KOŚCIÓŁ 2010 – BILANS WPŁYWÓW

Dokument: pdf (888.5 KB)
  • 4 stron
Opublikowany 2016-11-16 06:22:23

Nr 2 (567) 14–20 I 2011 r. 1133KOŚCIÓŁ 2010 – BILANS WPŁYWÓWUstawa o gwarancjach wolności su- mienia i wyznania powiada, że Polska „jest państwem świeckim, neutralnym w spra- wach religii i przekonań”, zaś „państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują Kościołów i in- nych związków wyznaniowych”. Taka jest, a przynajmniej powinna być, żelazna zasa- da, od której przewiduje się ewentualne wyjątki uregulowane odrębnymi ustawami lub wydanymi na ich podstawie przepisa- mi. Okazuje się, że dla Kościoła katolickie- go wyjątki są normą. Popatrzmy, ile nas kosztowały ww mmiinniioonnyymm rrookkuu… I. Stałe wydatki państwa oraz samorządów lokalnych na działalność funkcjonariuszy i agend Kościoła katolickiego 1. Kapelani Na garnuszku MMiinniisstteerrssttwwaa OObbrroonnyy NNaarrooddoowweejj pozostaje obecnie 152 kapela- nów – żołnierzy zawodowych (przeważnie od majora wzwyż) oraz ok. 20 tzw. kape- lanów pomocniczych (duchowni, którzy obok pracy w macierzystej parafii lub zakonie wy- konują zadania zlecone przez biskupa polo- wego; są zatrudnieni zazwyczaj ma „połów- kach” etatów cywilnych). Już w lutym 2011 roku oddział biskupa polowego JJóózzeeffaa GGuuzzddkkaa (na zdjęciu z prezydentem BBrroonniissłłaawweemm KKoommoorroowwsskkiimm) zostanie wzmocniony trze- ma dodatkowymi „zawodowcami” kończą- cymi ekspresowy kurs w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a w kolejce oczekuje pięciu alumnów po- bierających jeszcze naukę w warszawskim Wyższym Metropolitalnym Seminarium Du- chownym (już traktowani są jako podcho- rążowie Wojskowej Akademii Technicznej, więc otrzymują żołd i umundurowanie). MON finansuje też warsztaty pracy oficerów politycznych w sutannach, pokry- wając pełne koszty utrzymania 93 parafii garnizonowych (w tym jednej zagranicz- nej w belgijskim Mons przy Kwaterze Głów- nej NATO) z zakupami akcesoriów liturgicz- nych włącznie, choć niektóre znajdują się w miejscowościach, gdzie od dawna już nie ma żadnych jednostek wojskowych (np. Żary, Piła, Sopot, Gdańsk, Olsztyn, Łódź). Powód? „Zgodnie z konkordatem, tylko wła- dze kościelne mogą dokonać likwidacji jed- nostki administracyjnej, jaką jest parafia” – tłumaczy minister BBooggddaann KKlliicchh. W latach 2007–2009 MON przeznaczał na kapelanów odpowiednio: 16,6 mln zł, 19,7 mln zł i 21,8 mln zł. Wobec kryzysu finansów publicznych w roku 2010 budżet Ordynariatu Polowego okrojono do 2200,,55 mmllnn zzłł. Na tę kwotę składają się przede wszystkim pensje, okolicznościowe premie, nagrody roczne i ekwiwalenty pieniężne dla księży kapelanów (w sumie 14 mln 160 tys. zł, czyli średnio 66,,55 ttyyss.. zzłł bbrruuttttoo mmiiee- ssiięęcczznniiee na głowę) oraz obsługujących ich pracowników (4 mln 130 tys. zł). Za kra- jowe i zagraniczne podróże służbowe ofi- cerów politycznych w sutannach zapłaci- liśmy 222 tys. zł. SSttaattyyssttyycczznniiee rrzzeecczz uujjmmuu- jjąącc,, jjeeddeenn kkaappeellaann ((wwrraazz zz iinnffrraassttrruukkttuurrąą)) ww wwoojjsskkuu kkoosszzttoowwaałł ppooddaattnniikkóóww ww mmiinniioo- nnyymm rrookkuu pprraawwiiee 1100 ttyyss.. zzłł; BBiiuurroo OOcchhrroonnyy RRzząądduu zatrudnia 2 ka- pelanów reprezentujących Kościół papie- ski. „W 2010 r. całkowity koszt wykony- wanej przez nich obsługi duszpasterskiej wyniósł ok. 114455 ttyyss.. zzłł” – informuje MMaałł- ggoorrzzaattaa WWooźźnniiaakk, rzecznik prasowy MSWiA. Owa kwota przekłada się na wypłatę około 66 ttyyss.. zzłł ((bbrruuttttoo)) mmiieessiięęcczznniiee; SSttrraażż GGrraanniicczznnaa – na etatach funk- cjonariuszy pracuje 16 kapelanów z Krk (w tym dwóch na stanowiskach kierowni- czych dziekana i wicedziekana SG). W 2010 r. koszt ich utrzymania przekroczył 11,,33 mmllnn zzłł i wynosił średnio (bez nagród rocznych) 44443399 zzłł nnaa oossoobbęę; PPaańńssttwwoowwaa SSttrraażż PPoożżaarrnnaa utrzymuje 14 wielebnych oficerów za prawie 555500 ttyyss.. zzłł rocznie. Koszt utrzymania jednego to 3899 zł miesięcznie (nie licząc okazjonalnych „wziątek” za kropienie wozów bojowych); SSłłuużżbbaa WWiięęzziieennnnaa – ponad 150 ka- pelanów z Krk obsadza 68,95 etatów ja- ko „pracownicy cywilni więziennictwa” (w 2009 r. mieli do podziału prawie sie- dem razy mniej). Najwięcej etatów przy- dzielono duchowieństwu w okręgach: war- szawskim (8,5), gdańskim (5,5) i białostoc- kim (5), najmniej – w rzeszowskim (1,6) i łódzkim (3,5). Są zaszeregowani między 8 a 12 grupą uposażenia (wynagrodzenie zasadnicze od 1370 do 2240 zł) oraz przy- sługuje im dodatek (do 20 proc.) za wysłu- gę lat. W Centralnym Zarządzie Służby Wię- ziennej w Warszawie urzęduje Naczelny Ka- pelan Więziennictwa ks. dr PPaawweełł WWoojjttaass, zaszeregowany w 18 grupie uposażenia z pensją 3760 zł. Łączny koszt rocznego utrzymania tej ekipy przekracza ppóółł mmiilliioonnaa zzłłoottyycchh. Drugie tyle więziennictwo wypłaca w formie premii lub nagród oraz umów o dzieło zawieranych doraźnie przez dyrek- torów zakładów karnych i aresztów śled- czych z kapelanami – „wolontariuszami”; SSłłuużżbb...

Tagi:

Komentarze do: KOŚCIÓŁ 2010 – BILANS WPŁYWÓW • 0