Umowa dostawy

Dokument: pdf (71.5 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2016-11-20 10:42:34

Umowa dostawyzawarta w .............................................................dnia ............................................... pomiędzy: ....................................................................................................................... zwanym Dostawcą a ....................................................................................................................................................... zwanym Odbiorcą. § 1 1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy na miejsce przez niego wskazane następujących towarów: .............................................................................. w ilości ..................................... . .............................................................................. w ilości ..................................... . .............................................................................. w ilości ..................................... . 2. Poszczególne partie towarów będą dostarczane: I partia do dnia ............................................................................................................ II partia do dnia ........................................................................................................... III partia do dnia .......................................................................................................... § 2 Odbiorca zobowiązuje się towary wymienione wyżej odebrać i zapłacić za towar ustaloną cenę .................................................................... Zapłata nastąpi w ciągu ........................ dni od daty faktycznego dostarczenia partii towarów do Odbiorcy na rachunek Dostawcy w banku ............................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... § 3 Przed wydaniem towaru przedstawiciele Odbiorcy i Dostawcy dokonają odbioru w siedzibie .............................................................................. Wraz z towarami powinien być dostarczony ....................................................................................................................................................... Towary dostarczone będą w opakowaniach zbiorczych .............................................................. ..................................................................................................................................................... . § 4 Dostawca ma obowiązek zawiadomić Odbiorcę o przygotowanej dostawie towaru do wydania z .............................................. dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. § 5 Dostawca będzie dostarczał towary zgodne z polską normą obowiązującą dla danych towarów. § 6 W przypadku niewykonania umowy w terminie bądź nie przygotowania towarów do wydania, dostawca zapłaci karę umowną w wysokości ....................... % wartości ................................... towaru za każdy dzień zwłoki. § 7 1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną za odstąpienie przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Odbiorca, .............. % wartości umownej całego towaru. 2..Ponadto Odbiorca zapłaci karę umowną w wysokości .................. % wartości poszczególnej partii towarów za każdy dzień zwłoki w przypadku nie przyjęcia partii towarów w terminie. 3. Jeżeli Odbiorca nie przyjmie partii towarów w ciągu .............. dni od daty wskazanej w § 1 pkt 2 umowę uważa się za rozwiązaną z winy Odbiorcy. § 8 Odbiorca ma prawo kontrolować jakość towaru dostarczanego przez Dostawcę. § 9 Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych. § 10 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. § 11 Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie najpóźniej ........................ dni poprzedzającym odbiór dostawy. § 12 W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ........................................ ....................................... Dostawca Odbiorca

Komentarze do: Umowa dostawy • 0