Tammet Daniel - Urodziłem się pewnego błękitnego dnia

Dokument: pdf (849.1 KB)
  • 123 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2017-01-06 14:22:42

Daniel Tammet Urodziłem się pewnego błękitnego dnia Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera Przełożyła Małgorzata Mysiorska wydawnictwo Czarne Wołowiec 2010 Tytuł oryginału angielskiego BORN ON A BLUE DAY. A MEMOIR OF ASPERGER'S AND AN EXTRAORDINARY MIND Projekt okładki AGNIESZKA PASIERSKA/ PRACOWNIA PAPIERÓWKA Fotografia na okładce © by RICHARD KALVAR / MAGNUM PHOTOS / EK PICTURES Copyright © by DANIEL TAMMET, 2006 First published in Great Britain in 2006 by Hodder & Stoughton. A division of Hodder Headline. Copyright © for the Polish edition by WYDAWNICTWO CZARNE, 2010 Copyright © for the Polish translation by MAŁGORZATA MYSIORSKA, 2010 Redakcja MAGDALENA PABICH Projekt typograficzny i redakcja techniczna ROBERT OLEŚ /d2d.pl Złożono pismami Minion Pro i Astype Secca Pro Korekty MAGDALENA KĘDZIERSKA i ZUZANNA szATANiK/d2d.pl Skład ZUZANNA SZATANIK/d2d.pl ISBN 978-83-7536-205-3 Podziękowania Dziękuję następującym osobom, bez których ta książka nigdy by nie powstała: Moim rodzicom, Jennifer i Kevinowi, za całą ich miłośd i cierp¬liwośd oraz za wszystko, czego mnie nauczyli Moim braciom Lee, Stevenowi i Paulowi oraz siostrom: Claire, Marii, Natashy, Annie-Marie i Shelley za ich miłośd i zrozumienie Rehanowi Qayoomowi mojemu najlepszemu przyjacielowi z lat szkolnych Elfriede Corkhill mojej ulubionej nauczycielce łanowi i Elaine Moorebm, łanowi i Anie Williamsom oraz Ollyemu i Ashowi Jeffery moim najbliższym przyjaciołom Birute Ziliene osobie, o której myślę, gdy wspominam czas spędzony na Litwie SigriSur Kristinsdóttir mojej nauczycielce islandzkiego Suzy Seraphine-Kimel i Julianowi Chaumonowi za ich pomoc przy stronie Optimnem.co.uk \ V Martinowi, Steve'owi, Toby emu, Danowi i Nicoli zespołowi, który stworzył film dokumentalny Geniusz pamięci (Brainman) Rowenie Webb, Helen Coyle i Kerryemu Hoodowi z wydawnic¬twa Hodder za ich wskazówki i pomoc przy tej książce W koocu mojemu partnerowi Neilowi za bycie sobą Słowo wstępne doktora Darolda Trefferta Jest to zwięzła książka o bardzo rozległym umyśle. Nie opo¬wiada ona jednak tylko o umyśle DanielaTammeta,ale również o jego świecie. Oba są warte poznania. Fenomenalne zdolności liczbowe Daniela zadziwią każ¬dego. Jeśli poprosisz go o podniesienie 37 do czwartej potęgi, prawie natychmiast poda ci wynik: 1874161. Poproś o po¬dzielenie 13 przez 97, a jeśli chcesz, poda odpowiedź z do¬kładnością do ponad stu miejsc po przecinku. Natychmiast i bez wysiłku prześciga zwykły kalkulator. Aby sprawdzid, czy ma rację, potrzeba komputera. A oczywiście ma rację. Następna sprawa to jego zdolnośd opanowania nowego ję¬zyka gramatyki, odmiany i rozumienia w jedyne siedem dni. Film dokumentalny Geniusz pamięci (Brainman), po raz pierwszy wyświetlony w Wielkiej Brytanii w 2005 roku, pokazuje, jak Daniel uczy się języka islandzkiego w tak krótkim czasie i występuje w islandzkiej telewizji, udziela na żywo wywiadu w nowo poznanym języku, żywo dysku¬tując z prowadzącymi. A* * * Jednak najbardziej interesuje mnie nie to, co Daniel tak niesamowicie potrafi robid, ale raczej jego umiejętnośd wy¬tłumaczenia, jak to robi. To, by sawant sam objaśniał swoje zdolności, jest niezwykle rzadkie, a właściwie prawie się nie zdarza. W większości książek to inni piszą o wyjątkowych Umiejętnościach sawantów, a nie oni sami o sobie. Da¬niel, wyjątkowo, daje nam niezwykle wnikliwy opis swoich zdolności umysłowych. Tę relację możemy teraz powiązad z medycznymi badaniami obrazowymi i testami neuropsychologicznymi, co zaczęto już robid, i w ten sposób otrzymamy rzadką możliwośd, by lepiej zgłębid to trudne zagadnienie jak oni to robią? Interesujące są jednak również inne kwestie. Synestezja Daniela, którą tak bogato opisuje, jest wyjątkowa z tego względu, że poszczególne liczby każdą do 10 00 „widzi" nie tylko jako oddzielnykolor, ale także jako kształt, fakturę, ruch, a czasem nawet emocjonalny „odcieo". Wykonując skomplikowane obliczenia, dosłownie „dostrzega" odpo¬wiedź w głowie, nie napisaną w postaci liczby, jak w książce telefonicznej, ale jako połączenie tych kształtów, kolorów i form w nowe kształt, kolor i formę, będące „odpowiedzią". Daniel mówi nam, że synestezja pojawiła się u niego po serii ataków epileptycznych w dzieciostwie. Moim zdaniem zalicza go to do kategorii „nabytego" zespołu sawanta lu¬dzi, którzy wykszticili umiejętności sawanta, czasem na fantastycznym poziomie, w konsekwencji jakiegoś urazu centralnego układu nerwowego, choroby lub zaburzenia. „Nabyty" syndron sawanta stawia ważne pytanie o ukryty potencjał, byd może drzemiący w nas wszystkich, oraz o to, jak uwolnid ten potencjał bez traumatycznych zdarzeo. Poprzez bliższe poznawanie Daniela w czym on sam bar-dzo chętnie uczestniczy możemy zbliżyd się do chwili, gdy potrafimy obudzid „małego Rainmana", który byd może istnieje w każdym z nas. Stwierdzono również, że Daniel jest wysokofunkcjonującą osobą z autyzmem lub z zespołem Aspergera o czym otwarcie pisze. Jednak w przeciwieostwie do tych wyraź¬nych symptomów...

Tagi:

Komentarze do: Tammet Daniel - Urodziłem się pewnego błękitnego dnia • 0