Zadania z fizyki wraz z rozwiązaniami do powtarzania i utrwalania wiedzy

Dokument: pdf (11.3 MB)
  • 294 stron
Opublikowany 2016-12-02 16:36:25

Spis treœci Do Nauczycieli ____________________________________________4 Do Uczniów ______________________________________________5 1. Jak opisujemy ruch? (kinematyka) ____________________6______148 2. Si³y w przyrodzie (dynamika) ______________________20______162 3. Wyruszamy w kosmos (ruch jednostajny po okrêgu, si³a grawitacji) ____________________40______180 4. Praca. Moc. Energia mechaniczna ________________50______188 5. W œwiecie materii (cz¹steczkowa budowa materii). Przemiany energii w zjawiskach cieplnych _________68______206 6. O drganiach i falach sprê¿ystych (mechanicznych)___78______218 7. W wodzie, na wodzie i w powietrzu (hydrostatyka, aerostatyka) _____________________________86______228 8. O elektrycznoœci statycznej (elektrostatyka) _____________96______240 9. O pr¹dzie elektrycznym _______________________104______250 10. O zjawiskach magnetycznych (elektromagnetyzm) _______116______268 11. Nauka o œwietle (optyka) ________________________128______276 12. O przetwarzaniu, gromadzeniu i przesy³aniu informacji _______________________138______288 13. Tajemniczy œwiat atomów (fizyka j¹drowa) ____________142______294 Zadania Rozwi¹zania Jak opisujemy ruch? (kinematyka) 1 1 Podczas meczu pi³karskiego nast¹pi³o pewne nieporozumienie miêdzy dwoma sêdziami. Aby je rozstrzygn¹æ nale¿y dok³adnie opisaæ po³o¿enie pi³ki w trzech ró¿nych chwilach meczu. Obaj sêdziowie pos³u¿yli siê uk³adem odnie- sienia zwi¹zanym z ziemi¹, przy czym jeden obra³ uk³ad wspó³rzêdnych (x, y), którego pocz¹tek umieœci³ w bramie stadionu, drugi zaœ obra³ uk³ad wspó³rzêd- nych (x’, y’), którego pocz¹tek znajduje siê w œrodku jednej z bramek. Podaj wspó³rzêdne po³o¿eñ a, b i c pi³ki w obu uk³adach wspó³rzêdnych. 2 Rozstrzygnij w ka¿dym z poni¿ej opisanych przypadków, czy cia³o porusza siê, czy spoczywa w podanym uk³adzie odniesienia, podkreœlaj¹c prawid³ow¹ odpowiedŸ. a S³oñce wzglêdem Ziemi – spoczywa/porusza siê. b Umykaj¹ca przed rekinem ryba porusza siê po linii prostej i jest stale w tej samej odleg³oœci od niego. Wzglêdem rekina ryba – spoczywa/porusza siê. c Wagony pêdz¹cego ruchem prostoliniowym poci¹gu, wzglêdem lokomoty- wy – spoczywaj¹/poruszaj¹ siê. d W okresie od kwietnia do czerwca powierzchnia ziemi, na której roœnie pszenica, wzglêdem jednego z k³osów – spoczywa/porusza siê. e Znajduj¹ce siê na s³upie telefonicznym gniazdo bocianów, wzglêdem prze- je¿d¿aj¹cego w pobli¿u samochodu – spoczywa/porusza siê. Jak opisujemy ruch? (kinematyka) 8 Rozwi¹zania na str. 150 y (m) y’ (m) 200 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 240 260 30 30 0 -30 -6060 60 90 90 a. b. c. 120 150 180 210 x (m) x’ (m) f Deskorolka wzglêdem stóp ch³opca, który na niej jedzie – spoczywa/poru- sza siê. 3* Na mapie zaznaczono niektóre miasta, z których lataj¹ samoloty LOT-u do Warszawy. Uzupe³nij tabelkê, zak³adaj¹c, ¿e samoloty poruszaj¹ siê po liniach prostych. Trasa Odlot t0 (h) Przylot t (h) Cas trwania lotu Dt Przebyta droga s (km) Szczecin – Warszawa 810 930 Gdañsk – Warszawa 730 830 Wroc³aw – Warszawa 745 940 Kraków – Warszawa 550 635 Rzeszów – Warszawa 620 715 GDAÑSK WARSZAWA WROC£AW RZESZÓW KRAKÓW SZCZECIN Skala 1 : 10 000 000 Zadania 1 Rozwi¹zania na str. 150 9 4 Spójrz na mapê z poprzedniego zadania i odpowiedz na pytanie: Z którego miasta do Warszawy wektor przemieszczenia zwrócony jest a w przybli¿eniu na pó³noc, b w przybli¿eniu na po³udnie, c na po³udniowy-wschód, d na pó³nocny-zachód, e na pó³nocny-wschód. 5 Koñ wykona³ pó³tora okr¹¿enia wokó³ kolistej areny cyrkowej. Promieñ are- ny wynosi 10 m. Oblicz: a drogê przebyt¹ przez konia, b wartoœæ wektora przemieszczenia konia. (Przypominamy, ¿e obwód ko³a oblicza siê ze wzoru s r=2p , gdzie p=314, , a r jest promieniem ko³a). 6 Samochód porusza siê ruchem jednostajnym po prostoliniowym odcinku trasy z Bia³egostoku do Lublina. W tabeli podano kilka wielkoœci zmierzonych w tym ruchu. Czas trwania ruchu od chwili rozpoczê- cia mierzenia tego czasu t (s) Droga przebyta od chwili rozpoczêcia mierzenia czasu s = x (m) Droga przebyta w kolejnych sekundach ruchu D x (m) Wartoœæ prêdkoœci u (m/s) 1 20 20 20 2 40 3 4 5 a Uzupe³nij tabelê. b Sporz¹dŸ wykresy zale¿noœci s t( ) i u( )t dla tego ruchu. Jak opisujemy ruch? (kinematyka) 10 Rozwi¹zania na str. 150, 151 c Oblicz czas, w którym samochód przebywa drogê 50 m i porównaj uzyska- ny wynik z odczytanym z wykresu s t( ). d Czy prêdkoœæ samochodu by³aby taka sama, gdyby porusza³ siê w prze- ciwn¹ stronê, tzn. z Lublina do Bia³egostoku? 7* Poni¿szy wykres przedstawia zale¿noœæ przebytej drogi od czasu trwania wycieczki dla wêdruj¹cego turysty. a Odczytaj z wykresu drogi przebyte przez turystê w kolejnych godzinach ruchu. b Jak s¹dzisz, czy by³a to wycieczka po p³askim terenie, czy te¿ turysta po- konywa³ jakieœ wzniesienia? c W której godzinie wêdrówki turysta zjad³ w bacówce placki ziemniaczane? d W której godzinie turysta prawdopodobnie zbiega³ w dó³? 8* Kulkom nadano jednakowe prêdkoœci pocz¹tkowe r u0 ....

Komentarze do: Zadania z fizyki wraz z rozwiązaniami do powtarzania i utrwalania wiedzy • 0