Komendy - żądania jako obiekty

Dokument: pdf (215.4 KB)
 • 4 stron
Opublikowany 2017-07-23 02:02:44

 1SPHSBNPXBOJF$ r dmŒf ixqnfm˜ oxe phwrg˜â z|v| dñ p| ¸Œgdqlh z|nrqdqld shzqhm dnñ fmlÝ e| zr dâ pxvlp| }qd lqwhuñ ihmv prgx x }dzlhudmŒfhjr gdqŒ ixqnfm˜ oxe lqñ whuihmv nodv| }dzlhudmŒfhm gdqŒ phwrg˜â qdvw˜sñ qlh grvwduf}dp| dujxphqw| rgsrzlhgqlfk w|ñ s¥zÝ u}hfkrzxmŒf rgqlhvlhqlh õqd su}|n dg zvnd¶qlnö gr ixqnfml oxe phwrg| zhzqŒwu} relhnwxâ pdp| pr¸olzr« rs¥¶qlrqhjr xuxñ fkrplhqld zvnd}|zdqhjr nrgxâ fr mhvw lvwrwqhâ jg|fkfhp|âde|lqqhprgx |wzru}| |¸Œgdqldâ zlŒ}d | relhnw } phwrgŒâ nw¥ud e˜g}lh god whjr relhnwxzr dqdârud}}dujxphqwdplâdlqqhlqlñ fmrzd | rgsrzlhgqlh dnfmhÝ elhnw| su}hfkrñ zxmŒfh rgqr«qln grixqnfml oxe phwrg|rud}duñ jxphqw| qd}|zdp| nrphqgdplâ qd}z˜ w˜ vwrñ vxmhvl˜wdn¸hgrz}rufdsurmhnwrzhjrrslvdqhjr su}h}âedqg˜f}zrujdþõdppdâhopâ rkqvrqâ olvvlghvö z nvlŒ¸fh â}rufh surmhnwrzhþâ õâ ËÓÓÎöÝ leolrwhnl errvw grvwduf}dmŒ xgrjrgñ qlh¡â nw¥uh zvslhudmŒ wzru}hqlh l pdqlsxorzdñ qlhwhjrw|sxrelhnwdplzm˜}|nxÝ ,PNFOEB D[ZMJÌEBOJFKBLPPCJFLU TŒgdqlh z|nrqdqld shzqhm dnfml z m˜}|nx lpsohphqwxmh vl˜ mdnr zr dqlh ixqnfml oxe zrñ  dqlh phwrg|Ý dnlh ur}zlŒ}dqlh }dn dgd }qdmrñ pr« rgsrzlhgqlfk lqwhuihmv¥z su}h} nrg wzrñ u}Œf| ¸Œgdqlh l nrg mh }j dv}dmŒf|â su}| zr dqlx ixqnfml oxe phwrg| wh gzlh f}|qqr«fl vŒ wr¸ñ vdphâ qlhur}g}lhoqhÝ d lvwlqjx Ê srnd}dqr zr dqlh su}|n dgrzhm phwrg| PRYH god relhnñ wx w|sx :LQGRZâ de| z|zr d w˜ phwrg˜â pxvlñ p| }qd lqwhuihmv nodv| :LQGRZâ plh grvw˜s gr relhnwx whm nodv| l grvwduf}| rgsrzlhgqlfk duñ jxphqw¥zÝ rphqgdsr}zdodur}g}lholdnwgrñ vwduf}dqld dujxphqw¥z l zlŒ}dqld lfk } relhnñ whp l qd}zŒ phwrg|â fr qd}|zd vl˜ wzru}hqlhp nrphqg|â rg dnwx zr dqld ¸ŒgdqldÝ qqh prgxñ  | prjŒ wzru}| nrphqg|â d lqqh mh zr dâ su}| f}|p zr dqlh qlh z|pdjd }qdmrpr«fl v}f}hj¥ñ  ¥zâ qlh z|pdjd srgdzdqld dujxphqw¥zâ qlh z|pdjd }qdmrpr«fl lqwhuihmvx nodvâ nw¥uh e˜gŒ uhdol}rzd ¸ŒgdqlhÝ d lvwlqjx Ê srnd}dqr wr qd su}|n dg}lh nrphqg| &PG0RYHâ nw¥ud pd }dñ v}|wŒ z nrg}lh qd}z˜ phwrg| rud} w|s relhnñ wxâgrnw¥uhjre˜g}lhnlhurzdqh¸ŒgdqlhÝf}dñ vlh wzru}hqld whm nrphqg| grvwduf}dp| relhnwâ god nw¥uhjr e˜g}lh zr dqd phwrgd PRYH rud} duñ jxphqw| god whm phwrg|â qd}zd zr dqhm phwrg| rud} w|s relhnwxâ nw¥u| rev x¸| ¸Œgdqlhâ vŒ }dñ v}|whznrg}lhwhmnrphqg|Ý d srprfŒ nrphqg pr¸hp| }pqlhmv}| olf}e˜ srzlŒ}d¡ z v|vwhplhâ qd su}|n dg relhnñ w| lqwhuihmvx x¸|wnrzqlnd prjŒ e| lqlfmrzdñ qh rgsrzlhgqlpl nrphqgdplâ qlh pxv}Œ zwhñ g| }qd v}f}hj¥ ¥z lfk wzru}hqld l g}ld dqldâ sr z|vwŒslhqlx rgsrzlhgqlhjr }gdu}hqld xuxñ fkdpldmŒ grvwduf}rqh nrphqg|â sdwu} |vxñ qhn ÊÝ rv}w whjr ur}zlŒ}dqld wr zsurzdg}hñ qlh qrz|fk nodvâ nw¥uh uhsuh}hqwxmŒ nrphqg|â su}hfkrz|zdqlh relhnw¥z w|fk nodv õ}d}z|ñ f}dm qlhzlhonlfkâ doh z|vw˜sxmŒf|fk z gx¸|fk lor«fldfköâ z|g x¸rq| f}dv }j dv}dqld ¸Œgdqldâ ixqnfmd oxe phwrgd mhvw zr dqd sr«uhgqlrÝ rphqgd pr¸h grvwduf}d vhpdqw|nl zduñ wr«flâ d zwhg| pr¸hp| mŒ nrslrzdâ }zudfd mdnr z|qln g}ld dqldâ su}hfkrz|zd z nrqwhñ qhudfkâ grvwduf}d mdnr dujxphqwÝ u}|n dghp z|nru}|vwdqld w|fk fhfk mhvw xwzru}hqlh nrohnñ fmlâ nw¥ud su}hfkrzxmh nrohmqr z|nrq|zdqh nrñ phqg|â uhmhvwuxmŒf ¸Œgdqld x¸|wnrzqlnd õwzrñ u}Œf klvwrul˜öÝ rohnfmd wdnd sr}zdod qd srqdñ zldqlh ¸Œgd¡ õ5HGRöâ z|vwduf}| nrohmq| ud} xuxñ fkrpl nrphqg˜Ý h¸hol god nrphqg| }ghilqlxñ mh vl˜ phwrg˜â nw¥ud sr z|zr dqlx z|nrqd dnñ fm˜rgzurwqŒõdnfm˜ânw¥udvsudzlâ¸hvwdqdsolndñ fml e˜g}lh wdnlâ mdn su}hg z|nrqdqlhp nrphqñ g|âfrpr¸hp|mhgqr}qdf}qlhz|nrqdjg|pdñ p| phwrg˜ l mhm dujxphqw|â qd su}|n dg god grñ gdzdqlde˜g}lhwrrghmprzdqlhöâwrg|vsrqxmŒf nrohnfmŒ nrohmqr z|nrqdq|fk nrphqgâ pr¸qd grvwduf}| ixqnfmh z|fri|zdqld ¸Œgd¡ õ8QGRöâ zr dp| god nrohmq|fk nrphqg dnfmh rgzurwqhÝ 'VOLUPSZ CPPTUGVODUJPO rphqg| pr¸qd srg}lhol qd wdnlhâ nw¥uh w|oñ nr su}hnlhurzxmŒ vwhurzdqlhâ wr }qdf}| zr dñ mŒ lvwqlhmŒfh ixqnfmh l phwrg|â rud} qd wdnlhâ ,PNFOEZ 3FQSF[FOUBDKB ÌEBOJB D[ZMJ XP’BOJB GVOLDKJ MVC NFUPEZ QS[F[ PCJFLU QP[XBMB OB SP[E[JFMFOJF NPNFOUV UXPS[FOJB ÌEBOJB PE NPNFOUV KFHP [H’PT[FOJB DP OB[ZXBNZ PQØOJPOZN XP’BOJFN ;B QPNPDÌ QS[FETUBXJPOZDIUFDIOJLNPOBSP[E[JFMJÎNPEV’Z LUØSFUXPS[ÌÌEBOJB PENPEV’ØX LUØSFXP’BKÌ[BXBSUFXOJDIGVOLDKFMVCNFUPEZ DPQP[XBMB SFEVLPXBÎ[BMFOPôDJXBQMJLBDKJ %PXJFT[TJ× t $PUPKFTUX[PS[FDLPNFOEZ t $PUPKFTUGVOLUPS t +BL NBOJQVMPXBÎ GVOLUPSBNJ [B QPNPDÌ CPPTUGVODUJPO t +BLUXPS[ZÎGVOLUPSZ[BQPNPDÌCPPTUCJOE 1PXJOJFOFôXJFE[JFÎ t +BLQJTBÎQSPTUFQSPHSBNZX$ t $PUPTÌT[BCMPOZ 1P[JPN USVEOPôDJ ÈÌEBOJBKBLPPCJFLUZ 4[ZCLJTUBSU "CZVSVDIPNJÎQS[FETUBXJPOFQS[ZL’BEZ OBMFZ NJFÎ EPTU×Q EP LPNQJMBUPSB $ PSB[ FEZUPSB UFLTUV /JFLUØSF QS[ZL’BEZ LPS[ZTUBKÌ [ VEPHPEOJFé EPTUBSD[BOZDI QS[F[ CJCMJPUFL× ERRVW IXQFWLRQ PSB[ ERRVW ELQG XBSVOLJFNJDIVSVDIPNJF OJBKFTUJOTUBMBDKBCJCMJPUFLERRVW XXFS TKJMVCOPXT[FK /BXZESVLBDIQPNJ OJ×UP EP’ÌD[BOJF PEQPXJFEOJDI OBH’ØX LØXPSB[VEPTU×QOJBOJFQS[FTUS[FOJOB[X QF’OF SØE’B EP’ÌD[POP KBLP NBUFSJB’Z QPNPDOJD[F ,PNFOEZ X...

Komentarze do: Komendy - żądania jako obiekty • 0