Leki pochodzenia roslinnego w swietle wspolczesnej farmakoterapii okresu menopauzy [artyku

Dokument: pdf (1.2 MB)
  • 36 stron
Opublikowany 2016-11-29 10:00:59

Farmaceutyczny Przegl¹dNaukowy 1 Nr 3/2007 Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna Rada Naukowa Przewodniczący: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Członkowie: 1. Prof. dr hab. Barbara Błońska - Fajfrowska 2. Prof. dr hab. Jerzy Brandys 3. Prof. dr hab. El bieta Brezińska 4. Prof. dr hab. Zofia Dzier ewicz 5. Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak 6. Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak 7. Prof. dr hab. Ewa Jagiełło-Wójtowicz 8. Prof. dr hab. Krzysztof Jędrzejko 9. Prof. dr hab. Krzysztof Jonderko 10. Prof. dr hab. Jan Kowalski 11. Prof. dr hab. Jerzy Kwapuliński 12. Prof. dr hab. Jan Pachecka 13. Prof. dr hab. Jerzy Pałka 14. Prof. dr hab. Janusz Pluta 15. Prof. dr hab. Janusz Solski 16. Prof. dr hab. Artur Stojko 17. Prof. dr hab. Maria Wardas 18. Dr hab. Zdzisława Kondera - Anasz 19. Dr hab. Urszula Mazurek 20. Dr hab. Andrzej Plewka 21. Dr hab. Krzysztof Solarz 22. Dr hab. Krystyna Trzepietowska - Sępień Wydawca: Adres Wydawcy: Wydawnictwo PGK MEDIA POLSKA ul. Stokrotek 51, 43-384 Jaworze Górne k. Bielska-Białej, tel. (0-33) 817-38-79 fax (0-33)817-36-31 P.G.K. Media Polska nale y do Konsorcjum Wydawnictw Medycznych. Prezydent Konsorcjum: dr n. med. Adam Kwieciński Marketing Manager: Anna Janik anna.janik@wizja.net.pl Opracowanie graficzne, zdjęcie na okładce oraz skład: Robert Cyganik Wszystkie materiały opublikowane w piśmie objęte są ochroną Prawa autorskiego. Projekty chronione są Ustawą o Prawie autorskim i po- krewnych prawach z 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83). Redakcja za- strzega sobie dostosowania nadesłanych materiałów do potrzeb pi- sma. Przedruki mo liwe jedynie za zgodą wydawcy. Za treść materia- łów reklamowych oraz listów od czytelników redakcja nie odpowiada. Spis Treœci: Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 2Leki pochodzenia roślinnego w świetle współczesnej farmakoterapii okresu menopauzy Biopierwiastki czyli mikro i makroelementy jako leki: elazo Przeziębienia Współczesne mo liwości wykorzystania techniki stymulacji przezprzełykowej serca Farmakoterapia w leczeniu oparzeń Nadwaga i otyłość – problemy terapeutyczne XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego English for Pharmacists English Booster Dose 20 Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,Szanowni Państwo, Kole anki i KoledzyKole anki i KoledzyKole anki i KoledzyKole anki i KoledzyKole anki i Koledzy,,,,, Drodzy CzytelnicyDrodzy CzytelnicyDrodzy CzytelnicyDrodzy CzytelnicyDrodzy Czytelnicy,,,,, Serdecznie zapraszam do lektury – czwartego ju nume- ru, naszego Farmaceutycznego Przeglądu Naukowego. Zapra- szam tak e nieustająco do dzie- lenia się na łamach naszego Czasopisma Państwa wiedzą, poczynionymi spostrze eniami i wynikami naukowych badań. Zachęcam równie do propa- gowania Przeglądu w Państwa środowisku. Tradycyjnie, uprzejmie przypominam o nadchodzącym, XX Na- ukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którego organizatorami są Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycz- nej oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Choć ostateczny termin przesyłania streszczeń mija 30 kwietnia, a więc przed nami sporo jeszcze czasu do przygotowania prac, to – jak wiadomo, czas dość szybko płynie i za chwilę staniemy przed tą kwiet- niowa datą. Z pewnością jednak pełna mobilizacja nastąpi w ostatnich dniach kwietnia i jak się spodziewamy (znając to z osobistych doświad- czeń), w tak zwanej ostatniej chwili ruszy (miejmy nadzieję) lawina zgłoszeń. Uprzejmie tak e informuję, i przedło enie streszczenia nie jest warunkiem uczestnictwa w Zjeździe, bowiem wziąć mo na w tym przedsięwzięciu udział tak e jako pilny słuchacz wykładów, uczestnik sesji plakatowej, uczestnik wybranego kursu szkoleniowego i – co nie mniej wa ne – uczestnik wielce atrakcyjnych imprez towarzyszących. Dobiegają finału prace nad zamknięciem naukowego i szkolenio- wego programu Zjazdu. Krystalizują się tak e plany dotyczące wspo- mnianych imprez towarzyszących, integralnie związanych ze zjazdo- wym yciem, tak nieodzownych przecie dla przebiegu ka dej Konfe- rencji. Du ym zainteresowaniem przyszłych uczestników Zjazdu cieszą się kursy szkoleniowe, o interdyscyplinarnej tematyce, pozwalające na pozyskanie sześciu punktów edukacyjnych za ka dy kurs. Intensywnie pracujemy nad przygotowaniem naszego Zjazdu, by spełnił oczekiwania jego uczestników a organizatorom przyniósł radość z udanego przedsięwzięcia. Choć szczególny okres wiosenno – świąteczny nie usposabia z pew- nością do intensywnej pracy zawodowej, to jako Redaktor Naczelny na- szego Przeglądu jestem usprawiedliwiona w nieustającym zachęcaniu zaprzyjaźnionych: Współpracowników i Członków Konsultacyjnej Rady Naukowej do pisania prac, a Szanownych Czytelników – do korzystania z wiedzy zawartej na łamach Czasopisma, ku naszej i jego chwale. W tym szczególnym okresie wiosenno – świątecznym yczę Pań- stwu pogody ducha, radości, wspaniałych chwil z n...

Tagi:

Komentarze do: Leki pochodzenia roslinnego w swietle wspolczesnej farmakoterapii okresu menopauzy [artyku • 0