EKOLOGISTYKA - PRZYKŁADOWE PYTANIA (OMÓWIONE)

Dokument: pdf (567.7 KB)
  • 10 stron
Opublikowany 2017-07-06 17:26:48

EKOLOGISTYKA – PRZYKŁADOWE PYTANIA (OMÓWIONE) 1. Jakie są podstawowe skutki wzrostu aktywności gospodarczej człowieka? Wzrost aktywności gospodarczej człowieka powoduje:  Zmianę klimatu światowego  Zmianę chemizmu wody unoszącej się w atmosferze  Niszczenie warstwy ozonu stratosferycznego  Wzrost ogólnej radioaktywności substancji unoszonej w atmosferze wody i powierzchni ziemi  Zwiększenie ilości ozonu troposferycznego  Dezertyfikacja (pustynnienie – przenoszenie się opadów znad lądu nad wodę)  Deforestacja (wylesienie) 2. Co oznacza zasada "zanieczyszczający płaci" i jakie są jej interpretacje? Zasada „zanieczyszczający płaci” (PPP)  Oznacza, że sprawy w szkód w środowisku powinni ponosić wszystkie koszty zapobiegania tym szkodom lub naprawiania ich skutków  Koszty wymuszonych środkami prawnymi zmian technologii  Konsekwencje zakazów i nakazów prawnych (np. zakaz produkcji)  Opłaty środowiskowe  Konsekwencje działania mechanizmów ekonomicznych (opłaty produktowe, depozyty ekologiczne, ubezpieczenie ekologiczne)  Zasada PPP interpretowana jest zazwyczaj jako „klient zanieczyszczającego płaci”. Zinternalizowany koszt środowiskowy zawarty jest bowiem w cenie, którą płaci klient  Jeśli koszty środowiskowe ponoszone są przez poszkodowanych użytkowników środowiska, zasada PPP przybiera postać „poszkodowany płaci”. Nie jest to zasada oficjalnie przyjęta przez ciała publiczne, ale często realizująca się w praktyce 3. Na czym polega i jakie podaje warunki zasada bliskości przyjęta w Ustawie o odpadach? Zasada bliskości:  Odpady z uwzględnieniem hierarchii postępowania w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstawania  Odpady, które nie mogą być przetwarzane w miejscu ich powstawania przekazuje się do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetwarzane  Zakazuje się o Stosowania komunalnych osadów świetlnych o Unieszkodliwiania zależnych odpadów medycznych i weterynaryjnych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone  Wyjątki: o Komunalne odpady ściekowe mogą być stosowane na obszarze innego województwa, jeśli odległość od miejsca wytwarzania do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania na obszarze tego samego województwa o Dopuszcza się do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych na obszarze innego województwa w najbliższej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych miejsc przerobowych  Zakazuje się przetwarzania: o Zmieszanych odpadów komunalnych o Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile przeznaczone są do składowania o Odpadów zielonych 4. Proszę wymienić składniki ekobilasnu i scharakteryzować jedną z nich. Składniki ekobilansu:  Definicja celu  Inwentaryzacja danych  Analiza oddziaływań  Ocena wyników  Możliwość optymalizacji (opcjonalnie) 5. Proszę scharakteryzować europejski system zarządzania środowiskowego EMAS. EMAS  Jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego (firmy produkcyjne i usługowe, administracja, zakłady komunalne, samorządy, szpitale, szkoły, itp.)  Rejestracja w systemie oznacza, że organizacja posiada sprawny system zarządzania środowiskowego, który znacząco przyczynia się do obniżenia kosztów działalności, np. związanych z utylizacją odpadów, zmniejszeniem zużycia energii  Wprowadzenie systemu usprawnia zarządzanie ryzykiem, a więc wpływa na zmniejszenie liczby awarii i wypadków  W krajach zachodnich rejestracja w EMAS uproszcza uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych, na korzystanie ze środowiska 6. Co oznacza pojęcie "gapowicze" w odniesieniu do dóbr wspólnych? Gapowicze – Podmioty które w sposób nieuprawniony przyczyniają się do nadmiernej eksploatacji zasobów. Korzystają z dóbr wspólnych lecz nie ponoszą kosztów ich ochrony. 7. Proszę podać wraz z przykładami podział zasobów środowiska ze względu na ich trwałość: Podział zasobów środowiska ze względu na trwałość:  Niewyczerpywane o Niezmieniane przez użycie o Zmieniane  Wyczerpywane o Odnawialne o Częściowo odnawialne o Nieodnawialne 8. jakie funkcje pełnią opłaty środowiskowe, proszę je scharakteryzować. Motywacyjna – opłaty motywują podmioty do zmniejszenia zakresu, w jakim korzystają ze środowiska, w szczególności do redukcji ilości substancji i energii emitowanych do środowiska, Redystrybucyjna – opłaty stanowią przychody odpowiednich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 9. Proszę podać hierarchię postępowania z odpadami i scharakteryzować jeden dowolnie wybrany punkt. Hierarchia postępowania z odpadami:  Zapobieganie powstawaniu odpadów  Przygotowanie do ponownego użycia  Recykling  Inne procesy odzysku  Unieszkodliwianie 10. Proszę podać hierarchię działań związanych z odzyskiem wartości Hierarchia działań związanych z odz...

Tagi:

Komentarze do: EKOLOGISTYKA - PRZYKŁADOWE PYTANIA (OMÓWIONE) • 0