Zadania

Dokument: pdf (281.3 KB)
  • 2 stron
Opublikowany 2016-10-18 14:58:43

Dietetyka Zadania1. Dla dwóch połówkowych reakcji: pirogronian + 2H+ + 2e ↔ mleczan Eo’ =-0,19 V NAD+ + 2H+ +2e ↔ NADH + H+ Eo’ =-0,32 V Oceń, w którym kierunku zajdzie reakcja w obecności odpowiedniego enzymu w biologicznych warunkach standardowych (pH=7,0), jeżeli stosunek stężeń [NAD+ ]/[NADH] = 1000; [mleczan]/[pirogronian] = 1000. 2. Ile gram glukozy potrzeba do przygotowania 0,5 litra izotonicznego roztworu glukozy w wodzie w celu podania pacjentowi? 3. Jakie są stężenia molowe roztworów: a) NaCl b)CaCl2 c)Na2HPO4 wykazujących to samo ciśnienie osmotyczne wobec wody co 0, 31M roztwór glukozy? 4. Oblicz pH buforu sporządzonego przez zmieszanie 1 objętości 0,1 M NH3 i 5 objętości 0,2 M NH4Cl. pKa dla NH4 =9,25. 5. Zmieszano 400 ml 0.08M Na2HPO4 i 400 ml 0.02 M NaHPO4; pKa(H2PO4  ) =6.8. Oblicz pH buforu, molowośc buforu oraz pojemnośc buforową * . Oblicz ile gramów chlorku sodu należy rozpuścić w 1 l tego buforu, aby roztwór był izotoniczny z osoczem . MNaCl = 58.5 g/mol * załóż, że do 1 l buforu dodano niewielką ilość moli mocnego kwasu (np. 0.5 ml 1 M HCl) 6. Potencjał elektrody srebrnej zanurzonej w roztworze nasyconym AgCl wynosił 0.505 V. Oblicz iloczyn rozpuszczalności AgCl (M2 ). Standardowy potencjał redukcji (E0 ) dla półogniwa I rodzaju: Ag/Ag+ = 0.8 V Temp.= 250 C, R = 8,314 J/Kmol 7. Oblicz stężenie molowe roztworu CaCl2, który byłby izotoniczny z 0.45 M roztworem chlorku amonu. 8. Ile ml 410-2 M nadmanganianu potasu [manganianu(VII)potasu] potrzeba na zmiareczkowanie 5 ml 10-2 M H2O2? A. 0.5, B.1.0, C. 2.0, D. 2.5, E.5.0 9. W ogniwie Pb/Pb2+ // Sn2+ /Sn, gdy stosunek stężeń Sn2+ /Pb2+ wynosi 100, [T = 273 K, p =1atm] zachodzą procesy: Sn2+ + 2e ⇄ Sn E0 = -0.14 V, Pb2+ + 2e ⇄ Pb E0 = -0.13 V A. redukcji Pb2+ i utleniania Sn, B. utleniania Pb2+ i redukcji Sn, C. utleniania Pb i redukcji Sn2+ D. redukcji Pb i utleniania Sn, E. żaden z wymienionych 10. Podczas ustalania się równowagi Donnana przez błonę półprzepuszczalną mogą dyfundować: A. cząsteczki koloidu, B. aniony i cząsteczki wody, C. kationy i cząsteczki wody, D. kationy, aniony i cząsteczki wody, E. wyłącznie czasteczki wody 11. Oblicz stopień dysocjacji 0,1 M kwasu octowego, izotonicznego z 0,12 M roztworem fruktozy. 12. Ciśnienie osmotyczne roztworu zawierającego glukozę oraz równomolowe ilości NaCl i CaCl2 w 25o C wynosi 495,5 kPa. Stężenie jonów chlorkowych w tym roztworze wynosiło 0,09 M. Oblicz stężenie molowe glukozy w tym roztworze. 13. Zmieszano 100 cm3 roztworu 0,15 M KCl z 150 cm3 roztworu 0,15 M CaCl2 . Oblicz ciśnienie osmotyczne tego roztworu w temperaturze 25o C. R=8,314 kPa x l/K mol. 14. Potencjały standardowe półogniw wynoszą: Cl2 + 2e ↔ 2Cl¯ E0 = 1,36V, O2 + 4H+ + 4e ↔ 2H2O E0 = 1,23V, Br2 + 2e ↔ 2Br¯ E0 = 1,065V, Napisz wszystkie możliwe reakcje zachodzące w ogniwie zbudowanym z tych półogniw, oblicz SEM każdego z ogniw. 15.. Zmierzono szybkości reakcji A + 2B  C (tabela). Równanie kinetyczne ma postać. [A] [B] v ( M/s) 10-1 10-2 2  10-3 10-2 10-2 2  10-3 10-2 10-1 2  10-1 10-1 10-1 2  10-1 A. v = k[A][B], B. v = k[A]2 [B]0 , C. v = k[A]2 [B], D. v = k[A]0 [B]2 , E. v = k 16. Rząd reakcji (patrz pytanie15) wynosi: A. 0. B. 1, C. 2, D. 3, E. 4 17. Reakcja A  B wykazuje kinetykę pierwszorzędową , t1/2 =2 doby. Po której dobie procentowa zawartość A będzie niższa niż 5%? A. 2, B. 4, C.5, D. 9, E. nie można stwierdzić

Tagi:

Komentarze do: Zadania • 0