posrednik_gwarantowana_dla_banku_przekazanie[1]

Dokument: pdf (86.0 KB)
  • 10 stron
Opublikowany 2016-10-09 04:47:53

1 UMOWA AGENCYJNA zawarta dnia __________ roku w Warszawie pomi dzy nast puj cymi stronami: Deutsche Bank PBC Spó Akcyjn (zwan dalej „Bankiem”), z siedzib w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26 (kod pocztowy: 00-609 Warszawa), wpisan do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS: 0000022493; NIP: 676-01-07-416, REGON: 350526107, kapita zak adowy 838 668 552 z , op acony w ca ci reprezentowan przez: 1. - Dyrektor Oddzia u w ; 2. Kamil Wierzchucki –Specjalista, Biuro Wspó pracy z Po rednikami; a (zwan dalej „Po rednikiem”) z siedzib w , wpisan przez pod numerem ; NIP: ; reprezentowan przez: 1. o nast puj cej tre ci (zwana dalej „Umow ”): § 1 Ilekro w Umowie mowa o: a. Kredycie: nale y przez to rozumie kredyt przeznaczony na cele mieszkaniowe. b. Po yczce: nale y przez to rozumie po yczk hipoteczn lub po yczk lombardow . c. Kliencie: nale y przez to rozumie klienta skierowanego do Banku przez Po rednika, który podpisze w chwili z enia wniosku kredytowego/wniosku o udzielenie Po yczki o wiadczenie, o którym mowa w §5 ust. 5. § 2 2 Przedmiotem Umowy jest wspó praca pomi dzy Bankiem i Po rednikiem, polegaj ca na pozyskiwaniu przez Po rednika Klientów dla Banku w celu udzielania im przez Bank Kredytu/Po yczki. § 3 W ramach realizacji Umowy Po rednik zobowi zany jest w szczególno ci do: a. prowadzenia w imieniu Banku dzia alno ci polegaj cej na informowaniu wszelkich jego potencjalnych klientów kontaktuj cych si z Po rednikiem o oferowanych przez Bank Kredycie i Po yczce, b. pomocy w nawi zaniu przez potencjalnych klientów Banku kontaktu ze wskazanym przedstawicielem Banku. Po rednik b dzie wykonywa obowi zki okre lone w niniejszym paragrafie w zakresie i zgodnie ze wskazówkami Banku. § 4 1. Bank zobowi zany jest dostarcza w ustalonych terminach Po rednikowi wszelkie niezb dne materia y informacyjne i reklamowe. 2. Bank jest zobowi zany do wyp aty Po rednikowi prowizji za pozyskanie Klienta, na warunkach sprecyzowanych w §5 Umowy. 3. Bank zobowi zany jest do zapewnienia Po rednikowi, w miar mo liwo ci, pomocy przy rozwi zywaniu problemów pojawiaj cych si w zwi zku z realizacj postanowie niniejszej Umowy. 4. Bank jest zobowi zany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wspó prac z Po rednikiem. § 5 1. Po dokonaniu przez Bank wyp aty Kredytu/Po yczki na podstawie umowy zawartej z Klientem, którego dane osobowe zosta y przekazane Bankowi przez Po rednika, Po rednik nabywa prawo do prowizji w wysoko ci Produkt bankowy Prowizja Warunek wyp aty prowizji Termin Wyp aty prowizji Prowizja gwarantowana dla Banku Prowizja dla Po rednika Poyczka hipoteczna 1 % Ró nica pomi dzy prowizj zap acon przez Klienta a prowizj gwarantowan dla Banku* Uruchomienie po yczki hipotecznej W kolejnym m-cu nast puj cym po m- cu, w którym zosta a pobrana prowizja przez Bank * wysoko prowizji do zap aty której b dzie zobowi zany Klient nie mo e przekroczy 3% Prowizja dla Po rednika Poyczka Lombardo wa 40% prowizji pobranej przez Bank** Uruchomienie po yczki lombardowej W kolejnym m-cu nast puj cym po m- cu, w którym zosta a pobrana prowizja przez Bank **wysoko prowizji do zap aty której b dzie zobowi zany Klient nie mo e przekroczy 5% 3 Prowizja gwarantowana dla Banku Prowizja dla Po rednika Kredyt mieszkaniowy 1 % Ró nica pomi dzy prowizj zap acon przez Klienta a prowizj gwarantowan dla Banku*** Uruchomienie kredytu mieszkaniowego W kolejnym m-cu nast puj cym po m- cu, w którym zosta wyp acony kredyt *** Wysoko prowizji do zap aty której b dzie zobowi zany Klient nie mo e przekroczy 3% 2. W uzasadnionych przypadkach Bank mo e podj decyzj o negocjacji prowizji, o której mowa w § 5 ust. 1. 3. Dziesi tego dnia ka dego miesi ca, oznaczony pracownik Banku, z zastrze eniem §5 ust. 5 poni ej, przeka e Po rednikowi pisemne zestawienie zawartych z Klientami umów Kredytu/Po yczki, wraz z obliczon kwot nale Po rednikowi za okre lony miesi c tytu em prowizji za pozyskanie Klientów. 4. Prowizja za pozyskanie Klientów b dzie p atna przez Bank na rachunek bankowy numer .................................................................. prowadzony przez ................................................. na rzecz Po rednika w ci gu 14 dni od otrzymania faktury wystawionej przez Po rednika, na podstawie zestawienia, o którym mowa w §5 ust. 3 powy ej, z zastrze eniem ust. 5. Za dzie zap aty uwa a si dzie z enia przez Bank polecenia przelewu. 5. Warunkiem wyp aty prowizji Po rednikowi oraz uwzgl dnienia Kredytu/Po yczki w zestawieniu, o którym mowa w ust. 3, jest wyra enie przez Klienta na pi mie zgody na ujawnienie Po rednikowi informacji dotycz cej udzielonego mu Kredytu/Po yczki. 6. Prowizja przys uguje Po rednikowi, o ile Kredyt/Po yczka udzielony/a przez Bank przy wspó pracy Po rednika zostanie wyp acony/a na podstawie umowy zawartej z Klientem w terminie 6 miesi cy od dnia, w którym Bank powzi wiadomo o danych osobowych Klienta ...

Komentarze do: posrednik_gwarantowana_dla_banku_przekazanie[1] • 0