Ukladanie plytek na tarasie i w ogrodzie

Dokument: pdf (2.5 MB)
  • 8 stron
Opublikowany 2016-10-14 09:11:14

J A K S A M E M U W Y K O N A å ! MATERIA¸Y BUDOWLANE n MAJSTERKOWANIE WYSTRÓJ WN¢TRZ n OGRODNICTWO Uk∏adanie p∏ytek na tarasie i w ogrodzie Terakota – kwadratowe 16 x 16 cm 22 x 22 cm Sposób uk∏adania p∏ytek zale˝y od miejsca, gdzie b´dà zastosowane. Najcz´Êciej stosowane rodzaje p∏ytek: Betonowe 40 x 40 cm i 50 x 50 cm: – z fakturà ˝wirowà – z betonu barwionego – we wzory Kamienne (np. granitowe lub z topionego bazaltu) 1 Rodzaje p∏ytek 1 1 3 2 3 2 2 Sposoby uk∏adania Miejsce u∏o˝enia Pod∏o˝e Rodzaj p∏ytek Sposób uk∏adania PODSYPKA PIASKOWA ZAPRAWA CEMENTOWA Kamienne GruboÊç 50 mm lub wi´cej (oprócz marmuru) Betonowe 40 x 40 lub 50 x 50 cm Terakota GruboÊç 30 mm lub wi´cej Kamienne Wszystkie gruboÊci (w tym marmur) Betonowe Wszystkie gruboÊci Terakota Wszystkie gruboÊci Powierzchnia utwardzona G∏adê betonowa gruboÊci 10 cm Alejka, taras Podjazd, alejka przejezdna N A R Z ¢ D Z I A I M A T E R I A ¸Y ( U K ¸ A D A N I E N A P O D S Y P C E P I A S K O W E J ) D O D A T K O W E N A R Z ¢ D Z I A P O T R Z E B N E D O W Y K O N A N I A B E T O N O W E G O P O D ¸ O ˚ A Zaznaczyç rylcem na p∏yt- ce miejsce przeci´cia; ciàç szlifierkà wyposa˝o- nà w odpowiednià tar- cz´. Zaleca si´, by podczas ci´cia nosiç ochronne r´- kawice i okulary. Wymiary nawierzchni najlepiej za- planowaç tak, by uniknàç ci´ç p∏y- tek lub by by∏o ich jak najmniej. Dok∏adnie wyznaczyç powierzchni´, na której majà byç u∏o˝one p∏ytki. Uk∏adajàc okreÊlony wzór, dobrze jest wyznaczyç na pod∏o˝u punkty orientacyjne. N A R Z ¢ D Z I A P O T R Z E B N E D O P R Z Y C I N A N I A P ¸Y T E K ∏opata szpadel ubijak piasek konewka lub wà˝ ogrodowy taczka korytko i szpachla grabiegrabie listwy rylec do p∏ytek okulary ochronne r´kawice ochronneszlifierka tarcze do ci´cia urzàdzenie do czyszczenia pod ciÊnieniem grabie linijka m∏otek gumowy folia ochronna miarka m∏otek 3 Wytyczanie miejsca Wytyczenie punktów orientacyjnych jest pomocne, u∏atwia uzyska- nie zaplanowanego wzoru oraz ogranicza liczb´ ci´ç. Taras lub alejka Usunàç ziemi´ na g∏´bokoÊç 10 cm. Aby odp∏yw wody deszczowej by∏ prawid∏owy, ca∏y obszar powinien byç lekko pochy∏y (1 cm/m). Ubijaç ziemi´ ubijakiem, a˝ do momentu, w którym stanie si´ twarda. G∏´bokoÊç wykopu musi byç wi´ksza, poniewa˝ nale˝y wykonaç podk∏ad z kamieni, ˝wiru, pot∏uczonych cegie∏ lub gruzu mineralnego. Takà warstw´ nast´pnie pokryç piaskiem, wypozio- mowaç i ubiç. Na ca∏ej powierzchni przeznaczonej do wy∏o˝enia p∏ytkami roz- ∏o˝yç foli´ ochronnà, która zapo- biega mieszaniu si´ ró˝nych ma- teria∏ów i przedostawaniu si´ korzeni drzew mi´dzy p∏ytki. U∏o˝yç równolegle dwie listwy, pami´tajàc o nachyleniu (1 cm/m). Zaklinowaç jà na wysokoÊci rów- nej gruboÊci podsypki. Listwy b´- dà podstawà do wyg∏adzania piasku. Rozprowadziç piasek na 2/3 wyma- ganej gruboÊci i ubiç. Dosypaç pia- sku. Aby uniknàç nierównego roz∏o˝enia piasku, co mog∏oby negatywnie wp∏ynàç na poziom u∏o˝onych p∏y- tek, nale˝y zmieszaç go z cementem (worek cementu na 5 taczek pia- sku). Po rozprowadzeniu tej mie- szanki na pod∏o˝u nale˝y w miar´ szybko u∏o˝yç na nim p∏ytki. 4 Uk∏adanie p∏ytek 6 4 5 1 2 3 4 5 6 Na niestabilnym pod∏o˝u Na podsypce piaskowej listwa folia ochronna 10 cm 1 cm/m Na dwóch równoleg∏ych li- stwach po∏o˝yç poprzecznie ∏at´ i przesuwajàc nià, wyrów- naç piasek. Wyjàç listwy i uzupe∏niç pia- skiem powsta∏e otwory. Uk∏adaç p∏ytki na piasku we- d∏ug wybranego wzoru. Ni- gdy nie chodziç po piasku. Wst´pnie przebraç kamienie, wybierajàc te najwi´ksze i po- grupowaç je tak, by do siebie pasowa∏y. Uk∏adaç kamienie na podk∏adzie i dobijaç je m∏ot- kiem, ˝eby si´ nie rusza∏y i za- chowa∏y poziom. Po u∏o˝eniu oko∏o 1 m2 sprawdziç poziom- nicà, czy powierzchnia jest równa. Po u∏o˝eniu wi´kszych kamieni wype∏niç puste miejsca drobniejszymi, dobijajàc je m∏otkiem. K∏aÊç p∏ytki rz´dami, kl´czàc na desce. Uk∏adaç tylko ca∏e p∏ytki, zostawiajàc wolne miejsce, gdy ca∏a p∏ytka si´ nie mieÊci. P∏ytki uk∏adaç ÊciÊle bez szczelin, ubi- jajàc gumowym m∏otkiem i ∏a- tà. Podczas uk∏adania spraw- dzaç poziomnicà u∏o˝enie p∏ytek. Niezb´dne wyrównania nale˝y wykonywaç od razu po u∏o˝eniu p∏ytek – w miar´ potrzeby dodaç lub usunàç piasek. 7 8 Kamieƒ naturalny P∏ytki kwadratowe i prostokàtne 7 8 WyczyÊciç istniejàcà po- wierzchni´ betonowà urzà- dzeniem do czyszczenia pod ciÊnieniem. Zmoczyç pod∏o˝e, a nast´pnie rozprowadziç na nim warstw´ zaprawy cementowej. W wypadku p∏ytek z kamienia naturalnego gruboÊç warstwy za- prawy zale˝y od gruboÊci stosowanej p∏ytki. Je˝eli zaprawa ma pos∏u˝yç tak˝e jako fuga, nale˝y na∏o˝yç jej wi´cej. U˝ywaç gotowej zaprawy lub wykonaç jà wed∏ug poda- nych proporcji: Uk∏adaç p∏ytki w sposób opisany wy˝ej. Âcie˝ka z pojedynczych ka- mieni Zaznaczyç miejsca, gdzie b´dà u∏o˝one kamienie. Aby chodze- nie by∏o wygodne, odleg∏oÊç mi´dzy kamieniami powinna odpowiadaç rozmiarom nor- malnych kroków. Usunàç darƒ i wykopaç do∏ek na g∏´bokoÊç gruboÊci kamie- nia, dodajàc 2,5 cm na piasek i oko∏o 2 cm, by kamieƒ zna- laz∏ si´ poni˝ej poziomu ...

Komentarze do: Ukladanie plytek na tarasie i w ogrodzie • 0