Ogólnoświatowa kampania The Body Shop

Dokument: pdf (247.8 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2016-11-28 14:23:15

152 Dziecko krzywdzone • nr 4 (33) 2010 Dorota Gajewska FundacjaOgólnoświatowa kampania The Body Shopi ECPAT International przeciwko handlowi dziećmi w celu wykorzystywania seksualnego N ieuchronnym doświadczeniem dzie- cka, które staje się ofiarą handlu, jest utrata ochrony i opieki, naruszenie jego podstawowych praw i przede wszyst- kim przemoc, zarówno psychiczna, fizyczna, jak i seksualna. Położenie kresu temu proble- mowi będzie możliwe tylko wtedy, gdy ludzie uświadomią sobie, że handel dziećmi i komer- cyjne wykorzystywanie seksualne dzieci ma również miejsce w ich środowisku, a i każda osoba może mieć swój wkład w przeciwdzia- łanie im. Powyższe założenie stało się podstawą kampanii „Stop handlowi dziećmi i ich sek- sualnemu wykorzystywaniu”, rozpoczętej latem 2009 r. przez międzynarodową sieć ECPAT International wraz z firmą kosmetycz- ną The Body Shop. O wyjątkowości współpra- cy ECPAT i The Body Shop stanowi fakt, że jest to pierwsza kampania o ogólnoświato- wym zasięgu poświęcona temu problemowi. ECPAT International wyrósł z działań przeciwko dziecięcej prostytucji w Azji, a od 1996 r. funkcjonuje jako sieć organizacji po- zarządowych aktywnych w obszarze ochro- ny dzieci przed różnymi formami komer- cyjnego wykorzystywania seksualnego. Dla firmy The Body Shop kampania jest konty- nuacjądługoletniegozaangażowaniawspra- wy społeczne i ochronę praw człowieka. Organizatorzy kampanii uznali, że będą dążyć do: • inspirowania i inicjowania konkretnych działań, które doprowadzą do długofa- lowych zmian w zakresie ochrony dzieci przed handlem w celu wykorzystywania seksualnego; • dotarcia z przekazem kampanii do wszystkich, a zwłaszcza do decydentów, którzy mogą doprowadzić do pożąda- nych zmian w zakresie zwalczania han- dlu dziećmi na całym świecie; • pozyskania funduszy, które wesprą pro- gramy edukacyjne i prewencyjne dla dzieci z grup ryzyka oraz działania po- mocowe i rehabilitacyjne dla dzieci–ofiar handlu i komercyjnego wykorzystywania seksualnego. W skali krajowej kampania przełożyła się na lokalne partnerstwa pomiędzy organi- zacjami pozarządowymi współpracującymi z ECPAT i filiami The Body Shop. Działania fundraisingowe skoncentro- wały się wokół promocji kremu do rąk Soft Hands Kind Heart wyprodukowanego przez The Body Shop. Dzięki środkom pozyska- nym ze sprzedaży kremu organizacje sieci ECPAT będą mogły utworzyć wyspecjalizo- wane placówki dla dzieci–ofiar handlu, prze- prowadzić szkolenia dla profesjonalistów na temat identyfikacji oraz wsparcia i rehabili- tacji dzieci, które doświadczyły komercyjne- go wykorzystywania, a także podnieść kom- praktyka 13Dziecko krzywdzone • nr 4 (33) 2010 petencje u dzieci, umożliwiające im samo- dzielne podejmowanie działań rzeczniczych przeciwko handlowi dziećmi. Inne przepro- wadzane i planowane aktywności to m.in. badania dotyczące zjawiska handlu dziećmi na terenie jednego kraju lub uruchomienie telefonu zaufania dla dzieci. Od momentu rozpoczęcia kampanii, na całym świecie zorganizowano wiele różno- rodnych akcji — marsze poparcia, konfe- rencje prasowych, debaty, akcje w sklepach The Body Shop, pokazy filmów oraz eventy z udziałem znanych osób, którym towarzy- szyło przekazywanie informacji i materiałów o problemie handlu dziećmi bądź zachęcanie do wyrażania poparcia dla idei kampanii jako takiej lub dla wprowadzenia konkretnych zmian formułowanych indywidualnie w każ- dym kraju. Szczególnymi okazjami do zwró- cenia uwagi na przekaz kampanii były obcho- dy międzynarodowych dni: Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi (18 paździer- nika) i Międzynarodowego Dnia Zapobiega- nia Przemocy wobec Dzieci (19 listopada). Podstawą lobbingu skierowanego do przedstawicieli rządów są tzw. Karty Postę- pu (Country Progress Cards) opracowane przez ECPAT International we współpracy z lokal- nymi organizacjami. Karty zawierają ujedno- liconą i porównywalną ocenę działania rzą- dów państw, odwołującą się do trzech aspek- tów modelowej strategii zwalczania handlu dziećmi w celu wykorzystywania seksualne- go — wdrażania programów prewencyjnych, przestrzegania międzynarodowych regula- cji prawnych związanych z ochroną dzieci przed handlem oraz zapewniania dzieciom– ofiarom handlu specjalistycznej pomocy. Sy- stem Kart pozwala na porównywanie zmian zachodzących w krajach oraz identyfikowa- nie luk i najpilniejszych zadań, które należy egzekwować od decydentów. W ramach kampanii zaplanowano miej- sce na bezpośredni udział dzieci i młodzieży, m.in. w zakresie zbierania podpisów popar- cia pod petycją kampanijną poprzez jej pro- mocję w środowisku lokalnym i przez Inter- net. Na chwilę obecną udało się już zebrać po- nad 4 z 8 milionów zakładanych podpisów. Globalna petycja zaświadcza o ogólnoświa- towym wymiarze kampanii i towarzyszy na- rodowym petycjom, kierowanym do przed- stawicieli rządów. Wraz z końcem kampanii wszystkie podpisy zostaną zebrane i przeka- zane Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Polsce The Body Shop nawiązał współ- pracę z Fundacją...

Komentarze do: Ogólnoświatowa kampania The Body Shop • 0