Jak walczyć z mobbingiem

Dokument: pdf (3.2 MB)
  • 69 stron
Opublikowany 2016-11-15 06:28:31

Kiedy mamy do czynienia z mobbingiem Co grozi pracodawcy, jeśli nie zapobiegnie mobbingowi Jak powinna wyglądać polityka antymobbingowa firmy Z jakimi roszczeniami wobec pracodawcy mogą wystąpić mobbingowani pracownicy Kiedy pracownik może liczyć na zadośćuczynienie, a kiedy na odszkodowanie Jak udowodnić przed sądem, że mobbing rzeczywiście miał miejsce e-Poradnik Gazety Prawneje Jak walczyć z mobbingiem Wyjaśnienia, porady, orzecznictwo SPIS TREŚCI Kiedy mamy do czynienia z mobbingiem................................................ 4 Co grozi pracodawcy, jeśli nie zapobiegnie mobbingowi w firmie ................................................................................ 9 Jak przeciwdziałać mobbingowi w zakładzie pracy .............................. 11 Jak prowadzić politykę antymobbingową w firmie .............................. 14 Z jakimi roszczeniami wobec pracodawcy mogą wystąpić mobbingowani pracownicy............................................ 16 Kiedy pracownik może liczyć na zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem.................................... 22 Na jakie odszkodowanie może liczyć pracownik, który rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu .......................... 25 Jak udowodnić, że mobbing rzeczywiście miał miejsce ...................... 27 Wyjaśnienia ekspertów ............................................................................ 31 Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego ...................................... 54 Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, tel. (0 22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej: Tomasz Wróblewski Dyrektor artystyczny Dziennika Gazety Prawnej: Michał Mackiewicz Redakcja: Małgorzata Jankowska DTP: Agnieszka Borek Biuro Reklamy: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 44 44; e-mail: reklama@infor.pl Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40, tel. (22) 761 30 30, 0 801 62 66 66; e-mail: bok@infor.pl T ak brzmi kodeksowa definicja tego zjawiska. Kodeks pracy nie tylko definiuje to pojęcie, ale nakłada też obowiązek przeciwdziałania mob- bingowi na pracodawcę. Wprawdzie przepisy nie określają, na czym polegać ma takie zapobieganie, ale w ciągu kilku lat obecności w naszym pra- wie pracy regulacji antymobbingowych wykształciła się już pewna praktyka w tym zakresie. Pracodawca nie tylko musi zapobiegać mobbingowi, ale też zawsze ponosi praw- ne konsekwencje mobbingu, bez względu na to, czy sam dopuścił się zabronio- nych zachowań wobec pracownika, czy też tolerował tego typu działania pracow- ników względem siebie. Wykazanie przed sądem, że faktycznie prowadził w fir- mie politykę antymobbingową, nie zwalnia go wprawdzie z tej odpowiedzialno- ści, ale może ją znacząco ograniczyć. A pracownik, wobec którego stosowano mobbing, ma prawo domagać się od niego odszkodowania albo zadośćuczynie- nia pieniężnego za doznaną krzywdę. O ich wysokości decyduje zawsze sąd pra- cy, przepisy ustalają bowiem tylko minimalną wysokość odszkodowania.Jak walczyć z mobbingiemMobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pra- cownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polega- jące na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastrasza- niu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przy- datności zawodowej, powodujące lub mające na celu poni- żenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeli- minowanie z zespołu współpracowników. 4 e-Poradnik Gazety Prawnej Istotą mobbingu jest długotrwała przemoc psychiczna mająca na celu poniżenie pracownika i doprowadzająca najczęściej do roz- wiązania stosunku pracy. Podłożem mobbingu jest często kon- flikt między pracownikami na równorzędnych stanowiskach lub w relacji podwładny – przełożony. Definicję mobbingu zawiera art. 943 par. 2 kodeksu pracy. W myśl tego przepi- su mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skie- rowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nę- kaniu lub zastraszaniu go, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności za- wodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracowni- ka, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Mobbing dotyczy pracowników Z definicji tej wynika, że poddana mobbigowi nie może być osoba zatrudniona na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, umowy o dzieło, umowy agen- cyjnej). Może być to tylko pracownik w rozumieniu art. 2 k.p., a zatem osoba za- trudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spół- dzielczej umowy o pracę. Zachowania sprawcy mobbingu mogą polegać na słowach, gestach, wysyłaniu pism (wiadomości mailowych). Muszą mieć przy tym postać nękania (prześla- dowania, szykanowania, dręczenia) pracownika oraz charakteryzować się dłu- gotrwałością (trwać przez dłuższy czas) i uporczywością (działanie sprawcy ce- chuje nasilenie złej woli). Chodzi o działania powtarzalne. Mobbigiem nie będzie zatem jednorazowe, choćby nawet jednoznacznie naganne, zachowanie. Okres tr...

Tagi:
  • mobbingiem

Komentarze do: Jak walczyć z mobbingiem • 0