fizyka_pp (4)

Dokument: pdf (397.3 KB)
  • 14 stron
Opublikowany 2017-03-04 06:18:33

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem Układgraficzny©CKE2010 EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1 – 21). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu. 3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku oraz pamiętaj o jednostkach. 4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 7. Podczas egzaminu możesz korzystać z karty wybranych wzorów i stałych fizycznych, linijki oraz kalkulatora. 8. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe. 9. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem. 10. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. MAJ 2011 Czas pracy: 120 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 MFA-P1_1P-112 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii poziom podstawowy 2 Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedną poprawną odpowiedź. Zadanie 1. (1 pkt) Na którym z poniższych wykresów zakreskowane pole jest równe wykonanej pracy? A. Tylko na 1 B. Tylko na 2 C. Tylko na 1 i 2 D. Tylko na 1 i 3 Zadanie 2. (1 pkt) Ludzie poszukujący silnych wrażeń mogą wykonać skok spadochronowy z asekuracją instruktora, do którego skaczący „pasażer” jest w czasie lotu przypięty od spodu. Zaraz po opuszczeniu samolotu, przed otwarciem spadochronu, siła wzajemnego oddziaływania skoczków (przekazywana przez pasy ich spinające) jest www.skokitandemowe.org A. równa ciężarowi pasażera. B. nieco większa od ciężaru pasażera. C. nieco mniejsza od ciężaru pasażera. D. bliska zeru. Zadanie 3. (1 pkt) Przed soczewką skupiającą o ogniskowej 20 cm umieszczono świecący przedmiot w odległości 10 cm od soczewki. Otrzymano wówczas obraz A. pozorny, prosty i powiększony. B. pozorny, prosty i pomniejszony. C. rzeczywisty, prosty i powiększony. D. rzeczywisty, odwrócony i powiększony. Zadanie 4. (1 pkt) Izotopami nazywamy A. wszystkie atomy, w których liczba elektronów jest mniejsza od liczby protonów. B. wszystkie naturalne pierwiastki promieniotwórcze. C. jądra o tych samych liczbach neutronów, ale różnych liczbach atomowych. D. jądra o tych samych liczbach atomowych, ale o różnych liczbach neutronów. Zadanie 5. (1 pkt) Ciało wykonuje prosty ruch harmoniczny. W momencie, w którym prędkość ciała jest maksymalna, jego A. energia potencjalna jest maksymalna, a przyspieszenie równe zero. B. energia potencjalna jest minimalna, a przyspieszenie równe zero. C. energia potencjalna jest minimalna, a przyspieszenie jest maksymalne. D. energia potencjalna i przyspieszenie przyjmują wartości maksymalne. czas prędkość wydłużenie siła 1 2 objętość ciśnienie 3 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii poziom podstawowy 3 Zadanie 6. (1 pkt) Wiązkę światła tworzą trzy promienie: czerwony, zielony i niebieski. Po przejściu przez siatkę dyfrakcyjną najbardziej ugięty będzie promień A. niebieski, a najmniej zielony. B. czerwony, a najmniej niebieski. C. zielony, a najmniej czerwony. D. niebieski, a najmniej czerwony. Zadanie 7. (1 pkt) Wykres obok przedstawia proces przemiany gazu doskonałego we współrzędnych p(V). Wybierz poprawny wykres tego procesu we współrzędnych p(T) A. B. C. D. Zadanie 8. (1 pkt) Księżyc stale zwraca ku Ziemi tę samą stronę, druga strona może być obserwowana tylko przez okrążające Księżyc sondy kosmiczne. Odwrotna strona Księżyca A. jest stale oświetlona promieniami słonecznymi. B. nigdy nie jest oświetlona promieniami słonecznymi. C. jest częściowo oświetlona promieniami słonecznymi, a wielkość części oświetlonej zależy od fazy Księżyca. D. jest częściowo oświetlona promieniami słonecznymi, a wielkość części oświetlonej zależy od pory roku. Zadanie 9. (1 pkt) Ciało na powierzchni Księżyca ma energię potencjalną grawitacji równą zero, a na wysokości 12 m ma energię potencjalną grawitacji równą 600 J. Podczas spadku swobodnego z wysokości 12 m, na wysokości 4 m energia kinetyczna tego ciała ma wartość A. równą 600 J. B. równą 400 J. C. równą 200 J. D. równą 100 J. Zadanie 10. (1 pkt) Diagram H–R (Hertzsprunga–Russella) pozwala A. klasyfikować gwiazdy. B. klasyfikować galaktyki. C. określać lub szacować wiek Wszechświata. D. określać lub szacować rozmiary Wszechświata. p V 1 2 3 p T 1 3 2 p T 1 32 p T 1 3 2 p T 1 3 2 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii poziom podstawowy 4 Zadania otwarte Rozwiązania zadań o numerach od 11. do 21. należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania. Zadanie 11. Rowerzysta (5 pkt...

Komentarze do: fizyka_pp (4) • 0