Podłoga ciepła i cicha

Dokument: pdf (684.1 KB)
  • 9 stron
Opublikowany 2016-12-27 06:36:20

PRZEWODNIK BUDOWLANY LIPIEC 200342 JeÊli poddasze przeznaczone jest na cele mieszkalne zachodzi koniecznoÊç wyciszenia pod∏ogi – tak aby ha∏asy nie przenika∏y do kondygnacji poni˝ej. Dodatkowo izolacja termiczna ograniczy straty ciep∏a. POD¸OGA CIEP¸A I CICHA wykle jako podk∏ad pod pod- ∏og´ stosuje si´ wylewki be- tonowe. Jednak nie zawsze jest to rozwiàzanie mo˝liwe i ekono- miczne. System suchego jastrychu NIDA Pod∏oga oferowany przez La- farge Nida Gips to alternatywne rozwiàzanie. W stosunku do trady- cyjnych materia∏ów jest to technolo- gia ze wszystkich stron nowoczesna, spe∏niajàca wszelkie wymagania izo- lacyjnoÊci akustycznej i termicznej. System mo˝na uk∏adaç na wszyst- kich pod∏o˝ach, zarówno nowych, jak i przeznaczonych do renowacji. Jego niewielki ci´˝ar oraz szybki i suchy monta˝ sprawiajà, ˝e system ten jest czasami jedynym rozwiàza- niem problemu starych i zniszczo- nych pod∏óg, szczególnie na os∏a- bionych stropach. Z Poddasze przed u∏o˝eniem izolacji cieplnej i akustycznej. LIPIEC 2003 PRZEWODNIK BUDOWLANY 43 MATERIA¸Y I TECHNOLOGIE 1. Pod∏o˝e powinno byç suche i czyste. Przed rozpocz´- ciem prac usun´liÊmy zanieczyszczenia i resztki py∏u po szlifowaniu spoin obudowy poddasza (zobacz te˝ w numerze PB 05/2003). 4. UstawiliÊmy prowadnice ∏aty wyrównawczej za pomocà poziomnicy. 3. ZaznaczyliÊmy górny poziom podsypki wyrównawczej. 2. Za pomocà niwelatora ustaliliÊmy najwy˝szy punkt na powierzchni pod∏ogi. ± PRZEWODNIK BUDOWLANY LIPIEC 200344 System suchego jastry- chu NIDA Pod∏oga sk∏ada si´ z p∏yt pod- ∏ogowych gipsowo- kartonowych o bardzo du˝ej twardoÊci i prze- znaczony jest do uk∏a- dania na wszystkich pod∏o˝ach, zarówno nowych jak i przezna- czonych do renowacji. 6. Rozpocz´liÊmy wysypywanie NIDY P. 7. Zacz´liÊmy od miejsc najbardziej oddalonych od drzwi wejÊciowych. Ârednie zu˝ycie komponentów suchego jastrychu NIDA P na 1 m2 pod∏ogi Produkt IloÊç P∏yta pod∏ogowa NIDA P 2,10 m2 Klej NIDA P 0,30 kg Wkr´ty NIDA P 7 szt. Podsypka wyrównujàca 10 l/1 cm gruboÊci P∏yta styropianowa 1,05 m2 Pianka poliuretanowa 1,05 m2 Masa szpachlowa NIDA P 5 kg P∏ynna folia uszczelniajàca 0,60 kg np. Botact DF 9 ustalone ze wspó∏czynnikiem strat równym 5% 5. Podsypk´ wyrównujàcà NIDA P stosuje si´ w celu wyrównania poziomu. Minimalna gru- boÊç warstwy podsypki wynosi 2 cm, natomiast maksymalna – 20 cm. we∏ny mineralnej LIPIEC 2003 PRZEWODNIK BUDOWLANY 45 MATERIA¸Y I TECHNOLOGIE 8. Starannie rozsypaliÊmy podsypk´ przy Êcianie (w na- szym przypadku równie˝ przy drzwiach od cz´Êci technicz- nej). 9. Zacz´liÊmy rozprowadzanie od zaznaczonego na Êcia- nach poziomu. 10. PrzesuwaliÊmy nadmiar do siebie. 11. W miar´ post´pu prac dosypywaliÊmy podsypk´. ± 12. Aby rozpoczàç uk∏adanie we∏ny weszliÊmy do po- mieszczenia na u∏o˝onych p∏ytach – aby nie naruszyç war- stwy podsypki. 13. Aby wykonaç w∏aÊciwà izolacj´ p∏yty we∏ny mineral- nej uk∏adaliÊmy w sposób mijankowy, z przesuni´ciem. 14. P∏yty we∏ny mineralnej Stropoterm mo˝na ∏atwo docinaç. 15. Przy uk∏adaniu p∏yt nale˝y pami´taç o zachowaniu dylatacji przy Êcianach. PRZEWODNIK BUDOWLANY LIPIEC 200346 MATERIA¸Y I TECHNOLOGIE 16. U∏o˝ona izo- lacja z we∏ny mi- neralnej. W sys- temie Lafarge NIDA P teraz k∏adzie si´ p∏yty suchego jastry- chu. Wszystkie te zalety sprawi∏y, ˝e postanowiliÊmy zastosowaç ten produkt jako element w adapta- cji naszego strychu na poddasze u˝ytkowe. Przypomnijmy, i˝ po- przednio omówiliÊmy rozwiàza- nie zabudowy poddaszy w tech- nologii Lafarge Nida Gips (nu- mer 5/2003). Nasze prace zakoƒczyliÊmy na ostatecznej obróbce spoin tj. szlifowaniu za pomocà papieru Êciernego sia- teczkowego. Przed przystàpieniem do prac zwiàzanych z uk∏adaniem pod∏o- gi oczyÊciliÊmy ca∏e pomieszcze- nie z kurzu i pozosta∏ego po szlifowaniu py∏u. Nast´pnie za pomocà niwelatora okreÊliliÊmy po∏o˝enie najwy˝szego punktu pod∏ogi i zaznaczyliÊmy górny poziom podsypki wyrównujàcej bioràc pod uwag´ gruboÊç p∏yt pod∏ogowych (25 mm), p∏yt z twardej we∏ny mineralnej do izolacji oraz materia∏u wykoƒ- czeniowego. W przypadku wy- st´powania instalacji nale˝y pa- mi´taç o tym, i˝ rury i przewody nale˝y zaizolowaç i zamocowaç do pod∏o˝a noÊnego w odst´- pach <500 mm, a warstwa pod- sypki musi je przykryç na gru- boÊç 10 mm. W kolejnym etapie prac ustawiliÊmy prowadnice do ∏aty wyrównujàcej przy pomocy poziomicy. Po ustawieniu pro- wadnic mogliÊmy przystàpiç do wysypywania podsypki wyrównu- jàcej NIDA P. Podsypka wyrów- nujàca NIDA P to granulat gliƒ- cu (mieszanka trzech frakcji ke- ramzytu) jest tak skompono- wany, aby zapewniç równomier- ne i maksymalnie zag´szczone u∏o˝enie poszczególnych ziaren. Nie dopuszcza si´ stosowania pojedynczych frakcji gliƒcu. Zaczynajàc od punktu najbar- dziej oddalonego od drzwi wej- Êciowych do pokoju, w naszym przypadku od Êciany z drzwiami do kot∏owni, wyspaliÊmy pod- sypk´ NIDA P w nadmiarze. STROPOTERM wymiary mm gruboÊç m2 /opak. m3 /opak. R cena z∏/m2 1000/500 40 3.00 0.14 1.05 17.28 1200/500 50 2.00 0.11 1.32 18.80 1200/500 60 2.00 0.13 ...

Tagi:

Komentarze do: Podłoga ciepła i cicha • 0