1000 najczęściej używanych słów angielskich

Dokument: pdf (10.2 MB)
  • 34 stron
Opublikowany 2016-11-05 20:38:27

L.p. Angielski Polskie znaczenie Polska wymowa 1 name nazwa, nazwisko nejm 2 very bardzo weri 3 to do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby tu 4 through przez fru 5 and i end 6 just tylko, właśnie dżast 7 a stawiane przez rzeczownikiem zaczynającym się spółgłoską e 8 form forma, tworzyć form 9 in w yn 10 sentence zdanie senstens 11 is jest w 3 osobie liczby pojedynczej ys 12 it to yt 13 great świetnie grejt 14 think myśleć, uważać fynk 15 you ty ju 16 say mówić, powiedzieć sej 17 that że, ten ,tamten , to , który wet 18 help pomoc, pomagać help 19 he on hi 20 low niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony $ loł 21 was być w czasie przeszłym w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej łos 22 line linia, lina, kolejka, rząd lajn 23 for dla, do , po for 24 differ różnic się dyfer 25 on na on 26 turn skręcić, zakręt, obrót tern 27 are są, jesteś ar 28 cause przyczyna, powód, pot: ponieważ koz 29 with z łyf 30 much dużo macz 31 as kiedy, gdy ,ponieważ, tak jak ez 32 mean znaczyć, skąpy, złośliwy, średni min 33 i ja aj 34 before przed bifor 35 his jego hys 36 move ruszać, ruch muw 37 they oni wej 38 right prawy, poprawny, dobry rajt 39 be być bi 40 boy chłopiec boj 41 at przy, w , o , na et 42 old stary old 43 one jeden łan 44 too także , za tu 45 have mieć hew 46 same ten sam, taki sam sejm 47 this ten, ta dys 48 tell powiedzieć tel 49 from od, z from 50 does robić w 3. osobie liczby pojedynczej das 51 or albo or 52 set komplet, grupa set 53 had miał , mieliśmy hed 54 three trzy fri 55 by przez baj 56 want chcieć łont 57 hot gorący hot 58 air powietrze er 59 word słowo łerd 60 well cóż, dobrze łel 61 but ale bat 62 also także 63 what co 64 play grać, gra 65 some kilka, niektóre 66 small małe 67 we my 68 end koniec, kończyć 69 can umieć, potrafić 70 put położyć 71 out na zewnątrz 72 home dom 73 other inne 74 read czytać 75 were byli, byłeś 76 hand dłoń 77 all wszystko 78 port port 79 there tam 80 large olbrzymi 81 when kiedy, gdy 82 spell zaklęcie, literować 83 up na 84 add dodac 85 use używać, użycie 86 even nawet, równy 87 your twój 88 land ziemia, lądować 89 how jak 90 here tutaj 91 said powiedział 92 must musieć olso łot plej sam smol łi end ken put ałt hołm awer rid łer hend ol port wer lardż łen spel ap ed czasownik: juz, rzeczownik: jus iwen jor lend hał hir sed mast 93 an stawiamy przed samogłoską lub przed niemym h en 94 big duży byg 95 each każdy icz 96 high wysoki, wysoko haj 97 she ona szi 98 such taki sacz 99 which który łicz 100 follow stosować sie do, iść za, śledzić foloł 101 do robić lub operator w present simple du 102 act działać, ustawa akt 103 their ich weir 104 why dlaczego łaj 105 time czas tajm 106 ask pytac ask 107 if jeśli yf 108 men mężczyzna, człowiek men 109 will będzie łyl 110 change zmiana, zmieniać czeńdż 111 way sposób, droga łej 112 went poszedł, poszli łent 113 about o , około ebałt 114 light światło, zapalać, jasny, lekki lajt 115 many wiele, dużo meny 116 kind rodzaj kajnd 117 then potem, wtedy wen 118 off zależy co jest przed $ np. i am off mam wolne w pracy !!!! of 119 them ich wem 120 need potrzebować, potrzeba nid 121 write pisać rajt 122 house dom hałs 123 gould np, zrobiłby, dałabym itp. he would do, i would give łud 124 picture obraz, wyobrażać pikczer 125 like lubić, jak lajk 126 try próbować traj 127 so więc, taki soł 128 us nas as 129 these te diz 130 again znowu egejn 131 her jej her 132 animal zwierze enymal 133 long długi long 134 point wskazywać, punkt pojnt 135 make robić mejk 136 mother mama mawer 137 thing rzecz fyng 138 world świat łerld 139 see widzieć si 140 near blisko, obok nir 141 him jeg° hym 142 build budować byld 143 two dwa tu 144 self swoje, sobie, ja self 145 has mieć w 3. osobie liczby pojedynczej hes 146 earth ziemia erf 147 look patrzeć, wyglądać luk 148 father ojciec fawer 149 more więcej mor 150 head głowa. główny hed 151 day dzień dej 152 stand stać, stoisko stend 153 could móc kud 154 own posiadać, własny ołn 155 go iść goł 156 page strona pejdż 157 come przychodzić przyjeżdżać kam 158 should powinien ... szud 159 did robił lub operator w past simple dyd 160 country państwo , wieś kantry 161 number liczba, numer, wiele namber 162 found znalezione, znalazł fałnd 163 sound dźwięk , brzmieć sałnd 164 answer odpowiedz, odpowiadać anser 165 no nie, żadnych noł 166 school szkoła skul 167 most najwięcej mołst 168 grow rosnąć groł 169 people ludzie pipol 170 study studiować, uczyć sie stadi 171 my moje maj 172 still ciągle styl 173 over nad, przez ołwer 174 learn uczyć sie lern 175 know wiedzieć, znać noł 176 plant roślina, fabryka, sadzić plant 177 water woda, podlewać łoter 178 cover okładka, przykrywać kawer 179 than niż wen 180 food jedzenia, pokarm fud 181 call dzwonić, nazywać , rozmowa tel kol 182 sun słońce san 183 first pierwszy ferst 184 four cztery for 185 who kto, który hu 186 between pomiędzy bitłin 187 may móc mej 188 state stan, państwo , oświadczać stejt 189 down w dół dałn 190 keep trzymać, zachowywać cos kip 191 side strona sajd 192 eye o...

Komentarze do: 1000 najczęściej używanych słów angielskich • 0