konspekt 6

Dokument: pdf (68.0 KB)
  • 5 stron
Opublikowany 2017-02-28 06:23:22

Zad 1 Na podstawie danych z bilansu i rachunku zysków i strat sporządź analityczną postać następujących sprawozdań finansowych oraz określ wysokość kapitału pracującego w latach 20X0 i 20X1. Zinterpretuj otrzymane wyniki. Wszystkie kwoty podano w tys. zł. Bilans BILANS 31.12.20X0 r. 31.12.20X1 r. I. Aktywa trwałe długoterminowe 145.377 99.713 1. Rzeczowe aktywa trwałe 552 685 2. Wartości niematerialne 283 318 3. Nieruchomości inwestycyjne 20.102 22.656 4. Aktywa finansowe 124.257 75.890 5. Należności długoterminowe 6 6 6. Pozostałe aktywa niefinansowe 177 158 II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 37.342 53.545 1. Zapasy 17.210 7.627 2. Należności z tytułu dostaw i usług 10.080 5.984 3. Pozostałe należności krótkoterminowe 3.996 106 4. Rozliczenia międzyokresowe 172 163 5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5.884 39.665 AKTYWA RAZEM 182.719 153.258 Pasywa I. Kapitał własny 155.548 115.449 1. Kapitał zakładowy 37.596 37.310 2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 29.912 29.083 3. Kapitał rezerwowy z wyceny opcji 8.044 5.312 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 43.744 19.535 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 6. Zysk (strata) netto 36.352 24.20 II. Zobowiązania długoterminowe 11.541 15.540 1. Kredyty bankowe i pożyczki 8.574 12.174 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.163 1.080 3. Rezerwy 601 2.171 4. Rozliczenia międzyokresowe 1 1 5. Pozostałe zobowiązania 202 114 III. Zobowiązania krótkoterminowe 15.530 22.269 1. Kredyty bankowe 2.159 3.785 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4.980 900 3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 2.298 4.636 4. Pozostałe zobowiązania 4.896 11.125 5. Rezerwy 418 1.139 6. Rozliczenia międzyokresowe 779 684 PASYWA RAZEM 182.719 153.258 Rachunek zysków i strat 31.12.20X0 31.12.20X1 I. Przychody ze sprzedaży 46.262 33.877 II. Koszt własny sprzedaży 30.313 14.329 III. Zysk brutto ze sprzedaży (I-II) 15.949 19.548 IV. Koszt sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 11.705 11.185 W tym z opcji menadżerskich 2.732 2.729 VI. Zysk ze sprzedaży (III-IV-V) 4.244 8.363 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.910 841 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 391 804 IX. Zysk z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 5.763 8.400 X. Przychody finansowe 36.896 24.053 w tym dywidenda ze spółki zależnej 34.649 22.217 XI. Koszty finansowe 1.483 1.556 XII. Zysk (strata) brutto (IX + X – XI) 41.176 30.897 XIII. Podatek dochodowy 4.824 6.688 XIV. Zysk (strata) netto 36.352 24.209 Zad 2. Na podstawie podanych danych z bilansu i rachunku zysków i strat oblicz możliwe do wyliczenia wskaźniki płynności, aktywności, zadłużenia i rentowności. Zinterpretuj otrzymane wyniki oraz sporządź piramidę wskaźników Du Ponta. Wszystkie dane zostały podane w tys. zł. AKTYWA 31,12,20X0 r. 31.12.20X1 AKTYWA TRWAŁE 228.349 211.288 Rzeczowe aktywa trwałe 79.274 66.003 Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne 1.739 2.149 Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone 147.084 142.731 Pożyczki długoterminowe 252 341 Instrumenty pochodne długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 4 AKTYWA OBROTOWE 56.338 42.170 Zapasy 18.364 12.267 Należności z tytułu dostaw i usług 20.545 10.932 Inne należności 5.645 3.269 Pożyczki krótkoterminowe 178 115 Instrumenty pochodne krótkoterminowe 0 482 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8.443 13.074 Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 3.163 2.031 SUMA AKTYWÓW 284.687 253.398 PASYWA KAPITAŁ WŁASNY 144.778 118.264 Kapitał podstawowy 644 640 Nadwyżka ze sprzedaży akcji 60.117 60.117 Kapitał z transakcji zabezp. 0 406 Pozostałe kapitały rezerwowe 10.131 7.160 Zyski zatrzymane 73.886 49.941 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 123.738 122.749 Kredyty bankowe 123.629 122.561 Leasing 0 124 Instrumenty pochodne Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rezerwy 109 64 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe przychodów ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 16.171 12.385 Kredyty bankowe Leasing 145 309 Instrumenty pochodne 634 44 Rezerwy 266 158 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7.200 8.988 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania 7.596 2.518 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 330 368 Rozliczenia międzyokresowe przychodów SUMA ZOBOWIĄZAŃ 139.909 135.134 SUMA PASYWÓW 284.687 253.398 20X0 20X1 Przychody ze sprzedaży 141.852 80.938 Przychody ze sprzedaży produktów i usług 141.819 80.920 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 33 18 Koszt własny sprzedaży 95.075 55.067 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 95.043 55.050 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32 17 ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 46.777 25.871 Koszt sprzedaży 10.144 7.567 Koszty ogólnego zarządu 9.473 9.428 Pozostałe przychody operacyjne 554 126 Pozostałe koszty operacyjne 200 134 ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 27.514 8.868 Przychody finansowe 13.005 4.735 Koszty finansowe 16.574 11.223 ZYSK BRUTTO 23.945 2.380 Podatek dochodowy 4.012 358 ZYSK NETTO ZA OKRES OBROTOWY 19.933 2.02...

Tagi:

Komentarze do: konspekt 6 • 0