Schody 1

Dokument: pdf (652.2 KB)
  • 8 stron
Opublikowany 2016-12-27 06:37:05

ecyzja o rodzaju i kon- strukcji schodów musi byç podj´ta na etapie wykonywania projektu budynku. Schody, poza tym, ˝e pe∏nià funkcj´ u˝ytkowà, sà te˝ ele- mentem wystroju wn´trza, po- D PRZEWODNIK BUDOWLANY WRZESIE¡ 200332 W domku jednorodzinnym lub mieszkaniu wielopoziomowym po- trzebne nam b´dà schody wewn´trzne. Mo˝liwe sà ró˝ne rozwiàza- nia. Cz´Êç budynku mo˝e byç wydzielona jako klatka schodowa (takie rozwiàzanie jest wygodniejsze, ale zajmuje wi´cej miejsca). Schody mogà te˝ prowadziç na wy˝szà kondygnacj´ bezpoÊrednio z pokoju. SCHODY W JEDEN DZIE¡ Schody – konstrukcja budowlana przeznaczona do komunikacji pieszej mi´dzy ró˝nymi pozioma- mi (np. mi´dzy kondygnacjami budynku, poziomem terenu a poziomem wejÊcia do budyn- ku, poziomami tarasów tereno- wych). Schody sk∏adajà si´ za- zwyczaj z pochy∏ych biegów wy- posa˝onych w stopnie, rozdzielajàcych poszczególne biegi spoczników i z por´czy. Mo- gà byc wykonywane z drewna, kamienia, ˝elbetu lub stali. Biegi schodów stalowych i drewnia- nych sà zwykle ograniczone z obu stron pochy∏ymi elementa- mi, zwanymi belkami policzko- wymi lub policzkami, w których sà osadzone lub do których sà przymocowane. Przestrzeƒ mi´- dzy biegami schodowymi nazywa si´ duszà schodów. Pozosta∏ymi konstrukcyjnymi elementami schodów sà belki spocznikowe (na których opiera si´ p∏yta spo- cznika i koniec biegu) oraz kon- strukcja spocznika. S¸OWNICZEK winny wi´c byç w to wn´trze od- powiednio wkomponowane oraz wykoƒczone. Z CZEGO WYKONAå SCHODY? W domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielopoziomo- wych schody wykonuje si´ z ˝el- betu, drewna lub metalu. Naj- cz´Êciej wykonuje si´ schody ˝elbetowe. G∏ówne zalety ˝elbe- tu to: trwa∏oÊç, odpornoÊç na dzia∏anie ognia, mo˝liwoÊç do- wolnego kszta∏towania. Wiele firm oferuje ró˝ne typy schodów gotowych, przeznaczonych do samodzielnego monta˝u. Sà one wykonane najcz´Êciej z metalu lub drewna, albo z obu tych ma- teria∏ów. W budynku stawianym w ramach akcji Praktyka na Bu- dowie zdecydowaliÊmy si´ w∏a- Ênie na schody modu∏owe. Dla- czego i jak si´ sprawdzajà pisze- my w dalszej cz´Êci artyku∏u. RODZAJE SCHODÓW Schody mogà si´ sk∏adaç z jed- nego lub kilku biegów, o ró˝- nym kszta∏cie, ró˝nie wzgl´dem siebie usytu- owanych. Najwygod- niejsze w u˝ytkowa- niu sà schody pro- ste. W zale˝noÊci od liczby biegów mogà byç: jedno- biegowe, dwubiego- we, trójbiegowe. Naj- cz´Êciej spotyka si´ schody dwubiegowe dwukierunkowe, w któ- rych kolejne biegi sà do siebie równoleg∏e; przy wchodzeniu na drugi bieg zmienia si´ kieru- nek ruchu na MATERIA¸Y I TECHNOLOGIE WRZESIE¡ 2003 PRZEWODNIK BUDOWLANY 33 ± przeciwny. Schody mogà byç te˝ jednokierunkowe (z jednego biegu przechodzi si´ na drugi bez zmiany kierunku) lub ∏ama- ne (biegi usytuowane sà pod kà- tem prostym do siebie). Schody proste wymagajà du˝ej powierzchni. Z powodu braku miejsca, a czasami ze wzgl´dów architektonicznych cz´sto wyko- nuje si´ wi´c inne rodzaje. Schody zabiegowe wykonuje si´ bez spoczników. Mogà byç wbu- dowane w róg budynku (mi´dzy dwie lub trzy Êciany). Majà zmiennà szerokoÊç stopni. Naj- wi´ksza szerokoÊç stopnia wy- st´puje przy zewn´trznej kraw´- dzi. Zmiennà szerokoÊç stopni majà równie˝ schody wachlarzo- we i kr´cone; w rzucie pozio- mym majà one kszta∏t ko∏a lub wielokàta. Spotyka si´ te˝ inne, nietypowe kszta∏ty schodów. Ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo schody muszà byç wyposa˝one w por´cze. Musi byç ona umieszczona wsz´dzie tam, gdzie schody sà z jednej strony otwarte. W przypadku nawet stromych schodów, por´cz jest na tej samej wysokoÊci – zmie- nia si´ kàt pochylenia pochwytu. Minimalna wysokoÊç balustrady mierzona do wierzchu por´czy wynosi 90 cm. Przy szerokich biegach cz´sto por´cz umiesz- cza si´ te˝ od strony Êciany. Nawierzchnia stopni musi byç wykonana z takiego materia∏u, aby nie istnia∏o niebezpieczeƒ- stwo poÊlizgu. Ze wzgl´du na trwa∏oÊç powinien to byç mate- ria∏ trudno Êcieralny. Doradca tech- niczny firmy Rin- tal sporzàdzi∏ projekt przysz∏ych schodów. JeÊli chodzi o profe- sjonalizm dorad- ców odwiedzajà- cych nasz plac budowy firmie dajemy wysokà ocen´ – schody zosta∏y zaprojek- towane bardzo funkcjonalnie. Tak wyglàda miejsce przysz∏ego monta˝u schodów, widoczna dra- bina zapewnia∏a komu- nikacj´ w czasie budowy. Schody modu∏owe wspornikowe sà bardzo efektowne, gama wy- koƒczeƒ i wzorów po- zwala na dobranie ich charakteru i stylu do da- nego pomieszczenia. PRZEWODNIK BUDOWLANY WRZESIE¡ 200334 Podczas po˝aru schody stanowià drog´ ewakuacji. Powinny byç wi´c odporne na dzia∏anie ognia. Najbardziej odporne na dzia∏anie ognia sà schody ˝elbe- towe, najmniej – stalowe. Scho- dy drewniane powinny byç za- bezpieczone odpowiednim pre- paratem ogniochronnym. Scho- dy stalowe wewnàtrz budynku sà zwykle ocynkowane. KONSTRUKCJA SCHODÓW Najcz´Êciej schody sà oparte na Êcianach budynku lub na s∏u- pach. Je˝eli bieg schodowy jest zamocowany (utwierdzony) w Êcianie budynku, a z drugiej strony nie ma ˝adnej podpory, sà to tak zwane schody wsporni- kowe. Zamocowany ...

Tagi:

Komentarze do: Schody 1 • 0