zadania seminaryjne 2

Dokument: pdf (121.6 KB)
  • 4 stron
Opublikowany 2017-03-12 16:20:46

2. ALKANY, ALKENY 1. Nazwać następujące związki: CHCH2 CH3 CH3 CH3 CHCH2 CH3 CH CH3 CH3 CH3 CCH3 CH2 CH3a) b) c) CCH3 CH3d) CH CH3 CHCH3 C CH CH2 CH2 CH3 e) CHCH2 CH CH2 CH3 CH CH CH3 CH2f) CH3 CH CH3 g) CH2CH2 CH CH3 CH3 CH3 CH3 h) CH2 CH CH2 i) CHCH2 CH3 CH CH2CH2CH3 CH3CH3j) C CH3 CH3 CH3 k) l) m) n) 2. Narysować następujące związki: a) metylenocyklobutan, b) bicyklo[2.2.2]-2-okten, c) 1,3-cykloheksadien, d) 3,3-dietylo-4-metylo-1-heksen, e) (cis)-2-buten, f) (Z)-3-metylo-3-hepten, g) trans-2,3,4,5-tetrametylo-3-heksen, h) (E)-3-etylo-2,2,4,5-tetrametylo-3-heksen, i) 3,4,4-trimetylo-1-heksyn. 3. Izobutan poddano monochlorowaniu. Spośród otrzymanych produktów wybrano ten, którego powstało najwięcej i poddano go reakcji z sodem metalicznym. Narysować i nazwać produkty reakcji. 4. Zapisać reakcje izobutenu z następującymi odczynnikami: a) H2O, H+ , b) HCl, H+ , c) HBr, H2O2, d) Br2, e) CH3OH, H+ , f) H2SO4. 5. Przyłączyć brom do następujących cząsteczek: a) 1,3-butadien, b) 2-metylo-1,4-pentadien, c) 1,3-pentadien, d) 2-metylo-1,3-butadien, e) 1,3-cykloheksadien. 6. Napisać reakcje utleniania propenu za pomocą poniższych odczynników: a) KMnO4 na zimno, b) KMnO4 na gorąco, c) OsO4, d) O3 oraz Zn/CH3COOH, e) H2O2, CH3COOH. 7. Pewien alken poddano ozonolizie, otrzymując poniższe związki. Jaki to alken? a) formaldehyd i aceton, b) 2-metylobutanal i aldehyd octowy, c) aceton i 2-metylobutanal, d) 6-okso-1-heptanal, e) butanon. 8. Narysować najmniej trwałą konformację 1,2-dibromoetanu i najbardziej trwałą konformację butanu (korzystając z projekcji Newmana i „kozłowej”). Nazwać te konformacje. 9. W każdym z podpunktów uszeregować karbokationy lub rodniki według ich trwałości. a) b) c) d) e) CHCH3 CH2 CH2 CH3 CHCH3 CH3 CH CH3 CCH3 CH3 CH2 CH3 CH2CH3 CH CH3 CH2CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH CH3 CCH3 CH3 CH2 CH3 CHCH3 CH3 CH2 CH2 CH2CH3 CH CH3 CH2CH3 CH2 CH CH2H2C CH3 CCH3 CH3 CH3 CH3CH2 CH2HC f) CH3 CH CH3 CCH3 CH3 CH3 CH2 10. Uzupełnić szereg reakcji: A B C D E H2O HBr H2 Na Cl2, h CHCH3 Cl CH2 CH3 11. Przekształcić 1-buten w odpowiednie pochodne 1-bromobutan 1-buten 2-butanol 12. (1E, 3Z)-1,4-Difenylo-1,3-butadien poddano reakcji z bromem. Napisać produkty powyższej reakcji. 13. Pewien dien w reakcji z dienofilem daje cykloalken, który w wyniku utleniania tworzy następujący produkt: CH3COCH2C(CH3)2CH2CH(CH3)COOH. Podać wzory i nazwy wyjściowych substratów oraz utworzonego w reakcji Dielsa-Aldera cykloalkenu. 14. Narysować i nazwać wszystkie izomery dimetylopentanu i podać, który z nich da najwięcej produktów monobromowania. 15. Przeprowadzić reakcję Dielsa-Aldera pomiędzy 1-nitro-1,3-butadienem i propenem, a powstały produkt utlenić nadmiarem KMnO4 w środowisku kwaśnym i po podgrzaniu. 16. Dimeryzacja izobutenu w obecności kwasu siarkowego prowadzi do mieszaniny dwóch produktów, które reagując z chlorowodorem dają taki sam produkt. Napisać odpowiednie reakcje. 17. Zidentyfikować następujące związki: A O3 2H, H2O B + [H] KMnO4 H B + D + E H C O C O H A A 3-metyloheptan + C

Tagi:

Komentarze do: zadania seminaryjne 2 • 0