sprawozdanie1-1B

Dokument: pdf (549.1 KB)
  • 11 stron
Opublikowany 2016-12-13 09:46:05

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Sprawozdanie nr 1 : Formowanie proszków ceramicznych przez prasowanie. Częśd I: Prasowanie proszków ceramicznych. Częśd II: Wykorzystanie metody porozymetrii rtęciowej w technologii ceramiki. Ćwiczenie wykonały Kierunek i rok Grupa Data wykonania Data oddania Prowadzący Agnieszka Kołodziej Karolina Pałka Urszula Pindel Ceramika IV rok 1 14.10.2015 21.10.2015r. 31.10.2015r. dr inż. Paweł Rutkowski Częśd I: prasowanie proszków ceramicznych I. Cel dwiczenia  Zapoznanie się prasowaniem jako metodą formowania wyrobów z proszków ceramicznych  Opanowanie metodyki i wykonania pomiarów gęstości nasypowej wybranego proszku ceramicznego  Ustalenie wpływu ciśnienia prasowania jednoosiowego na zagęszczenie wyprasek. II. Aparatura i materiały:  proszek i granulat Al2O3  waga RADWAG KERN ENB 500-1  prasa jednoosiowa POLMATIK MERA-KFM  cylinder miarowy o pojemności 25 cm3 III. Wstęp teoretyczny: Na odpowiednie właściwości wyrobu koocowego ma wpływ odpowiedni dobór surowców oraz przebieg procesu technologicznego. W przypadku prasowania jednoosiowego za to czy wypraski będą wytrzymałe i jednorodne pod względem zagęszczenia odpowiada w znacznym stopniu kształt i wielkośd cząstek. Proszek musi mied odpowiedni rozkład wielkości ziaren, inaczej jest duże ryzyko powstanie wad. W przypadku proszku zbyt drobnego stosuje się zabieg granulowania, który ma na celu uzyskanie granul (aglomeratów) o odpowiedniej wielkości, kształcie, gęstości oraz wytrzymałości. Podstawowe właściwości proszków do prasowania to gęstośd nasypowa dN i gęstośd nasypowa z usadem dU. [ ] [ ] Jest to stosunek masy proszku do jego objętości. W pierwszym przypadku jest to stała bojętośd cylindra, do którego proszek został nasypany, w drugim objętośd proszku, który po wsypaniu do cylindra poddano utrząsaniu do stałej masy. Parametry te mają istotne znaczenie na upakowanie proszku w formie. Najlepszą sytuacja, do której się dąży jest jak najgęstsze wypełnienie formy cząstkami i uzyskanie jak największej powtarzalności upakowania. Dlatego tak ważne jest, aby ziarna ( granule) posiadały regularny kształt. Stabilnośd gęstości nasypowej proszku można określid jako stosunek gęstości nasypowej z utrząsaniem do gęstości nasypowej proszku luźno nasypanego. Dla proszków o kulistych pojedynczych cząstkach lub granulach stosunek ten jest bliski jedności. W procesie prasowania kształtek parametrem, który decyduje o równomierności zapełnienia objętości roboczej formy jest sypkośd proszku, która zależy od kształtu cząstek występujących w proszku, gęstości nasypowej proszku oraz od jego wilgotności. Określa się go wielkością kąta usypu, czyli kąta zawartego pomiędzy tworzącą luźno usypanego stożka a podstawą. Sypkośd proszku zwiększa się, gdy kąt usypu maleje, wtedy kształt ziaren jest bardziej zbliżony do kulistego. Wilgotnośd jest także ważnym parametrem dla granulatu, ponieważ zależą od niej twardośd granul, sypkośd i prasowalnośd granulatu. IV. Wykonanie dwiczenia: 1. Wykonano trzy pomiary gęstości nasypowej bez usadu i z usadem dla granulatu i proszku. W pierwszym przypadku zapełniono cylinder całkowicie bez wstrząsania i umieszczono go na wadze. W celu wyznaczenia gęstości nasypowej z usadem całkowicie napełniony cylinder utrząsano na podkładce gumowej do stałej objętości i po odczytaniu z podziałki wartości objętości zważono( wyniki w tabeli nr 1). 2. Obliczono masę jednej wypraski, zakładając, że jej wysokośd będzie równa 1/3 wielkości jej średnicy, a gęstośd pozorna wypraski będzie równa 50% gęstości teoretycznej proszku. Przyjęto także, że średnica próbki równa jest średnicy stempla. Gęstośd rzeczywista proszku dr= 3,99 mm Zmierzono następujące parametry:  średnica stempla d=15,90 mm  wysokośd stempla h=5,3 mm 3. Na podstawie podanych poniżej w tabeli nr 1wartości ciśnieo prasowania oraz powyższych pomiarów obliczono odpowiadające im wartości sił, które należy przyłożyd do stempla formy w trakcie prasowania. Obliczenia przedstawiono poniżej. Ciśnienie *MPa+ Siła *N+ Siła *102 kG/cm2 ] 16 3175,36 3,24 26 5159,96 5,26 43 8533,78 8,70 69 13693,74 13,96 110 21830,60 22,25 ( ) [ ] Gdzie: F - siła *N+ s – powierzchnia [m2 ] p – ciśnienie [Pa] Dla ciśnienia p=16 MPa: [ ] Następnie, aby uzyskad jednostkę 102 kG/cm2 podzielono wynik przez 981. [ ] Analogicznie wykonano obliczenia dla pozostałych wartości. Pod każdym ciśnieniem uformowano po 3 próbki. Po wyprasowaniu umieszczono w oznaczonych miejscach na specjalnej podkładce, gdzie następnie zważono je i zmierzono średnicę. V. Opracowanie wyników: 1. Obliczenie wartości gęstości nasypowej (dN) i gęstości nasypowej z usadem (dU) dla proszku wyjściowego i granulatu. Tabela nr 1 Dla granulatu: Nr pomiaru Masa [g] Gęstośd bez usadu dN [g/cm3] Gęstośd z usadem dU [g/cm3] 1 32,1 1,284 1,396 2 31,7 1,268 1,378 3 31,9 1,276 1,387 średnia 31,9 1,276 1,387 odchylenie standardowe 0,2 0,008 0,009 Objętośd granulatu w cylindrze po utrząsaniu dla wszystkich trzech pomiarów wyniosła: 23 cm...

Komentarze do: sprawozdanie1-1B • 0