Umowa agencyjna

Dokument: pdf (75.3 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2016-11-20 10:42:44

Umowa agencyjnazawarta dnia....................................... w ..................................................................... pomiędzy ....................................................................................................................................................... zam. w .......................................................................................................................................... zwanym dalej Zleceniodawcą, a ....................................................................................................................................................... zam. w .......................................................................................................................................... zwanym dalej Agentem § 1 Zleceniodawca powierza Agentowi prowadzenie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy sprzedaży następujących towarów ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... § 2 Agent będzie prowadził działalność w lokalu zwanym dalej sklepem położonym w ..................................... przy ul. .................................................. należącym do Zleceniodawcy. § 3 Sklep otwarty będzie codziennie (wyłączając niedziele i święta) od godziny ........................ do godziny ....................... w soboty od godziny ......................... do godziny ........................ Agent rozpocznie działalność dnia ............................................ § 4 Zleceniodawca przekaże sklep Agentowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego najdalej do dnia .......................................................................................... Protokół określający szczegółowo wartość przejętego mienia i warunki, na jakich dokonano przekazania będzie stanowił załącznik do umowy. § 5 Agent ma prawo zatrudniać do pomocy w prowadzeniu sklepu osoby trzecie na podstawie umowy o pracę. Wszelkie wydatki z tego tytułu obciążają Agenta. Ryzyko związane z zatrudnieniem tych osób ponosi Agent. § 6 Umowa zawarta jest na okres od dnia ................... do dnia .............................. . Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem .................. okresu wypowiedzenia. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia § 7 Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Agent, narusza postanowienia niniejszej umowy oraz jeżeli: 1) popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo związane z prowadzoną działalnością, 2) ukrywał faktycznie osiągane obroty, co zostało stwierdzone w toku kontroli, 3) działa na szkodę klientów, § 8 Zleceniodawca zobowiązany jest do wydawania z własnego magazynu Agentowi towarów przeznaczonych do sprzedaży w sklepie codziennie do godziny .......................................... § 9 Prowizja Agenta wynosi ................ % od wykonanego obrotu sklepu i będzie wypłacana w każdy poniedziałek. Wpływy ze sprzedaży Agent będzie przelewał codziennie na konto ................................................................................... należące do Zleceniodawcy. § 10 Zleceniodawca przyznaje Agentowi ryczałt na drobne wydatki w wysokości ...........................zł (słownie .....................................................) na miesiąc, bez obowiązku ich udokumentowania. § 11 Zleceniodawca oświadcza, że sklep jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. § 12 Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzania w uzgodnionych z Agentem terminach okresowych kontroli prawidłowości prowadzenia placówki i wykorzystania powierzonego mienia. § 13 1.Agent ponosi odpowiedzialność za niedobory w powierzonym mu mieniu oraz towarach. Niedobory w powierzonym Agentowi mieniu lub towarach stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli, Agent zobowiązuje się natychmiast uregulować. W przypadku nieuregulowania ich w terminie ........................... dni od daty podpisania protokołu kontrolnego zostaną one pokryte ze złożonego zabezpieczenia. 2.Nadwyżki towarowe liczone będą w zysk Zleceniodawcy. 3. Na zabezpieczenie należności od Agenta za utratę wyposażenia sklepu oraz niedobory towarów Agent złoży u Zleceniodawcy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Zleceniodawcę do wypełnienia weksla do sumy .................. zł . Jeżeli weksel nie zostanie wykorzystany przez Zleceniodawcę to zostanie on zwrócony Agentowi po upływie terminu niniejszej umowy. § 14 Agent zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji sprzedaży wg następujących zasad .....................................................................................

Komentarze do: Umowa agencyjna • 0