ZADANIA Z MAKROEKONOMII

Dokument: doc (71.0 KB)
Opublikowany 2016-11-28 23:03:28

ZADANIA Z MAKROEKONOMII – ZRÓB TO SAM ZADANIE 1 W tabeli poniżej przedstawiono składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących: Składniki PKB Wartość [mln.jednostek pieniężnych] Wydatki konsumpcyjne Inwestycje Wydatki państwa na produkty i usługi Subsydia Podatki pośrednie Dochody netto z własności za granicą Eksport Import Amortyzacja 400000 220000 140000 20000 95000 18000 110000 150000 65000 Oblicz: PKB w cenach rynkowych, PKB w cenach czynników produkcji, PKN w cenach rynkowych, PKN w cenach czynników produkcji, PNN (dochód narodowy). ZADANIE 2 Stopa rezerw obowiązkowych banków komercyjnych (r) wynosi 10 %; banki nie utrzymują rezerw dobrowolnych. Baza monetarna (M0) wynosi 30 mld PLN. Stopa ubytku gotówki z systemu bankowego (g) jest równa 0,5. Oblicz: wielkość podaży pieniądza (M1), ile wyniesie podaż pieniądza, jeżeli bank centralny wykorzysta operacje otwartego rynku i zmniejszy bazę monetarną o 5 mld PLN. Pozostałe wielkości są niezmienione, ile wyniesie podaż pieniądza, jeżeli bank centralny podniesie poziom rezerw obowiązkowych banków komercyjnych o 5 % (tj. do wysokości 15 % wkładów). Pozostałe wielkości są niezmienione. ZADANIE 3 W Hipotencji funkcjonuje 50 banków komercyjnych. Do pierwszego z nich (Bank I) wpłacono 5000 jednostek pieniężnych (j.p.) jako wkład na żądanie. Stopa rezerw obowiązkowych ® wynosi 10 %, natomiast środki pieniężne z udzielonych kredytów są lokowane w kolejnych bankach. Uzupełnij poniższą tabelę. Ile pieniądza wykreuje cały system bankowy? Banki Depozyty [j.p.] Kredyty [j.p.] Rezerwy obowiązkowe [j.p] Bank I Bank III bank III bank IV bank V bank VI ZADANIE 4 W danej gospodarce znajduje się w obiegu 6000 mld PLN (M). Szybkość obiegu pieniądza (V) wynosi 4. Dochód narodowy w ujęciu realnym (Y) wynosi 300 mld. Oblicz poziom cen, jaki ukształtuje się w tej gospodarce ZADANIE 5 Przyrost dochodu narodowego w okresie poprzednim (t – 1) wynosi 200 mld PLN, zaś wysokość współczynnika akceleracji wynosi 0,3. Oblicz wielkość inwestycji indukowanych w okresie bieżącym. Jaka będzie wielkość inwestycji indukowanych w okresie t + 1, jeśli dochód w okresie t wzrośnie o 80 mld PLN? ZADANIE 6 W tabeli poniżej podano wielkość zasobów siły roboczej oraz wielkość zatrudnienia w dwóch kolejnych latach. Uzupełnij tabelę. Jak można wytłumaczyć jednoczesny wzrost bezrobocia i zatrudnienia w analizowanym okresie? Wyszczególnienie [tys. osób / %] Rok I Rok II Zasób siły roboczej Zatrudnienie Bezrobocie Stopa bezrobocia 120000 110000 135000 115000 ROZWIĄZANIA ROZWIĄZANIE – ZADANIE 1 PKB w cenach rynkowych = konsumpcja + inwestycje + wydatki państwa na produkty i usługi + eksport – import = 720000 PKB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach rynkowych – podatki pośrednie + subsydia = 645000 PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach rynkowych + dochody netto z własności za granicą = 738000 PNB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach czynników produkcji + dochody netto z własności za granicą = 663000 PNN (dochód narodowy) = PNB w cenach czynników produkcji – amortyzacja = 598000 ROZWIĄZANIE – ZADANIE 2 Punkt 2a) Mnożnik kreacji pieniądza k = M1/M0 = g+1 / r+g k = 0,5 + 1 / 0,1 + 0,5 k = 2,5 Podaż pieniądza: M1 = k x M0 M1 = 2,5 x 30 M1 = 75 [mld PLN] Punkt 2b) M1 = k x M0; M1 = 2,5 x 25 = 62,5 [mld PLN] Punkt 2c) M1 = k x M0; M1 = 2,3 x 30 = 69 [mld PLN] ROZWIĄZANIE – ZADANIE 3 Banki Depozyty [j.p.] Kredyty [j.p.] Rezerwy obowiązkowe [j.p] Bank I Bank III bank III bank IV bank V bank VI 5000,00 4500,00 4050,00 3645,00 3280,50 2952,45 4500,00 4050,00 3645,00 3280,50 2952,45 2657,20 500,00 450,00 405,00 364,50 328,05 295,25 Wielkość kreacji pieniądza przez cały system bankowy oblicza się korzystając ze wzoru na współczynnik depozytów kdp = 1/r kdp = 1/0,1 kdp = 10 Oznacza to, że wielkość całkowitej sumy depozytów (D) w systemie bankowym jest 10 razy większa od depozytu pierwotnego i wynosi 50000 (kdp x D). Kreacja pieniądza bankowego zatem to depozyty całkowite – depozyt pierwotny. Stąd wielkość kreacji pieniądza przez cały system bankowy wyniesie 45000 j.p. ROZWIĄZANIE – ZADANIE 4 Z równania Fishera: M x V = P x Y wyznacza się poziom cen P = M x V / Y P = 6000 x 4 / 300 P = 80 ROZWIĄZANIE – ZADANIE 5 Punkt 5a) Poziom inwestycji w bieżącym okresie – t oblicza się z równania: Iit = a x ΔYt-1 a - współczynnik akceleracji; Iit- inwestycje indukowane w okresie t; ΔYt-1 – przyrost dochodu narodowego w okresie t-1 Iit = 0,3 x 200 Iit = 60 [mld PLN] Punkt 5b) Jeżeli ΔYt = 80, to: Iit+1 = 0,3 x 80 Iit+1 = 24 [mld PLN] ROZWIĄZANIE ZADANIE 6 Punkt 6a) Wyszczególnienie [tys. osób / %] Rok I Rok II Zasób siły roboczej Zatrudnienie Bezrobocie Stopa bezrobocia 120000 110000 10000 8,33 135000 115000 20000 14,81 Punkt 6b) Skoro zasób siły roboczej wzrósł w większym stopniu niż zatrudnienie, zatem bezrobocie także wzrosło. ...

Tagi:

Komentarze do: ZADANIA Z MAKROEKONOMII • 0