Flisz w brzegu Dunajca w Zarzeczu (1)

Dokument: pdf (271.3 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2016-10-31 07:02:07

108 Flisz w brzegu Dunajca w Zarzeczu 5492 Lokalizacja: województwo ma³opolskie powiat nowos¹decki gmina £¹cko miejscowoœæ £¹cko-Zawodzie Rejon geograficzny: Zewnêtrzne Karpaty Zachodnie Beskidy Zachodnie Beskid S¹decki Jednostka geologiczna: Zewnêtrzne Karpaty fliszowe p³aszczowina magurska 4458 Pi³a Opisywany obszar nale¿y do pasma Radziejowej, wchodz¹cego wraz z pasmem Jaworzyny w sk³ad Beskidu S¹deckiego.Proponowanyobiektgeoturystycznyjestnatural- nym ods³oniêciem, po³o¿onym w prawym zboczu doliny Du- najca. Zaczyna siê ono w odleg³oœci 150 m od funkcjonuj¹cej przeprawy promowej w £¹cku –Zawodziu i kontynuuje siê w wysokiej skarpie w kierunku na zachód. W ods³oniêciu widoczne s¹ warstwy z Zarzecza. W 200-metrowym profilu obserwowaæ mo¿na osady, jakie utworzy³y siê w trzeciorzêdzie (piêtro eocen), oko³o 34-56 mln lat temu, w wyd³u¿onym zbiorniku morskim, wskutek dzia³alnoœci pr¹dów zawiesinowych nios¹cych ró¿norodny materia³ okruchowy i deponuj¹cych go u podnó¿a sk³onu w formie podmorskiego sto¿ka nap³ywowego. Obserwowane w Zarzeczu osady s¹ drobnorytmicznym, cienko³awicowym fliszem - gruboœci poszczególnych warstw s¹ rzêdu centyme- trów. Warstwy piaskowców o barwach niebiesko-szarych poprzedzielane s¹ ciemniejszymi wk³adkami ³upków (ska³ o charakterystycznej p³ytkowej oddzielnoœci). Na przekrojach poprzecznych warstw piaskowców obserwowaæ mo¿na struktury sedymentacyjne, takie jak: laminacja równoleg³a, warstwowanie przek¹tne, warstwowanie konwolutne. Warstwy widoczne w tym ods³oniêciu zapadaj¹ pod k¹tem 55° w kierunku na po³udniowy-zachód, a w górnej czêœci ods³oniêcia u³o¿one s¹ niemal poziomo. Ods³oniêcie powsta³o w korycie Dunajca wskutek jego dzia³alnoœci erozyjnej - g³êbokiego wcinania siê w pod³o¿e skalne. Natomiast na przeciwleg³ym brzegu obserwowaæ mo¿emy doœæ szerok¹ (ok. 10 m) pla¿ê ¿wirow¹. Jest to przyk³ad dzia³alnoœci akumulacyjnej rzeki. Wœród ¿wirów (obtoczonych fragmentów skalnych o rozmiarach powy¿ej 2mm) dominuj¹ ska³y buduj¹ce pobliskie wzniesienia, ale równie¿ i takie, które pokona³y znaczn¹ drogê od obszarów Ÿród³owych Dunajca, czyli ska³y pochodz¹ce z masywu tatrzañskiego, fliszu podhalañskiego oraz serii magurskiej. Rozpoznaæ mo¿na: granitoidy, piaskowce, piaskowce kwar- cytowe, kwarcyty i inne. Jest to doskona³a sposobnoœæ do zapoznania siê z ró¿norodnoœci¹ ska³ wystêpuj¹cych w tym regionie. Dostêpnoœæ obiektu jest bardzo dobra. Z centrum £¹cka, na wysokoœci domu nr 411 nale¿y skrêciæ na po³udnie i drog¹ asfaltow¹, przechodz¹c¹ w œcie¿kê poln¹ dojœæ do koryta Dunajca. Na terenie tego obiektu mo¿na spêdziæ aktywnie i w malowniczej scenerii ca³odniowy wypad „za miasto” i jest to propozycja zarówno dla grup zorganizowanych, jak i dla indywidualnego turysty. The flysch in the Dunajec River bank in Zarzecze In £¹cko-Zawodzie village, in the right bank of the Du- najec River the flysch succession is exposed, known as the Zarzecze Beds (member of the Magura Unit, Krynica Sub- unit). In the fine-rhythmic flysch strata, exposed along some 200 meters, typical sedimentary structures can be observed: beddings and laminations. On the opposite bank the gravel bar is formed, composed of rock fragment derived from surrounding hills. The site is easily accessible due to boatlift, some 150 meters distant from the exposure. StaryS¹cz 4460 MszanaDolna 1 2 3 4 109 Wybrana literatura: 7, 330, 331 Zarzecze Autor karty stanowiska dokumentacyjnego i fotografii: A. Kiciñska-Œwiderska (2005) 1 2 3 4

Tagi:

Komentarze do: Flisz w brzegu Dunajca w Zarzeczu (1) • 0