MARIA Z AGREDY - SIEDEM SŁÓW JEZUSA Z KRZYŻA

Dokument: pdf (608.0 KB)
  • 7 stron
Opublikowany 2016-11-26 16:13:45

1 MMAARRIIAA ZZ AAGGRREEDDYY SSIIEEDDEEMM SSŁŁÓÓWW JJEEZZUUSSAA ZZ KKRRZZYYŻŻAA (Fragmenty z książki „Mistyczne Miasto Boże”) 2 WSTĘP Słowa Jezusa do drzewa krzyża „Proszę, O Krzyżu, przyjmij mnie szybko w swoje ramiona. Z niecierpliwością cię oczekuję! Krzyżu Święty, w tobie dam zadośduczynienie za wszystko. Pośpiesz się o Krzyżu, spełnij żarliwe, pochłaniające Mnie pragnienie dania duszom życia. Już dłużej nie zwlekaj! Czekam, z niecierpliwością czekam, aby położyd się na tobie, i tym samym otworzyd Niebo wszystkim Moim dzieciom. Och Krzyżu, prawdą jest, że jesteś Moim męczeostwem, ale za niedługo będziesz również Moim zwycięstwem i całkowitym triumfem i poprzez ciebie będę dawał Moim dzieciom obfite dziedzictwa, zwycięstwa, triumfy i korony” (Słowa Jezusa oczekującego na przybicie do krzyża, które usłyszała Luisa Piccarreta) SIEDEM SŁÓW Z KRZYŻA Ponieważ święte drzewo krzyża było najwspanialszym tronem królewskiego majestatu Jezusa Chrystusa a zarazem kazalnicą, z której chciał użyczyd życia, potwierdzając świętą naukę własnym przykładem; miłościwy nasz Zbawiciel wyrzekł z krzyża owe siedem słów, w których zawarte jest pojęcie miłości: Pierwsze słowo Twoja Miłośd przelewa się, ona dusi Cię, a Ty nie możesz nad nią zapanowad. I pod tą nawałą Miłości, która torturuje Cię bardziej niż sam ból, silnym i wzruszającym głosem mówisz jak Bóg, Którym jesteś. Wznosisz Swoje umierające oczy ku Niebu i wołasz: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią." Tej zasady miłości i braterstwa Zbawiciel przestrzegał tak ściśle, że nazwał ją „swoją". Chcąc potwierdzid prawdę, której nas nauczył, zastosował ją na krzyżu, okazując swoim nieprzyjaciołom życzliwośd i przebaczenie, uniewinniając ich nieświadomośd. Drugie słowo Jeden z łotrów, imieniem Dysmas, dzięki orędownictwu Maryi poznał swego Zbawiciela i zrozumiał coś z cudownej tajemnicy. Zdjęty głębokim bólem skruchy za swoje grzechy zwrócił się do swego towarzysza: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy, bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił." — Następnie zwrócił się do Zbawiciela: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa." Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: dziś ze Mną będziesz w raju." 3 Trzecie słowo Do matki Następnie Jezus zwrócił swe miłościwe oblicze do zasmuconej Matki, która stała ze świętym Janem u stóp krzyża. Rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój." Zbawiciel nazwał Maryję „niewiastą" a nie „matką", albowiem słowo „Matka" zawierało w sobie coś łagodnego i słodkiego; wymówienie tych słów sprawiłoby Mu pewną pociechę, której w swym cierpieniu nie chciał sobie wyświadczyd. W słowie „niewiasta" Pan wyraził i to: Niewiasto, która jesteś błogosławiona pomiędzy wszystkimi niewiastami i najmędrsza pomiędzy wszystkimi dziedmi Adama. Ty, silna i wierna Niewiasto, której grzech nigdy nie pokonał, wierna w miłości ku Mnie, niestrudzona w mej służbie. Niewiasto, której miłości nie zdołały zagasid liczne wody mego cierpienia. Idę do mego Ojca i nie mogę byd nadal przy Tobie, ale ukochany uczeo będzie Ci pomocą i będzie Ci służył jak swej matce; będzie on synem Twoim. Do umiłowanego ucznia Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja." Święty apostoł od owej godziny uważał Maryję za swą matkę, a Maryja z najpokorniejszym podziękowaniem przyjęła go, jako syna. Czwarte słowo Niebawem nadeszła dziewiąta godzina dnia i wtedy Zbawiciel wyrzekł czwarte słowo z krzyża, zawoławszy głosem silnym i donośnym: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" Przez te słowa nasz miłościwy Zbawiciel wyraził, że sprawia Mu niewysłowiony ból zupełny brak pociechy w Jego cierpieniach i myśl o tych, którzy nie zechcą odnieśd korzyści z Jego cierpienia. Piąte słowo Niedługo potem Zbawiciel wyrzekł piąte słowo: „Pragnę". Umierający Zbawiciel wyraził w ten sposób nie swoje pragnienie cielesne, ale pragnienie duchowe. Pragnął tego, aby wszyscy ludzie Jego gorzkie cierpienie i śmierd zamienili na pożytek dla siebie i nie utracili wiecznej szczęśliwości, którą im zostawiał w spadku, gdyby takową chcieli wysłużyd i przyjąd. Takie było pragnienie naszego Zbawiciela i Nauczyciela. Jednak tylko Maryja zrozumiała wtedy tajemnicę tego pragnienia. Z serdeczną tęsknotą i miłością przywoływała w duchu wszystkich biednych, smutnych, wzgardzonych i prześladowanych prosząc ich, aby zbliżyli się do Pana i zaspokoili Jego pragnienie. Ale perfidni Żydzi wśród naigrawao podali miłościwemu Panu gąbkę nasączoną żółcią i octem. 4 Szóste słowo Następnie Zbawiciel wyrzekł owe tajemnicze szóste słowo: „Spełniło się!".  Spełniło się dzieło, dla którego zostałem zesłany z nieba.  Spełniło się Zbawienie człowieka i spełnione zostało posłuszeostwo względem mego odwiecznego Ojca, który Mnie zesłał abym cierpiał i umarł za zbawienie ludzi.  Spełniły się pisma święte i przepowiednie Starego Testamentu, a bieg życia śmiertelnego, które przyjąłem w dziewiczym łonie Maryi, został dokonany. Pozostawiam światu ...

Tagi:

Komentarze do: MARIA Z AGREDY - SIEDEM SŁÓW JEZUSA Z KRZYŻA • 0