Sikorzyńska A. - Matura z języka angielskiego Repetytorium

Dokument: pdf (16.9 MB)
  • 221 stron
Opublikowany 2016-11-15 14:48:17

zjęzyka angielskiego Anna Sikorzyńska Hanna Mrozowska Mariusz Misztal konsultacja B a rb a ra C z a rn e c k a -C ic h a Spis treści Wstęp 3 C zę ść I - Egzam in ustny (Anna Sikorzyńska) Wstęp 5 Wskazówki ogólne 6 Rozm ow y sterowane Uzyskiwanie i udzielanie informacji 12 1. Powitania i pożegnania 12 2. Prowadzenie rozmów 14 3. Uzyskiwanie i udzielanie informacji 15 4. Udzielanie instrukcji 17 5. Udzielanie rad 18 6. Wskazywanie drogi 19 7. Rozmowy telefoniczne 20 Relacjonowanie wydarzeń 21 1. Relacjonowanie wydarzeń 21 2. Wyrażanie przypuszczenia 22 3. Wyrażanie odczuć 23 4. Opisywanie przedmiotów 25 5. Opisywanie miejsc 26 Negocjowanie 27 1. Wyrażanie próśb 27 2. Składanie propozycji 28 3. Wyrażanie skarg 29 4. Wyrażanie sugestii i planowanie przyszłych wydarzeń 30 5. Uzyskiwanie i udzielanie pozwolenia 32 6. Wyrażanie opinii 34 7. Wyrażanie zainteresowań, preferencji, życzeń i intencji 35 Rozm ow a na podstaw ie ilustracji i materiału stym ulującego *** oraz prezentacja tem atu i dyskusja *** C zę ść II Wstęp Egzam in pisem ny 69 1. Człowiek 36 2. Dom 39 3. Szkoła 41 4. Praca 43 5. Życie rodzinne i towarzyskie 45 6. Żywienie 47 7. Zakupy i usługi 49 8. Podróżowanie i turystyka 51 9. Kultura 54 10. Sport 56 11. Zdrowie 58 12. Nauka i technika 60 13. Świat przyrody 62 14. Państwo i społeczeństwo 64 15. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych 67 Rozum ienie ze słuchu (Mariusz Misztal) Wskazówki ogólne 70 1. Test typu prawda-fałsz 73 2. Test wyboru 78 3. Dobieranie 83 4. Układanie w kolejności 86 Rozum ienie tekstu czytanego (Hanna Mrozowska) Wskazówki ogólne 89 1. Test typu prawda-fałsz 93 2. Test wyboru 98 3. Uzupełnianie luk 105 4. Dobieranie 110 5. Układanie w kolejności 115 Rozpoznaw anie i stosow anie struktur leksykalno- gram atycznych*** (Anna Sikorzyńska) 1. Uzupełnianie luk 120 2. Test wyboru 123 3. Czasowniki w nawiasach 126 4. Transformacje zdań 128 5. Stowotwórstwo 131 6. Tłumaczenie fragmentów zdań 133 W ypowiedź pisem na (Hanna Mrozowska) Wskazówki ogólne 135 Teksty użytkowe 138 1. Krótki tekst użytkowy 138 2. Dłuższy tekst użytkowy 141 Wypracowanie * * * 148 1. Recenzja 148 2. Opis 151 3. Opowiadanie 154 4. Rozprawka 157 C zę ść III - Gram atyka w ćw iczeniach (Anna Sikorzyńska) 1. Określniki 161 2. Zdania przydawkowe 162 3. Czasy gramatyczne 164 4. Czasowniki modalne 166 5. Zdania warunkowe i wish 168 6. Strona bierna 170 7. Mowa zależna 171 8. Składnia czasowników 173 9. Przyimki 174 10. Stowotwórstwo 175 Materiał stymulujący do Części I 177 Zapis nagrań 192 Klucz 200 Wstęp SzanowniNauczycielei Drodzy Uczniowie! Matura, jaka odbędzie się po raz pierwszy w 2005 roku, jest wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Jednym z jej obowiązkowych obcego. Z myślą o maturzystach, którzy będą zdawać egzamin z języka angielskiego, opraco­ waliśmy nowe, uaktualnione wydanie znanej już serii podręczników pt. Nowa Matura z języka angielskiego. Wydanie to uwzględnia wszelkie zmiany, które zostały wprowadzone zarówno w strukturze, jak i treści samego egzaminu. Zadaniem tego wydania jest przybliżyć uczniom i nauczycielom strukturę i formę nowego egza­ minu oraz pom óc im opracować skuteczną strategię jego zdawania. Kształt matury z języka obcego począwszy od 2005 roku Od 2005 roku egzamin maturalny z języka obcego składa się z dwóch części: egzaminu ustnego zdawanego przed Przedmiotowym Zespołem Egzaminacyjnym i egzaminu pisem­ nego ocenianego przez egzam inatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Każdą część można zdawać na dwóch poziomach: podstawowym lub rozszerzonym. W przypadku egzaminu uątnego uczeń sam dokonuje wyboru poziomu egzaminu, do którego chce przystąpić. Decydując się na poziom rozszerzony, uczeń nie przystępuje wcześniej do egzaminu na poziomie podstawowym. W przeciwieństwie do egzaminu ustnego, wybór poziomu rozszerzonego egzaminu pisemnego oznacza konieczność przystąpienia również do egzaminu na poziomie podstawo­ wym. Struktura i forma obu części egzaminu oraz wymagania egzaminacyjne zostały szczegółowo określone w Informatorze maturalnym z języka angielskiego obowiązującym od 2005 roku i opracowanym przez Centralną Komisję Egzami­ nacyjną. Egzamin sprawdza umiejętności określo­ ne w standardach wymagań egzaminacyjnych, które powstały w oparciu o dokument Rady Europy „Europejski System Opisu Kształcenia Językowego” (Common European Framework). Seria MaturazJęzykaangielskiego Seria Matura z języka angielskiego jest uaktual­ nionym wydaniem serii Nowa Matura i składa się z dwóch podręczników: Matura z języka angielskiego - Repetytorium i Matura z języka angielskiego - Testy oraz dmócb Vas.eC Repetytorium ma za zadanie przygotować uczniów do obu części nowego, uaktualnionego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Testy dają możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów oraz stopnia ich przygotowania do matury. Matura z języka angielskiego - Repetytorium Repetytorium jest podręcznikiem, który może być wykorzystany zarówno przez nauczyciela...

Komentarze do: Sikorzyńska A. - Matura z języka angielskiego Repetytorium • 0