wyklad 11

Dokument: PDF (2.4 MB)
  • 4 stron
Opublikowany 2016-11-18 01:11:29

PLAN l. Matuidy ogpiDfwalc. 2. Wymagpnic at wi[c wyrobom ogtliotndyn 3, Klsytrktcjr mfcriel6w ogniotmrfych wg PN-EN. 4. KlasyfiLrcje m&Iirl6w ogniotntfych z,cwzglgdu m nrrto'56. 5. Iceryf,lrcjr mtcri.l6w ogniotnalych wcdlug sklrdu chcmimcgo. 6. Klasyfikrcjr mlui.l6w ogriotn.lych rc wzglgdu na ch.nktcr whzaDit. 7. Kbsyfik-cj1 mtrrid6w ogniotnelych zc wzglgdu r! ogliotrwaloi{ ryvkh t Khsyfbcje malcrirl6w o€niDinalych wcdlug cbanktcru chmicncgo. 9. Typowy pru6 twhnologimy produlcii mtcrid'fov ogniofmarych. 10. Bctuy ogriDffida It. Wyreby ogriDtmelc izolecyjre z wl6kicn ccmimych. v_rr WYMAGANIA STAWIANE WYROBOM OGNIOTRWALYMwyklad 11MATERIAI,Y OGNIOTRWAI,E MATf, RIAI,Y OGNIOTRWALE NIf, FORMOWANf, dostarczanes4odbiorry w formie sypkichkomponent6w, ffiffiieszalii'Tnawilza namiejscuich zabudowyformujqc z nich np. obmurze pieca. (Obmurze takie suszy siQi wypala wraz z piecem oddawanym do eksploatacji) RODZ.\.IE: . bctony ogniotrwale . mrteriely ogniotrwale do natryskiwtnia . materialy ogtriotrwele do ubijania . ztprawy ogniotrwele do spoinowania (spajania ks=tahek ogniotnttalych) IVIATERIALY OGNIOTRWALE b rterretalicute ntoterioty lub vyroby (nie vylqcuiqc lvch. ktdre zguierajg pepnq ildi metalu) Hhrych chemiczte i firycue wlotcirluici umozliwioiq ustosoroonie w #o dowisku wysokoterrq)erutarowlrn NlATfRl.{L\' OGNIOTR\\ALf slu2a jako wykladziny un4dzeh produkcyjnych stosujecych procesy ogniowe, a wigc gl6wnie w: * metalurgii (ok.1$o/o) * przemy6lecementowym i wapienniczym (4-77o) * przemy5le szklarskim (J-47o) .i. ceramicznym (4-77o) .i. chemicznym (2-47o) .1.innych (ok. l0%) s_rr.r KLASYFIKACJA MATERIALOW OGNIOTRWALYCH WG PN.EN I N,,\ POS'I'AC }I,{TI,RIAL\ \\"{LE DZlf t-.\ Sl{ NA: I t + \\L,\s(r\ros(rrtR\ro\tE(tt.\\l('2,\E T _ :' (ognrclnraloii atyklo, opgtiotnvolait pod ohciqieniem, odpomoii na nogle zmiany temperutury, shtrctl hroSt rrtdrnal Twor4,rvo uanajesigza ogniotruale. gd),rvykazujeogniotnvaloScaykl4 (nierzolQ stozkiempironretryczn-vm)co na.imniejI 500"C. .i lvl-As('Nvoscl clEpLNE (rcxzenalnoit cieplm, pEmodnoSi i pojennoSt cieplnq) * \\ t..\scr\\'osc'tNtncH,qxlt'zNn fitytrltmolaii na icishanie, m zgimnie i m Scieranie) .l$' r.Ascl\\'os<'l zn t4z.rx EzI z\\'ARTOS('Ii\ (poratato$t otuaila, ggstoii ponma, pnepuszcalnoit dla gazan) . * \\.LASCI\\OSCI (]HEilIICZNE I NIINERAI-OGICZNE (sklad chemicztry,sklad mineralryt,teksnra, odgtmoif na koroziq chemicznedzialonie aEyesytnvch gazan, plynau ciekwh stoPor i tilili\ l. Formowrne: - zmWpkichl - z |m plastycaycn-Er a nastgpniespiekne przezrypalanie - odlwme w foruch gtp*nty"h/ $ odnowleollej tenlperartrrTe - stopimie msy w piem elellrycalm lukowyn lub plazmowym i odlwmie ksaalteh w odpowiedn-ich fmcl - wyrob.y fmowoe na gu49o (ednocreme oddziaVwmie tmpsatury r cril€ua, 2. Nieformowane wcdlw PN-EN ld02-l: Niefomwue mtsialy ogniotrwde se Io miesiti tt6re skladaj4 sig z krosrywa i spoiwa (lub spoiw) Drzvgotowile iako gotowe do asomwmia bsposrednio w postei, w k6ief sq dos;rcru? lub po dodmiu je&ej lub wigaj odpowiednich ciecry. KLASYFIKACJA MATERIALOW OGNTOTRWALYCHZE WZGLqDU NA I zwARTosc -__' ZwartoS( t$orz)-.wto stopie6 ich zaggszczenia' Charakteryzowana jest porowato5ci{ otwart4, zamknigt4, calkowit4, ggstosci4pozorn4, nasiqkliwosciq. L Z\\'ARTf, /porowato5f crlkowite < 459/0obi./ 2. TZOLA('}JNl. /porowetoSf calkowita > 45o/oobi.l PorowatoSi otwarta material6w ogniotnralych mie(ci siq w zakresie od bardzo malych wartoici (materiaty lite) do -90%. Dla wiekszoSci materialow wynosi od 12 do 25o/o. . inne KLASYFIKACJA OGNIOTRWALYCH MATERIALOW WEDLUG SKLADU ' CHEMICZNEGO I WPY NA GRUPY,A DALOJ- NA GATUNKI I. WYROBY Z TLENKI.] GLINTI I TLENKU KRZEMU /glinokrzemianowe/ . wysokoglinowe (Alro.> 450lo) . szamoto$e (3V/o3 N.O3<45o/o) ! szamotowe o niskiej zawartoSci tlenku glinu (l0ol'< Alp.<30% i sio, < 85%) . krzemionkowe (85olo< Sio: < 93%) . krvarcowe (siq > 93%) 3.WYROBY ZASADOWE O ZAWARTOSCI W4GI-A I RESzrKowEGo od1o/odo 5oo/o +-- . wyroby magnezjowo-w?glowe (MgO > 80o/oi zwano56 wqgla restkowego 7o/o< C < Sff/o) . wyroby magnezjowo-wapniowo-wPglowe owyroby magnezjowo-dolomitowo-wtglowe ' wyroby dolomitowo-wtglowe 2.WYROBY ZASADOWE O ZAWARTOSCI W4GLA I RESZTKOWEGOPONIZEJ7olo I +__. magnezjoll e (MgQ> 80olo) ' magnezjowo-wa pniowe (4U/o< |$,gO l0%) ' magnezjowo-dolomitorve (4U/o< Wo 10%) ' dolom itolve (McO< 4@/"i CaO>5V/o) ' magnezjowo'sPinelowe . forsterytowe ' nragnezjowo-chromitowe . chromitowe ' magnezjowo-c1'rkonorve ' magnezjorlo-cyrkonorvo-krzemianorve 4.W}'ROBY SPECJALNE . z tlenk6w glinu i chromu (Al'o.> 507o i 5olo3 Cr2O1< 504t/o) . z tlenkuchromu Eiii'i, "tootnu,cyrkonui krzemu . z tlenku cyrkonu . z tlenk6w c1'rkonu i krzemu . z tlenk6w glinu, cYrkonu i krzemu . z tlenku glinr i lvggll . z tlenku glinu, wgglikr krzemu i rvggla . z wgglika krzemu . rvgglowe (c > 60Yo) 5. INNE WYROBY OGNIOTRWALI] Typrfnb! Gl6$!c *Ldiili diltme O{[rc ckLdifti ni|cr.be $0t I qdrd. P-rrbbDt Pdstr. F Fd6ohrtdt.lq iz$d. sio-Al,o. ALO-SiO, .rdt, loEr...

Tagi:

Komentarze do: wyklad 11 • 0