpieczeniachobowiązkowych, UFGiPBUKz22maja2003r.zpóźniejszymizmianami.Powództwooroszczenia wynikającezumowyubezpieczeniamożnawytoczyćalbowedługprzepisówo właściwościogólnejalboprzedsądwłaściwydlamiejscazamieszkanialubsiedziby Ubezpieczającego,UbezpieczonegolubUprawnionegozumowyubezpieczenia. LibertySeguros,CompaniadeSegurosyReasegurosSA,BranchinPolandwithits registeredofficeinWarsaw,17ChocimskaSt.,confirmsbythiscertificatetheconclusion ofamotorthirdpartyliabilityinsurancecontractcoveringclaimsresultingfromroadtraffic inaccordancewiththeMandatoryInsuranceActofUFGandPBUK22ndMay2003with furtherchanges. Numerpolisy/Policynumber Ważnaod/ValidfromWażnado/Validuntil Składkazapakiet(wtymOC)/Packageprice(incudingMTPL) 02-04-201601-04-2017 2016-298342731 662,4zł(464,41zł) Zakresubezpieczenia/Insurancecoverage OC/MTPL &MiniAssistance/Casco AC Accident NNW/Personal OponyAssistance /TireAssistance Miejscezawarciaumowy:Warszawa Wprzypadkusprzedażypojazduprzeddatąwymagalnościkolejnej raty,składkazawykorzystanyokresstajesięwymagalnazdniem poinformowaniaLibertyosprzedaży. X X X XAssistancePremium AC AC Wraziewypadkuwkrajulubzagranicądzwoń: IsleofMan,ChannelIslands,FaroeIslands. Lichtenstein,Iceland,Norway,Switzerland,Monaco,SanMarino, Unionandinthefollowingcountries:Andorra,Gibraltar, ENG:insurancecontractvalidontheterritoryoftheEuropean Normandzkie,WyspyOwcze. Norwegia,Szwajcaria,Monako,SanMarino,WyspaMan,Wyspy orazwkrajach:Andora,Gibraltar,Liechtenstein,Islandia, PL:umowaubezpieczeniaważnanaterytoriumUniiEuropejskiej niezbędnychinformacjioduczestnikówzdarzeniawezwijPolicję. spornychorazwprzypadkubrakumożliwościuzyskania 5.Niepodpisujdokumentów,którychnierozumiesz.Wkwestiach sposóbswojejodpowiedzialnościinnymuczestnikomzdarzenia. 4.Bezabsolutnejpewnościwłasnejwinyniepotwierdzajwżaden oświadczenieoprzebieguzdarzenia. nazwęubezpieczyciela,numerrejestracyjnypojazdu)iuzyskajich 3.Zapiszdaneuczestnikówwypadku(imię,nazwisko,numerpolisy, pojazdu,uzgodnijtonajpierwzLiberty. Liberty.Jeślibędzieszkorzystałzusługholowanialubnaprawy 2.Szczegółowewskazówkijakpostępowaćuzyskaszdzwoniącdo numer112. wezwijpogotowieizawiadompolicję.NaterenieUEdzwońpod 1.Zadbajbyposzkodowanymudzielonopomocy,jeżelisąofiary +48225899521 Danepojazdu/CarData Marka/Make Model/Model Pojemność/Enginecapacity Numerrejestracyjny /Registrationnumber NumerVIN/VINnumber FORD Focus1.6TDCiMR`05 1560cm3 ERW8C63 WF0WXXGCDW4T63116 Daneubezpieczonego/Policyowner Imię,nazwiskolubnazwafirmy/Name,surnameor companyname Adres/Address Sumygwarancyjnedlajednego zdarzenianatereniePolski *5000000EURdlaszkódnaosobie *1000000EURdlaszkódwmieniu GuaranteedsumspereventinPoland *5000000EURforpersonalinjuries *1000000EURforpropertydamages PodpisprzedstawicielaUbezpieczyciela/ MarcinWarszewski DyrektorGeneralny/ Insurer’sRepresentative’sSignature DirectorGeneral ŁukaszNowak ZygmuntaZwolińskiego51 96-200RawaMazowiecka wypowiedzenie. polisylubdowiedziećsięjakmożeszzłożyć dziś,abypoznaćwarunkikontynuacji zpolisąLibertyzadzwońdonasjeszcze Jeślikupiłeśauto składkętylkozaokresdodatypoinformowania adresuks@lu.pl,wtakimprzypadkuzapłacisz podnumer+48225899555lubpiszącna poinformujnasotymniezwłoczniedzwoniąc Jeślisprzedaszauto nasosprzedażyauta. zmianywTwojejpolisie. +48225899070,wprowadzimyodpowiednie napisznabok@lu.pllubzadzwońpodnumer Jeślizmieniłeśadreslubnumertelefonu zadzwonićpodnumer znajdziesznastronie Szczegółoweinformacjenatematzakresuubezpieczenia www.lu.pl.Możeszrównieżdonas +48225899521 osprzedażylubkupniepojazduzpolisąLiberty Pamiętajabypoinformowaćnasniezwłocznie +48225899521 Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros SA, Oddział w Polsce Ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa Składka za ubezpieczenie, nr polisy W P L NP Druk wpłaty: Składka za ubezpieczenie, nr polisy 2016-298342731 Łukasz Nowak Zygmunta Zwolińskiego 51, 96-200 Rawa Mazowiecka Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros SA, Oddział w Polsce Ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa Łukasz Nowak 56 1030 1944 7404 4480 3241 3531 2016-298342731 56 1030 1944 7404 4480 3241 3531 sześć, sześć, dwa, zł, 40gr 662,4 zł 662,4 zł 662,4 zł Zygmunta Zwolińskiego 51, 96-200 Rawa Mazowiecka Druk: E1049/13/03/16 101943047 Druk: E1049/13/03/16 101943047 Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros SA, Oddział w Polsce Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie KRS 0000273211, NIP 1070006600, REGON 140857150 ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa, fax: +48 22 589 90 90 tel. +48 22 589 95 21, www.lu.pl nr pisma 101943047 Szanowni Państwo Łukasz Nowak Zygmunta Zwolińskiego 51 96-200 Rawa Mazowiecka Pojazd: Warszawa, 20...

Tagi:

Komentarze do: Oferta kontynuacji • 0