20. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej

Dokument: pdf (62.6 KB)
  • 4 stron
Opublikowany 2016-11-02 03:25:54

Okres: 01-2013 Brak zamkni tych miesi cy Konta syntetyczne Uwzgl dniono bilans otwarcia w obrotach narastaj co Uwzgl dniono przeksi gowania ko ca roku Poka saldo dwustronne Wydruk graficzny ROK: 2013zaliczenie rachunkowo ci finansowej ul. NIP: 777-77-77-777 Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont ksi gi g ównej za miesi c: 01-2013 UWAGA: Obroty kont narastaj co z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne. Konto Nazwa bilans otwarcia Wn bilans otwarcia Ma obroty Wn obroty Ma narastaj co Wn narastaj co Ma Saldo Wn Saldo Ma 010 rodki trwa e 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 011 rodki trwa e w budowie 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 012 Zaliczki r. w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 Akt. rodki trwa e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 017 Akt. r. w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 Warto ci niemat. i prawne 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 022 Zaliczki WNiP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 026 Akt. WNiP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030 Inwestycje w nieruch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 031 Inwestycje w WNiP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 032 Inwestycje udzia y/akcje 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 033 Inwestycje papiery d ne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 034 Po yczki d ugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 035 Akt. po yczek d ugoterm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 038 Inwestycje pozosta e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070 Umorzenie rodków trw. 0,00 66.200,00 0,00 0,00 0,00 66.200,00 0,00 66.200,00 071 odpis akt warto r trwa ych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 073 Akt. warto ci inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 075 Umorzenie WNiP 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100 Kasa 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 130 Bie cy rach. bankowy 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 131 Rachunki bankowe lokat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 Inne rach. bankowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 Inne aktywa pieni ne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 ugoterminowe kredyty 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 139 Krótkoterminowe kredyty 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 141 Papiery wart przez do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 Inwestycje udzia y/akcje 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 143 Inwestycje papiery d ne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 Po yczki krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 Akt. po yczek krótkoterm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 Inwestycje pozosta e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 Inne inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 Rozrach. - bie ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 Rozrach. - odbiorcy kraj. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 202 Rozrach. - dostawcy kraj. 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 203 Rozrach. - odbiorcy zagr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 Rozrach. - dostawcy zagr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 Zaliczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 Akt. nale no ci odb. kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma strony 286.000,00 103.200,00 0,00 0,00 286.000,00 103.200,00 286.000,00 103.200,00 Z przeniesienia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Do przeniesienia 286.000,00 103.200,00 0,00 0,00 286.000,00 103.200,00 286.000,00 103.200,00 Druk: 2013-06-04 22:41:40 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2013.1.d Strona 1 pierwsza ROK: 2013zaliczenie rachunkowo ci finansowej ul. NIP: 777-77-77-777 Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont ksi gi g ównej za miesi c: 01-2013 UWAGA: Obroty kont narastaj co z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne. Konto Nazwa bilans otwarcia Wn bilans otwarcia Ma obroty Wn obroty Ma narastaj co Wn narastaj co Ma Saldo Wn Saldo Ma 207 Akt. nale no ci odb. zagr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 Rozrachunki z bud etami 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 221 Rozrachunki VAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 Rozrach.- wynagrodz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 Inne rozrach.z prac. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 Nie wniesione wk ady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 Roz. z udzia . akcjon. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 Niedobory i nadwy ki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 Nal. doch. na drodze s d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 Pozosta e rozrach. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 Po ycz.-otrzym. d . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 Po ycz.-otrzym. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 Zobowi zania z emisji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 Zobowi zania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 zobowi zania z tytu u l...

Komentarze do: 20. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej • 0