IB_K_4_BFIZ_LAB_CW2

Dokument: pdf (1.1 MB)
  • 10 stron
Opublikowany 2017-09-09 14:20:50

Politechnika Gdaoska, międzywydziałowy kierunek „INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA” Projekt „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SKRYPT DO LABORATORIUM BIOFIZYKA DWICZENIE 2: Ustalenie pola widzenia człowieka autor: dr Brygida Mielewska Gdaosk, 2010 Politechnika Gdaoska, międzywydziałowy kierunek „INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA” 2 BIOFIZYKA, B. Mielewska 1. USTALENIA WSTĘPNE Wymagania wstępne: Zapoznanie się z wiadomościami teoretycznymi oraz przebiegiem dwiczenia zawartymi w instrukcji do dwiczenia. Znajomośd podstaw optyki (kurs Fizyki, sem 1,2), znajomośd zagadnieo dotyczących budowy i funkcjonowania zmysłu wzroku (kurs Biofizyki, sem. 3). Cele dwiczenia: 1. Zapoznanie studentów z problematyką odbioru fali świetlnej przez oko ludzkie, rolą czopków i pręcików w widzeniu fotopowym i skotopowym. 2. Zapoznanie studentów z problematyką dysfunkcji narządu wzroku 3. Określenie pola widzenia człowieka dla oka lewego i prawego, dla światła białego, czerwonego, niebieskiego i zielonego przy użyciu perymetru 4. Określenie położenia plamki ślepej 5. Badanie zakresu pola widzenia obuocznego 6. Analiza zebranych danych i sformułowanie wniosków Wykaz przyrządów, materiałów i aparatury niezbędnej do przeprowadzenia dwiczenia: 1. Perymetr 2. Podziałka kątowa 3. Statyw obrotowy Rysunek 2. 1 Zestaw pomiarowy dwiczenia „Ustalenie pola widzenia człowieka” Spodziewane efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: - utrwalenie wiedzy z zakresu kursu fizyki (własności fali elektromagnetycznej, widmo fal elektromagnetycznych, optyka geometryczna), - utrwalenie wiedzy z zakresu kursu biofizyki (budowa oka, bieg promieni w oku zdrowym, wady wzroku: krótkowzrocznośd, dalekowzrocznośd, astygmatyzm, widzenie barwne, krzywa czułości oka dla widzenia fotopowego i skotopowego) - umiejętnośd budowy lub rozbudowy stanowiska pomiarowego, jego obsługi i przeprowadzenia pomiaru - umiejętnośd oceny pola widzenia lub ewentualnych zaburzeo, - umiejętnośd wskazania lokalizacji plamki ślepej na siatkówce, - umiejętnośd oceny niepewności pomiarowych wielkości mierzonych bezpośrednio, - znajomośd metod określania niepewności pomiarowych przy pomiarach pośrednich, - umiejętnośd czytelnej prezentacji danych w postaci wykresu w układzie biegunowym - umiejętnośd interpretacji wykresu oraz wnioskowania na jego podstawie. Metody dydaktyczne: Pomiar bezpośrednio przez studenta - po zapoznaniu się z instrukcją, studenci (pracując w zespołach dwuosobowych) przygotowują stanowisko pomiarowe i po sprawdzeniu przez prowadzącego sposobu zamocowania przyrządów oraz ich połączenia przystępują do realizacji kolejnych punktów dwiczenia. Ocenie podlegad będzie każdorazowo przygotowanie studenta do zajęd (w formie pisemnej lub ustnej) i realizacja zadao wyznaczonych do samodzielnego wykonania w czasie dwiczenia (1-3pkt). Politechnika Gdaoska, międzywydziałowy kierunek „INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA” 3 BIOFIZYKA, B. Mielewska Analiza wyników bezpośrednio po wykonaniu dwiczenia - otrzymane wyniki należy przedstawid prowadzącemu i po ich zatwierdzeniu (podpis i data na karcie pomiarowej) dokonad wstępnych przeliczeo lub prezentacji danych. Należy zastanowid się nad wielkością i źródłami niepewności pomiarowych oraz ich wpływem na badane zjawiska i mierzone wielkości. Przygotowanie sprawozdania – w zależności od limitu czasu studenci mogą przystąpid do robienia sprawozdania lub przygotowad je w przeciągu następnego tygodnia. W sprawozdaniu należy zawrzed wyniki otrzymane podczas wykonywania dwiczenia (podpisane przez prowadzącego) oraz ich opracowanie, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. Sprawozdanie z dwiczenia również podlega ocenie punktowej (1-3pkt). Zasady oceniania/warunki zaliczenia dwiczenia Ocenie podlegad będzie każdorazowo przygotowanie studenta do zajęd (w formie pisemnej lub ustnej) i realizacja zadao wyznaczonych do samodzielnego wykonania w czasie dwiczenia (1-3pkt). Uzyskanie 1 pkt z odpowiedzi jest odpowiednikiem oceny dostatecznej i stanowi warunek dopuszczenia do wykonania dwiczenia. Sprawozdanie z dwiczenia również podlega ocenie punktowej (1-3pkt). Wykaz literatury podstawowej do dwiczenia: 1. Skrypt „Biofizyka” sem 3., rdz. 3.2. (http://uno.biomed.gda.pl ) 2. Jaroszyk F. (pod red.)., Biofizyka – podręcznik dla studentów, Wyd. Lekarskie PZWL 2006 2. WPROWADZENIE DO DWICZENIA 2.1. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE 2.1.1. BUDOWA OKA Przez pole widzenia rozumiemy przedział kąta bryłowego, z którego oko rejestruje informacje przy jego nieruchomym ustawieniu i patrzeniu na wprost. Obszar ten wygodnie jest wyobrazid sobie jako półsferę (2 sr), w którego środku umieścimy źrenicę oka, a obrazujemy go na płaszczyźnie w postaci koła w układzie biegunowym. W rzeczywistości, nawet w przypadku oka zdrowego może to byd obszar nieco odbiegający kształtem od przekroju kołowego, a w przypadku różnych chorób oczu lub układu nerwowego (jaskra, schor...

Komentarze do: IB_K_4_BFIZ_LAB_CW2 • 0