materiały 6

Dokument: pdf (514.0 KB)
  • 4 stron
Opublikowany 2017-05-17 23:36:32

Obróbka cieplna Celem obróbki cieplnej jest nadanie elementom maszyn określonych i pożądanych własności mechanicznych, fizycznych i chemicznych. Obrabiać cieplnie można przedmioty wykonane ze stopów żelaza, za stopów metali nieżelaznych, a także z czystych metali. Istotą obróbki cieplnej jest zmiana budowy wewnętrznej materiału bez celowej zmiany jego składu chemicznego. Wszelkie przemiany w czasie obróbki cieplnej zachodzą w stanie stałym. Obróbka cieplna polega na nagrzaniu materiału do odpowiedniej temperatury, wygrzewaniu w tej temperaturze i chłodzeniu z odpowiednią szybkością Obróbka cieplna zwykła WYŻARZANIE HARTOWANIE PRZESYCANIE I ODPRĘŻANIE I STARZENIE z przemianą bez przemiany hartowanie odpuszczanie przesycanie starzenie alotropową alotropowej ujednorodniające rekrystalizujące bainityczne utwardzanie wydzielinowe normalizujące odprężające objętościowe zupełne stabilizujące powierzchniowe izotermiczne martenzytyczne zmiękczające utwardzenie cieplne ulepszanie cieplne WYŻARZANIE Polega na nagrzaniu stopu do określonej temperatury, wygrzewaniu w tej temperatury i powolnym chłodzeniu W. ujednorodniające – w. polegające na nagrzaniu stopu do wysokiej temperatury ( ok. 100 – 200*C niżej od solidusu , długotrwałym wygrzewaniu w tej temperaturze i następnym studzeniu. Stosuje się w celu usunięcia lub zmniejszenia niejednorodności chemicznej poszczególnych ziarn roztworu stałego. W. normalizujące – w. stali lub staliwa polegające na austenityzowainu w temp. 30 – 50*C powyżej temp. Końca przemiany ferrytu w austenicie i studzeniu w spokojnym powietrzu w celu uzyskania jednolitego i drobnego ziarna. W. odprężające – zabieg cieplny polegający na nagrzaniu przedmiotu do temperatury, w której nie zachodzi rekrystalizacja,wygrzaniu go i następnym schłodzeniu w celu zmniejszenia naprężeń własnych bez wyraźnych zmian strukturalnych. W. rekrystalizujące – w. metalu lub stopu uprzednio poddanego obróbce plastycznej na zimno w celu usunięcia skutków zgniotu; przeprowadza się w temperaturze wyższej od temperatury rekrystalizacji; często jako międzyoperacyjne podczas walcowania lub ciągnienia; zmniejsza twardość i wytrzymałość. W. zupełne – stosowane do stali stopowych, polega na nagrzaniu stopu 30 – 50*C powyżej temperatury Ac3, Acm; wygrzaniu w tej temperaturze i bardzo wolnym chłodzeniu. Zyskujemy strukturę zbliżoną do stanu równowagi, zwiększenie ciągliwości, zmniejszenie twardości, polepszenie obrabialności i usunięcie naprężeń wewnętrznych. W. zmiękczające – jego celem jest zmniejszenie twardości metalu lub stopu W. sferoidyzujące – polega na nagrzaniu do temperatury nieco wyższej niż temperatura przemiany perlitu i cementytu w austenit, wygrzaniu w tej temperaturze i odpowiednim chłodzeniu w celu uzyskania struktury cementytu kulkowego (sferoidytu) oraz małej twardości ( rodzaj w. zmiękczającego ). Hartowanie – zabieg obróbki cieplnej, polegający na nagrzaniu i wygrzewaniu stopu w odpowiedniej temperaturze, zależnej od rodzaju materiału, w której następują przemiany strukturalne i następnym dostatecznie szybkim chłodzeniu; daje strukturę o większej twardości. H. martenzytyczne – polega na nagrzaniu stali do temperatury austenityzowania, wygrzaniu i chłodzeniu z szybkością większą od krytycznej w wyniku którego zachodzi tylko przemiana martenzytyczna. H. bainityczne – zachodzi z szybkością mniejszą od krytycznej lub z wytrzymaniem izotermicznym powyżej temperatury MS, aż do zajścia przemiany bainitycznej Ulepszanie cieplne – połączenie hartowania i odpuszczania w odpowiednio wysokiej temperaturze celem otrzymania optymalnych własności mechanicznych przy zachowaniu możliwości obróbki skrawaniem hartowanie + odpuszczanie wysokie, wyższa udarność i plastyczność niż przy wyżarzaniu Odpuszczanie niskie – 150 – 200*C, do narzędzi i sprężyn; usuwa naprężenia hartownicze zachowując dużą twardość, wytrzymałość i odporność na ścieranie Odpuszczanie średnie – 250 – 500*C, do sprężyn, resorów, matryc i innych części maszyn, nieznacznie zmniejsza twardość, ale zachowuje dużą wytrzymałość i sprężystość Odpuszczanie wysokie – od 500*C do Ac1, aby były dobre własności plastyczne, stosowane tam gdzie potrzebna wysoka granica sprężystości Utwardzanie cieplne – hartowanie + odpuszczanie niskie, duża twardość, bez naprężeń PRZESYCANIE Przesycanie – nagrzewanie przedmiotu do temperatury nieco powyżej stanu nasycenia roztworu, wygrzanie w tej temperaturze i następnie szybkie oziębienie w wodzie lub oleju; celem zabiegu jest zatrzymanie rozpuszczonego składnika stopu w roztworze stałym przesyconym Starzenie – zabieg polegający na przetrzymaniu uprzednio przesyconego stopu w normalnej temperaturze otoczenia ( s. normalne ) lub w podwyższonej, lecz niższej od temperatury granicznej rozpuszczalności ( s. przyspieszone, s. sztuczne ) w celu wydzielenia z przesyconego roztworu stałego trwałej fazy o odpowiednim stopniu dyspersji, a przez to zwiększenie twardości i polepszenie własności wytrzymałościowych Utwardzenie dyspersyjne ( wydzi...

Komentarze do: materiały 6 • 0