biologia 3

Dokument: pdf (746.7 KB)
  • 10 stron
Opublikowany 2017-03-04 07:21:03

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności z biologii w szkole ponadgimnazjalnej część III Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 1. (2pkt) Na rysunkach przedstawiono trzy sposoby połączeń naczyń włosowatych. Strzałki obrazują kierunek przepływającej przez nie krwi, natomiast cyfry – odpowiednie naczynia doprowadzające i odprowadzające krew. a) Wskaż połączenie (spośród A, B, C), występujące w ciałku nerkowym oraz podaj nazwę tego typu połączenia. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… b) Podaj, w którym naczyniu (1 czy 2) we krwi przepływającej przez ciałko nerkowe znajduje się mniejsza zawartość związków azotowych - zbędnych produktów przemiany materii. Wybór uzasadnij jednym argumentem. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 2. (2pkt) Poniżej przedstawiono reakcje zachodzące w czasie wymiany gazowej w organizmie człowieka (w płucach i tkankach innych narządów organizmu). A. H – HbCO2 + O2 HbO2 + CO2 + H+ B. HbO2 + CO2 + H+ H – HbCO2 + O2 C. H2CO3 H2O + CO2 D. H2O + CO2 H2CO3 E. H2CO3 H+ + HCO3- Zaznacz dwie reakcje zachodzące w trakcie wymiany gazowej w płucach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 3. (3pkt) Na poniższych schematach przedstawiono dwa rodzaje naczyń krwionośnych: A – tętnicę, B – żyłę. a) Skonstruuj tabelę, w której porównasz cechy budowy tętnicy i żyły pod względem: elementów je budujących (obecne, brak), podpisanych na rysunku oraz grubości ścian naczyń (cienkie, grube). b) Wyjaśnij, jaki jest związek między grubością ścian tętnic a pełnioną przez nie funkcją. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Zadanie 4. (1pkt) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Najszybciej krew płynie w: A. żyłach B. tętnicach C. naczyniach włosowatych D. żyłach i tętnicach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 5. (2 pkt) Na wykresie przedstawiono zapis pracy serca (krzywa EKG) zdrowego człowieka mierzony w czasie spoczynku. a) Załamki P, QRS oraz T przyporządkuj odpowiednio poniższym opisom. I. Jest efektem depolaryzacji włókien mięśniowych w komorach w początkowym okresie skurczu komór. Pokrywa się z repolaryzacją przedsionków powstającą tuż przed ich rozkurczem ………. II. Jest efektem depolaryzacji włókien mięśniowych w przedsionkach bezpośrednio przed ich skurczem ………. III. Oznacza szybką repolaryzację włókien mięśniowych w komorach występującą bezpośrednio przed rozkurczem komór ………. b) Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy , podczas którego węzeł zatokowo - przedsionkowy generuje impulsy nerwowe z częstością 60-100 pobudzeń na min. w czasie spoczynku. Częstość akcji serca powyżej 100 / minutę określana jest mianem tachykardii. Określ, jak zmienią się odległości pomiędzy załamkami przedstawionymi na powyższym wykresie (zmniejszą się, czy zwiększą), u pacjenta chorującego na tachykardię. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 6. (2 pkt) Analizując kolejne rysunki określ, w jakiej sytuacji (rysunek A), oraz wyjaśnij, w jaki sposób (rysunki B, C, D) dochodzi do powstania konfliktu serologicznego. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................

Tagi:

Komentarze do: biologia 3 • 0