Wstęp do neuronauki

Dokument: pdf (1.0 MB)
  • 5 stron
Opublikowany 2017-03-12 11:15:31

1/20/2016 1Wstęp do neuronaukiDr n. med. Wojciech Solecki Neuronauka = neuroscience Kluczem filozoficznym nowoczesnych nauk neurologicznych jest stwierdzenie, że całkoształt zachowań jest odbiciem czynności mózgu. (Kandel, 1991) Starożytne wyobrażenia o świecie zastąpione zostały przez współczesną naukę. Starożytne poglądy na naturę ludzką, naturę umysłu, nadal są podstawą naszego myślenia w życiu codziennym jak i podstawą większości religii. Zespół Uner Tan 1/20/2016 2 Quis ego et qualis ego? Kim ja jestem i jaki jestem? Św. Augustyn (400 n.e.) Co to jest „ja”? Pascal (1670) Nie jesteś niczym innym jak pęczkiem neuronów (F. Crick, Zdumiewająca hipoteza). Jesteś swoimi synapsami (J.LeDoux). • Tabula Rasa (J. Locke); • Szlachetny Dzikus (J.J. Rousseau); • Duch w maszynie (Kartezjusz) Wiara w duszę Świadomość Mózg Wola Zachowanie Geny Środowisko Fluktuacje Świadomość Mózg Wola Zachowanie G Ś F Świadomość Mózg Zachowanie G Ś F 3 pytania podstawowe • Ciało vs umysł Czy umysł i mózg to dwa odrębne jednostki czy jedna? • Holizm vs lokalizacja funkcji Czy neurony lub ośrodki mózgowe mają daną funkcję czy może funkcja wynika z działaniaraczej niezdefiniowanegoobszaru mózgowia? • Natura komunikacji neuronalnej Czy umysł jest wyłącznie wynikiem aktywności mózgowia?Czy świadomość może być zredukowana do neuronów? Czy istnieje dusza jako byt niematerialny? 1/20/2016 3 Historia neuronauki - początki • ca. 4000 p.n.e. – euforyczne działanie opium – kultura Sumeryjska • ca. 4000 p.n.e. – zapiski na tablicach glinowych opisujące zastosowanie alkoholu w wytwarzaniu leków – Mezopotamia. • ca. 2700 p.n.e. - Shen Nung początek akupunktury. Historia neuronauki - początki • ca. 1700 p.n.e. - Papirus Edwina Smitha • ca. 500 p.n.e. - Alcmaion z Krotony izoluje nerw czuciowy • ca. 500 p.n.e. - Alcmaion z Krotony opisuje nerw wzrokowy Historia neuronauki - początki • Hipokrates (460-379 p.n.e.) – podejście cefalocentryczne; „Jestem zdania, że mózgowie jest najpotężniejszym narządem w ciele ludzkim...” Historia neuronauki - początki • Arystoteles (384-322 p.n.e.) – podejście kardiocentryczne; mózgowie służy do „podgrzewania i gotowania w sercu, ma dobrze mieszać i utrzymywać jego dobrostan. • Hipokrates – podejście cefalocentryczne; „Jestem zdania, że mózgowie jest najpotężniejszym narządem w ciele ludzkim...” Historia neuronauki - początki • 177 – Galen; wykład „O Mózgowiu” • ca. 100 – Marinusa opis 10 nerwu czaszkowego • ca. 100 - Rufus z Efezu opisuje skrzyżowanie wzrokowe • ca. 390 - Nemesius rozwija doktrynę lokalizacji czynności w komorach mózgowych • ca. 1000 - Alhazen porównuje działanie oka do aparatu • ca. 1000 - Al-Zahrawi opisuje operacje chirurgiczne zaburzeń neurologicznych • 1025 - Avicenna pisze o wzrokui oku • 1316 - Mondino de'Luzzi pisze pierwszy europejski podręcznik do anatomii (Anothomia) • 1402 – Szpital św. Marii z Betlejem – pierwszy szpital dla psychicznie chorych Historia neuronauki - początki • Galen (130 – 200 r.). • Andreas Vesaliusz (1514-1564) – lokalizacja czynności w mózgowiu; funkcje czuciowe w przodomózgowiu, emocje i wyobraźnia – pośrodkowo, a pamięć z tyłu mózgowia. • Rene Descartes (1596-1650); siedzibą duszy jest szyszynka. 1/20/2016 4 Historia neuronauki - początki • Frantz Joseph Gall, Johan Caspar Spurzheim; frenologia lub personologia anatomiczna. • Pierre Flourens – teoria sumowania pól; w mózgowiu nie ma ośrodków czynnościowych. Tkanka ekwipotencjalna Historia neuronauki - początki • Pierre Paul Broca (1861) – opis pacjenta z uszkodzeniem zakrętu czołowego dolnego – afazja Broca (ruchowa). • Carl Wernicke – afazja Wernickego (czuciowa) • Jean Baptiste Brouillard – prekursor pojęcia dominacji półkul. Historia neuronauki - początki • GustavFritsch i Eduard Hitzig – kora mózgowa jest pobudliwa w czasie stymulacji elektrycznej a jej selektywna stymulacja prowadzi do ruchu kończyn. • Postulat Goltza – usunięcie ośrodka znosi funkcję • John Huglings-Jackson; hierarchiczne warstwy mózgowia • Mapy projekcyjne, mapy czynnościowe. • Mapa funkcjonalna Penfielda i mapa cytoarchitektoniczna Brodmanna (1909) Historia neuronauki - początki • Camillo Golgi – neurony(barwienieGolgiego). • Santiago Ramon y Cajal – móżgowieskłada się z sieci komunikujących się między sobą neuronów; sformułowanie teori neuronalnej. • Luigi Galvani– neuronywytwarzają elektryczność. • Emil DuBois-Reymond i Herman von Hlemholtz; neuronykomunikująsię za pomocą sygnałów elektrycznych. Neuronauka współcześnie • Wcześniej – badania postmortem (cytoarchitektonika), badanie zachowania pacjentów z określonym uszkodzeniem OUN (neuropsychologia), EEG (psychofizjologia) • Współcześnie – obrazowanie mózgu, badania podstawowe z użyciem metod biologii molekularnej (współczesna neuronauka) Mózgi i zachowania aspołeczne Kora przedczołowa (PFC) jest siedliskiem moralności i racjonalności. Uszkodzenia PFC prowadzą do nabytej socjopatii, zbrodni w afekcie. Uszkodzenie ciał migdałowatych => zaniku empatii, braku strachu, zachowań typo...

Tagi:
  • neuronauki

Komentarze do: Wstęp do neuronauki • 0