o-biznesie-z-dusza-1-wywiad

Dokument: pdf (280.1 KB)
  • 14 stron
Opublikowany 2016-12-11 12:12:01

O iz esie z duszą - zęść 1. WYWIAD Z PIOTREM MICHALAKIEM RO)MAWIA: RAFAŁ PR)YBOROWSKI Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/biznesie-dusza-1-wywiad/ O iz esie z duszą - zęść . WYWIAD www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak 2 Spis treś i Trudne pytania.............................................................. 3 Muzykowanie................................................................ 4 Po zątki a eta ie.......................................................... 4 Rejestracja firmy ........................................................... 4 Okres studiów ............................................................... 5 )ara iać wię ej iż a eta ie......................................... 6 Powód założe ia fir y.................................................. 7 Wizjoner........................................................................ 8 Przedsię ior a............................................................... 9 Przeło ....................................................................... 10 Skala szkoleń ............................................................... 11 Strategia prymatu ....................................................... 12 O iz esie z duszą - zęść . WYWIAD www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak 3 Witajcie Kochani! Zaprasza serde z ie do wysłu ha ia wywiadu, który zro ił ze ą ój przyja iel, a także ój yły klie t – Rafał Przy orowski. Z tego wywiadu ożesz dowiedzieć się, jak rozwi ąć iz es, a także usłyszysz parę porad doty zą y h tego, jak żyć lepiej i yć ardziej speł io y i sz zęśliwy złowiekie . Zaprasza . Rafał Przy orowski R. P. : Wita y Państwa ardzo serde z ie. Moi dzisiejszy goś ie jest Piotr Michalak. Piotr Michalak (P. M.): Witam, Witajcie! R. P.: Wizjo er. Przedsię ior a. ) Piotre z a y się ie od dzisiaj. Tak jak dzisiaj je hałe a te wywiad, li zyłe , że od ok. lat się już z a y, Piotrze, tak że z a trosze zkę s a zków taki h pika t y h z ży ia Piotra, wię ędą róż e pyta ia. P. M.: ś ie h) R. P.: Dzisiejszy wywiad przeprowadza y dzięki uprzej oś i Pa a Mi hała Wró lewskiego z ekspertologia.pl. Piotrze, a adzieję, że dzisiejszy wywiad zai spiruje wiele łody h osó , wielu przedsię ior ów, że wywrze a i h pozytyw y wpływ. P. M.: Ja ma adzieję zai spirować sz zegól ie ty h -let i h przedsię ior ów, że y po lata h prowadze ia fir y wyrwali się z krę e ia się w kółko i z udowali oś dużego, a ty h łody h też o zywiś ie, że y wyrwali się z korpora ji i też z udowali oś większego. Trudne pytania [powrót do Spisu treś i] R. P.: Wie , że kiedyś, ędą jesz ze hy a w li eu , iałeś do zy ie ia z uzyką i już wtedy zara iałeś a ty pie iądze, że po prostu yła to Twoja pasja. Dla zego to ro iłeś? P. M.: Ofi jal ie ówię, że prowadzę iz es od - iu lat, ale fakty z ie już lat te u zadałe so ie po raz pierwszy pyta ie, jak to się dzieje, że iektórzy od oszą większe suk esy, a i i po i o, że ro ią ardzo faj e rze zy iejsze:  Z czego to wynika?  Która fir a, zy która oso a ieszy się większą haryz ą?  Która iąg ie za so ą ludzi? Czyli de facto zadawałe pytania o przywództwo, ie z ają jesz ze taki h pojęć; pytania o marketing, ie z ają taki h pojęć jak arketi g. To yło iesa owite. Dopiero po latach zrozu iałe : o kur zę, o ja tak aprawdę ro iłe ? O iz esie z duszą - zęść . WYWIAD www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak 4 Muzykowanie [powrót do Spisu treś i] I wtedy pró owałe uzykować. Fakty z ie… ardzo „profesjonalnie” to ro iłe : iałe sprzęt uzy z y i agrywałe . Byłe wokalistą „przez drut”. Na dru ie yła zawieszo a poń zo ha a y – tak że yło to ardzo „profesjo al e”. Wydałe dwie płyty – takie w podzie y o iegu. Pró owałe je sprzedać. Pró owałe zaist ieć. Wtedy i się to ie udało, wię oż a powiedzieć, że to yła taka pierwsza porażka w oi ży iu, ale tak aprawdę wtedy podjąłe ardzo waż ą de yzję i dopiero po latach to zrozu iałe . Stałe wtedy przed de yzją: zy ędę a s e ie, zy ędę a zaple zu? Wtedy ył to ten pierwszy o e t, kiedy podjąłe de yzję, że ędę liderem, ędę przywód ą dla ludzi, ale póź iej okazało się, że są róż e rodzaje przedsię ior ów: że oże też yć przedsię ior a, który jest a zaple zu i też ardzo dobrze so ie radzi. W ży iu każdego przedsię ior y trze a podjąć taką de yzję, jaką rolę h e peł ić. Są róż e typologie przedsię ior ów – a to jest te at a kolej ą roz owę. Po zątki a eta ie [powrót do Spisu treś i] R. P.: Co yło pote ? Poszedłeś a studia? Poszedłeś a etat do pra y? Czy założyłeś od razu swoją działal ość gospodar zą? P. M.: Najpierw poszedłe do pracy na etat, o od roku ży ia wyprowadzałe się z domu, poszukują (po prostu) sz zęś ia. Wtedy yślałe , że jak dojdę do pie iędzy to ędę sz zęśliwy. Pote doszedłe do pie iędzy i yślałe , że jeste sz zęśliwy. Na etacie popra owałe iedługo w trze h fir a h i zrozu iałe , że oi powoła ie jest y ie przedsię ior ą. Dzisiaj u zę a swoi h kursa h, że ie każdy usi yć do tego powoła y. Jest zupeł ie or al e, że ktoś do koń a ży ia h e yć a eta ie al o, że ktoś h e yć pa ią do u al o pa ...

Komentarze do: o-biznesie-z-dusza-1-wywiad • 0