Wymiana BIOS-u płyty głównej

Dokument: pdf (5.2 MB)
  • 3 stron
Opublikowany 2016-10-22 14:44:12

SOFTWARE 28 PC Format 9/2006 Każda płyta główna zwykle wykorzystuje BIOS jednej z trzech firm: AMI (American Megatrends Inc.), Award oraz Phoe- nix. Starsze programy konfiguracyjne BIOS-ów AMI i Award wyglądają bar- dzo podobnie – mają niebieskie tło, na nim kilkanaście pozycji umieszczonych w dwóch kolumnach: BIOS-y firmy Phoenix mają zazwyczaj ja- śniejsze tło, a główne menu znajduje się przy górnej krawędzi ekranu n. W obu przypadkach do poruszania się po menu służą klawisze strzałek, pozycję z menu wybiera się klawiszem [Enter], a wyjście do menu nadrzędnego umoż- liwia klawisz [Esc]. Wymiana technologii między firmami w ciągu ostatnich lat spowodowała odejście od stosowania się do reguł związanych z wyglądem poszczególnych BIOS-ów. Teraz BIOS Award jest często podobny do BIOS-u Phoeniksa (jest to wynik połączenia obu firm). dzy gniazdami PCI widoczna jest marka n. Jeśli nie możesz znaleźć nazwy producenta bezpośrednio na płycie, wpisz symbol płyty w wyszukiwar- kę internetową – w ten sposób ła- two ustalisz, kto jest producentem urządzenia. Jak rozpoznać wersję BIOS-u w pamięci ROM Teraz musisz sprawdzić wersję BIOS- u. Najłatwiej to zrobić podczas uru- chamiania komputera. Na ekranie startowym najczęściej wyświetlają się informacje dotyczące układu gra- ficznego, na drugim zaś właśnie in- formacje dotyczące płyty głównej. Przy symbolu płyty n, zwykle widoczna jest wersja BIOS-u n. Jeśli masz problemy z rozpozna- niem wersji BIOS-u, możesz spraw- Grupa: UŻYTKOWE USB Memory Key Boot Utility (MBRTool) Narzędzie do formatowania pamięci USB flash CPU-Z 1.35 Program pomagający w ustaleniu modelu procesora i płyty głównej oraz wersji BIOS-u CD 9/2006 Ú Model płyty i wersja BIOS-u w twoim komputerze Szybszy i lepszy komputer Zanim przystąpisz do aktualizacji BIOS-u płyty głównej, musisz spraw- dzić kilka szczegółów związanych z konfiguracją twojego komputera. Najważniejsze jest ustalenie, jaka jest w nim płyta główna i jaka wersja BIOS-u jest w pamięci ROM. Jak rozpoznać model płyty głównej Nie ma lepszego sposobu na spraw- dzenie, jaki masz w komputerze mo- del płyty głównej, niż rozkręcenie obudowy komputera i znalezienie nadruku bezpośrednio na płycie. Czasami symbol jest nadrukowany wraz z nazwą producenta n. Niekiedy na płycie widać jedy- nie jej symbol, np. w naszym przy- kładzie n. Na pierwszy rzut oka trudno stwier- dzić, kto jest producentem płyty, ale z pewnością gdzieś widnieje jego logo, w naszym przykładzie mię- WymianaBIOS-u płytygłównej UWAGA! Aktualizacja BIOS-u stanowi głęboką ingerencję w oprogramowanie płyt głównych. Jej skutki mogą być nieod- wracalne, szczególnie w razie zaniku zasilania w trakcie tego procesu. Mo- że też się zdarzyć, że w wyniku ak- tualizacji komputer przestanie się uruchamiać, a wtedy konieczna bę- dzie naprawa lub wymiana płyty głównej. Czytelnik musi mieć świa- domość, że wszelkich czynności opi- sanych w artykule dokonuje na wła- sną odpowiedzialność.   Eliminację błędów obarczających starszą wersję BIOS-u.   Możliwość korzystania z dysków twar- dych powyżej 32 GB i 137 GB.   Warunki do zainstalowania nowszych modeli procesorów.   Przyspieszenie pracy, szczególnie urządzeń wejścia/wyjścia, np. dysków. Co zyskujesz, wymieniając BIOS BIOS 235>01 to program o wielkości kilkuset kilobajtów zapisany w pa- mięci ROM 235>02 na płycie głów- nej. Zapewnia wszystkie podstawowe funkcje komputera. Po włączeniu za- silania wykrywa procesor, pamięci, dyski, klawiaturę, mysz itd. Dopiero po sprawdzeniu obecności i urucho- mieniu tych komponentów przekazu- je kontrolę nad nimi systemowi ope- racyjnemu. Jednak nawet system ko- rzysta z większości urządzeń właśnie 8100. Jego ogólna wydajność w te- ście MobileMark 2002, w fabrycznej konfiguracji z BIOS-em 3c17, wy- nosiła 224 punkty. Po aktualizacji BIOS-u wzrosła aż o 13 procent, do 253 punktów. W nowej wersji BIOS-u producent prawdopodobnie usunął ograniczenia związane z zarządza- niem energią, co pozwoliło na peł- ne wykorzystanie mocy procesora. Aktualizowanie BIOS-u jest obar- czone ryzykiem niepowodzenia. Je- śli więc twój komputer nie sprawia problemów i dobrze współpracuje ze wszystkimi komponentami, nie aktualizuj w nim BIOS-u. za pomocą funkcji BIOS-u. Od tego niewielkiego programu wiele zależy. Aktualizując go, usuniesz ewentual- ne błędy, negatywnie wpływające na stabilność lub wydajność komputera. Przygotujesz także płytę główną do zainstalowania na niej nowszego pro- cesora lub pojemnego dysku. Najbardziej spektakularne zwięk- szenie wydajności po aktualizacji BIOS-u zaobserwowaliśmy w przy- padku notebooka Acer TravelMate dzić datę jego wydania, która pod- czas uruchamiania komputera po- jawia się zazwyczaj w lewym dol- nym rogu ekranu. Jest jeszcze jeden sposób spraw- dzenia modelu płyty głównej i wersji BIOS-u – wykorzystanie programu CPU-Z. W zakładce znaj- duje się pole n informujące o płycie głównej, a tak- że sekcja n, w której można znaleźć producenta BIOS-u, wersję i datę wydania opro- gramowania....

Tagi:

Komentarze do: Wymiana BIOS-u płyty głównej • 0