Sprawdziany wiedzy i umiejętności dla uczniów klasy I

Dokument: pdf (2.5 MB)
  • 83 stron
Opublikowany 2016-10-20 20:55:25

Aenika Xi,ift,w5ft4 ,,G6wka pracui e, tescik rozwicLzuje It 5pruwdziciriy wiedzy I umiejtnoci dki uczrii6w Was I uiriiWYDAWNICTWO Autor Monika Kozikowska Tytul GlOwka pracuje, tescik rozw4zuje OLIMP~, Wydawnictwo Olimp www.olimp-wyd.pl e-mail: wyd_olimp@op.pl tel. 501 390 932 Copyright by Wydawnietwo Olimp Wydanie I ISBN 978-83-932405-9-3 flustracje I Opracowan.le graflczne: Studio Reklam kz-studioreklam@wp.pl tel. 60105 05 29 Druk I oprawa: Drukarnia MW 86-100 Swiecie. ul. Gen. J. Hallera 7G e-mail: dnikarn1a(1drukarniamw.p1 tel./fax 52 525 60 81 Wszelkie prawa zastrze±one. Przetwarzanie calosci mb czçsci oraz powielanle bez pisemnej zgody wydawnictwa zabronione Spis treci: Sprawdzian Strona ,Juwszko1e". ............................................................................................---............................................................................ 2 Toja'. ... ... ............................................................................................................................................................................................................ 9 Jesieñ' . ........................................................................................................................................................................ 16 Miko{ajki... ......................................................................................................................................................................................... 23 limo............................................................................................................................................................................................ 30 Karnowo' ............................................................................................................................................................................ 37 Piesikot'. .......................................................................................................................---..................---........................43 Wiosna'. .......................................................................................................................................--------------.----.--------...................... 50 Zajqczki 1 kurczaczki.. ..........................................................................................................................................57 Motylek.. ......................................................................................................................................................................................................... 65 Lato.. .. ... .................................................................................................................................................................................................... 73 ImIQ i nazwisko ucznio Kiasa Data Sprawdzian Jul w szkole Czas pracy: 30 minut Liczba punktáw do uzyskonia: 15 Instrukcja dia ucznia: 1.Podpisz swáj sprawdzian. No tej stronie, u gOry, wpisz swoje imi, nazwisko, k!as I dzisiejszq date. JeIi nie potrafisz, Pani no pewno Ci pomoe. 2.Bardzo uwanie stuchaj poleceO czytanych przez nauczyciela. 3.Rozwiqzania zapisuj diugopisem. Nie uywaj korektora. Pomyiki przekreaj. 4.Dbaj o estetyke pracy. ZyczQ mitej pracy. Powodzenia!:) Plan sprawdzianu: 1.Rysowane p0 Iadzie. 2. Samodziene rysowanie przedmiofu zwiqzanego tematycznie z wakacjami. 3. Dorysowywanie elementów zgodnie z poleceniami. 4. Staranne rysowanie wskazonych szlaczkôw. 5. Rozumienie pojQ6 najwiksze - najmnie]sze, najwyzsze- najnhzsze. R62nicowanie wiekoci i pot&enio. 1 Frzyjrzyj s pamiqtkom z wakocji i starannie narysuj je p0 Iadze. Pokooruj pamqfki. /3p 2. Narysuj Twojq wokacyjnq pamiqtk. /2p 3.To jest budynek szkoty. A I_ _ Norysuj: -4 okna z przodu budynku, - P0 prowej stronie schodów niech ronie 5 kwiatáw, o p0 lewej 1 drzewo, - nojwyzszy schodek pokoloruj no zielono. f4p 4.Dokoñcz rysowa6 szlaczek wed{ug wzoru. /ip 5.Najwiksze jobtko pokoloruj no 26fto, o najmniejsze no czerwono. /2p 5 6. Dokoñcz rysawonie szlaczków no okodce no zeszyt. /3p 6 Oceñ swojq pracç koloruJqc odpowiednlq buk: Wynik Twojego sprawdzlonu: Mosz punktów no 15 moIiwych. Pried Tobq 15 cukierków. Pokoloruj ich tyle, ile masz punktów. Pokolorowone cukierki nole±q do Ciebie. C~Do ecoe~:Do eco ecDO o io xD eo eij J) JJ3 J3 jJ3 15cukierk6wto)OO cY,.:) Twoje miejsce w kiasie: bardzo Poziom najwyszy wsokiJredni niski niski Liczba 15p - 13,5p I 3p - 10,5p lOp - 7,5p 7p - 3p 25p - Op Lictho dzieci zdanego poziomu Twoje miejsce Skala ocen: 100% -90% - bardzo dobry (poziom nojwy±szy) 89 % - 70% - dobry (poziom wysoki) 69% -50% - dostoteczny (poziom redni) 49% -20% - dopuszczojqcy (poziom niski) 19% -0% - niedostofeczny (poziom bordzo niski) Twoja oceno:._______ Komentorz nouczyciela 7 Instrukcjo dia nauczyclela sprawdzajqcego sprawdzlan: Schemaf punktowania zadañ. h-Jumer Kriteriurn punktowania ticzba zadania punkláw 1. Za staranne rysowanie p0 il...

Komentarze do: Sprawdziany wiedzy i umiejętności dla uczniów klasy I • 0