Umowa DJ Senator

Dokument: pdf (170.3 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2016-11-15 03:15:33

DJ SENATOR ul. Biała Przemsza 17c/23 41ul. Biała Przemsza 17c/23 41ul. Biała Przemsza 17c/23 41ul. Biała Przemsza 17c/23 41----208 Sosnowiec208 Sosnowiec208 Sosnowiec208 Sosnowiec TeTeTeTel.: 604l.: 604l.: 604l.: 604 591591591591 824 e824 e824 e824 e----mail: dj.senator@interia.eumail: dj.senator@interia.eumail: dj.senator@interia.eumail: dj.senator@interia.eu Profesjonalne prowadzenie imprez : wesela, bankiety, studniówki i inne….Profesjonalne prowadzenie imprez : wesela, bankiety, studniówki i inne….Profesjonalne prowadzenie imprez : wesela, bankiety, studniówki i inne….Profesjonalne prowadzenie imprez : wesela, bankiety, studniówki i inne…. Od 1985 roku w branży muzycznej.Od 1985 roku w branży muzycznej.Od 1985 roku w branży muzycznej.Od 1985 roku w branży muzycznej. Strona: 1 z 3 UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu …………………… pomiędzy …………………………………………………………………………………… zwanym dalej Zamawiający, a Bogusław Walotek (DJ Senator) legitymujący się dowodem osobistym seria AMK numer 968559 wydanym przez Prezydent Miasta Sosnowiec zwanym dalej Wykonawcą. §1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi muzyczno – konferansjerskiej zabawy …………………………………………… organizowanej przez Zamawiającego w dniu ………………………………… w godzinach od ……………… do ……………… w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… §2 Za wy ej wymienioną usługę Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: ………………………………………… zł słownie: ……………………………………………………………………………………… zł. Wynagrodzenie za ka dą rozpoczętą godzinę ponad czas ustalony w umowie wynosi: 100,00 zł słownie: sto złotych. §3 W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek na poczet wykonania umowy w wysokości: …………………… zł słownie: ………………………………………… Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu imprezy. §4 Wynagrodzenie określone w §2 wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy za wyjątkiem postanowień §7. §5 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia imprezy na uzgodnionym poziomie, według przedstawionego ustnie bądź pisemnie planu. DJ SENATOR ul. Biała Przemsza 17c/23 41ul. Biała Przemsza 17c/23 41ul. Biała Przemsza 17c/23 41ul. Biała Przemsza 17c/23 41----208 Sosnowiec208 Sosnowiec208 Sosnowiec208 Sosnowiec TeTeTeTel.: 604l.: 604l.: 604l.: 604 591591591591 824 e824 e824 e824 e----mail: dj.senator@interia.eumail: dj.senator@interia.eumail: dj.senator@interia.eumail: dj.senator@interia.eu Profesjonalne prowadzenie imprez : wesela, bankiety, studniówki i inne….Profesjonalne prowadzenie imprez : wesela, bankiety, studniówki i inne….Profesjonalne prowadzenie imprez : wesela, bankiety, studniówki i inne….Profesjonalne prowadzenie imprez : wesela, bankiety, studniówki i inne…. Od 1985 roku w branży muzycznej.Od 1985 roku w branży muzycznej.Od 1985 roku w branży muzycznej.Od 1985 roku w branży muzycznej. Strona: 2 z 3 §6 Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osobę zastępczą do poprowadzenia imprezy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych uniemo liwiających mu wywiązanie się z umowy. §7 Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane przez uczestników imprezy. §8 Brak prądu oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie stanowią podstawy do przedłu ania czasu jej trwania ponad czas określony. §9 W czasie trwania imprezy Zamawiający zapewnia obsłudze muzyczno – konferansjerskiej posiłek, taki jak wszystkim biesiadnikom. §10 Wykonawca do wykonania zamówionego dzieła będzie wykorzystywał materiały (utwory muzyczne) tylko z legalnych źródeł pochodzenia pod rygorem art. 116 Prawa Autorskiego. §11 W przypadku gdy lokal w którym będzie odbywać się impreza nie posiada umowy zawartej z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania Zamawiający jest zobowiązany do podpisana stosownych umów z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania i opłacanie tantiem z tytułu publicznego odtwarzania utworów muzycznych wykorzystywanych przez Wykonawcę. §12 Je eli impreza o której mowa w §1 zostanie odwołana z winy Zamawiającego, zobowiązany on jest zapłacić Wykonawcy 100% sumy stanowiącej równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 w ciągu trzech dni od daty kiedy miała się odbyć. §13 DJ SENATOR ul. Biała Przemsza 17c/23 41ul. Biała Przemsza 17c/23 41ul. Biała Przemsza 17c/23 41ul. Biała Przemsza 17c/23 41----208 Sosnowiec208 Sosnowiec208 Sosnowiec208 Sosnowiec TeTeTeTel.: 604l.: 604l.: 604l.: 604 591591591591 824 e824 e824 e824 e----mail: dj.senator@interia.eumail: dj.senator@interia.eumail: dj.senator@interia.eumail: dj.senator@interia.eu Profesjonalne prowadzenie imprez : wesela, bankiety, studniówki i inne….Profesjonalne prowadzenie imprez : wesela, bankiety, studniówki i inne….Profesjonalne prowadzenie imprez : wesela, bankiety, studniówki i inne….Profesjonalne prowadzenie imprez : wesela, bankiety, studniówki i inne…. Od 1985 roku w branży muzycznej.Od 1985 roku w branży muzycznej.Od 1985 roku w branży muzycznej.Od 1985 roku w branży muzycznej. Strona: 3 z 3 Jakiekolwiek zmiany ...

Komentarze do: Umowa DJ Senator • 0