Zamkniecie_roku_2015_e_55y5(1)

Dokument: pdf (1.1 MB)
  • 9 stron
Opublikowany 2017-02-28 06:16:18

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA 2015 ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 OBOWIĄZKI PODATKOWE I RACHUNKOWE UOM68 Cena 99,00 zł Katarzyna Trzpioła Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com ZAMKNIĘCIEROKU2015.OBOWIĄZKIPODATKOWEIRACHUNKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 Redaktor: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół DTP: Studio Raster Druk: Miller Druk sp. z o.o. ISBN: 978-83-269-4215-0 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Publikacja „Zamknięcie roku 2015” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Zamknięcie roku 2015” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Informacje o prenumeracie: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl SPIS TREŚCI Rozdział 1. Zamknięcie roku podatkowego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ............................................................................................. 7 Sporządzenie remanentu a ustalenie dochodu za 2015 rok ............................ 7 Przede wszystkim spis z natury ...................................................................... 7 Brak zapłaty a spis natur ................................................................................. 10 Spis z natury w księdze podatkowej ............................................................. 11 Rozliczenie kosztów zakupu w spisie z natury ............................................ 13 Sprawdzenie kwalifikowalności kosztów do kosztów uzyskania przychodów ............................................................................................................ 14 Koszty rozliczane w czasie ............................................................................... 14 Koszty nieopłacone terminowo ....................................................................... 16 Towary i materiały otrzymane przed końcem 2015 roku ............................ 17 Wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń ......................................... 18 Podsumowanie kolumn .................................................................................... 19 Ustalenie dochodu z działalności .................................................................... 20 Szczególne obowiązki związane ze zmianą sposobu ewidencji i opodatkowania .................................................................................................... 21 Okres przechowywania księgi podatkowej ...................................................... 23 Spis z natury u ryczałtowca ................................................................................. 24 Rozdział 2. Przejście na księgi rachunkowe ........................................... 26 Sporządzenie polityki rachunkowości .............................................................. 26 Zorganizowanie rachunkowości jednostki ................................................... 27 Rozliczenia międzyokresowe kosztów ........................................................... 29 Sporządzenie wykazu aktywów i pasywów ................................................... 30 Ustalenie kapitału podstawowego .................................................................. 32 Pierwsze zapisy w księgach rachunkowych ................................................. 32 Złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego ................ 33 Rozdział 3. Inwentaryzacja ......................................................................... 36 Częstotliwość, terminy i formy inwentaryzacji ............................................... 36 Etapy rozpoczęcia prac .................................................................................... 38 Inwentaryzacja metodą spisu z natury ............................................................. 41 Spis z natury środków pieniężnych konieczny na ostatni dzień roku obrotowego ............................................... 42 Spis z natury środków trwałych pozwala ujawnić wykonane przeróbki ..........

Komentarze do: Zamkniecie_roku_2015_e_55y5(1) • 0