Donizetti - Ave Maria - Duet

Dokument: pdf (52.0 KB)
  • 4 stron
Opublikowany 2016-12-25 14:47:13

        (per due voci uguali)Andante Andante Gaetano DONIZETTI AVE MARIA T B Org              A  ve   - Ma   ri  - a,-    gra ti    - a   - ple  na-    Do  mi   - nus   -                               3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                               7 T. B Org.              te  cum-    Be  ne  - dic    ta,-    In  mu   li   - e  - ri- bus,   -    et be    ne   - 3                      3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                               13 T. B Org.           Sanc  ta- Ma   ria     3 - Ma ter     3 -  dic  tus,-    fruc  tus  - ven tris    - tu  i- Je   su.     -      3 3                                            3 3 3 3 3 3 3 3                           Edition Lendic 19 T. B Org.      De i   -     Sanc  ta- Ma   ria,     3 - Ma ter     3 - De - i       Sanc  ta- Ma   ria- Ma   ter- De   i,-     Sanc  ta-                                                3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                  24 T. B Org.        et   in   ho   ra,   - mor   tis   - nos   tre,   - et   in   ho   ra   - mor    tis   -  Ma  ria   - ma ter     3 De i-     mor  tis   - nos   trae,-     nos  -                              3 3 3 3 3 3 3 3 3                            3 3 3 3 3 3 3 3 29 T. B Org.      nos   tre,   - A   ve   - Ma   ria   - gra   tia   - ple   na,   - A   ve- Ma    ria   - ple na,    -    et in    trae    A   ve- Ma     ria   - gra  tia- ple     na,   - A   ve- Ma     ria   - ple na,    -                                  3 3 3 3 3 3 3 3 3                                      3 3Edition Lendic 2 34 T. B Org.      ho   ra   - mor   tis   - nos   tre   - et   in   ho   ra   - mor    tis   - nos   tre,   - A   ve   - Ma   ria   - gra   tia-     mor  tis   - mos   tre-     mor    - tis,   A   ve- Ma     ria   - gra  tia   -                                3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                 3 3 3 3 3 3 39 T. B Org.      ple   na,   - A   ve- Ma    ria   - ple na,    -       A  -   ple  na,   - A   ve- Ma     ria   - ple na,    -    et  in   ho  ra   - mor   tis   - nos    tre   - A   ve   -                                 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                             44 T. B Org.        - ve,       Ma  -  Ma   ria   - gra   tia   - ple   na,   - et   in   ho  ra   - mor  tis   - nos    tre   - A   ve-                            3 3 3 3 3 3 3 3                   Edition Lendic 3 Copyright Niksa Lendic 2007 48 T. B Org.       - ri  a-   o  ra,-     o ra   - pro   no    - bis  -    Ma   ria   - ple na   -    o  ra,-        o ra   - pro   no     - -                   3 3                    54 T. B Org.       O ra,    -     pro no    - bis   -      o    3 -  bis,      pro no     - bis,-     o -    3                     58 T. B Org.      ra- pro    no    - bis,-    o  ra-     pro no    - bis.-        ra pro      no- bis,     -    o  ra-     pro no    - bis.-                                          Edition Lendic 4 ...

Tagi:

Komentarze do: Donizetti - Ave Maria - Duet • 0