Informacje_dla_Klienta_sprzedaz_na_odlegosc_ABO_MIX_bez_sprzetu

Dokument: pdf (213.9 KB)
  • 3 stron
Opublikowany 2017-11-28 12:44:06

Załącznik nr 5 do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr ________________________ (dla osoby fizycznej) Informacje dla Klienta/Abonenta/Abonenta Mix będącego konsumentem I. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Prawo odstąpienia Mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Abonament)/umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Mix) („Umowa”) zawartej z Polkomtel sp. z o.o. 1 („Polkomtel”) na odległość w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować nas na adres: ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, tel.: 601102601, faks: 601102602, e-mail: bok@plus.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy przekazanego Państwu w pkt III niniejszych Informacji oraz opublikowanego na stronie www.plus.pl Mogą Państwo również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827), przekazanego Państwu w pkt IV niniejszej Informacji, który został również opublikowany na stronie www.plus.pl Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Skutki odstąpienia od Umowy W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy (chwila otrzymania przez Polkomtel sp. z o.o. oświadczenia o odstąpieniu). Inne informacje Polkomtel sp. z o.o. stosuje następujące kodeksy dobrych praktyk: a) Kodeks dobrych praktyk reklamy mobilnej, b) Kodeks dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, c) Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym, których treść dostępna jest na stronie www.plus.pl Potwierdzam, że otrzymałem(-am) powyższe informacje oraz wzory oświadczeń o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość. ………………………………… ……………………………………… (miejscowość i data) (podpis Abonenta/Abonenta Mix) 1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent/Abonent Mix), e-mail: bok@plus.pl, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968. 2 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). II. Żądanie Abonenta/Abonenta Mix rozpoczęcia świadczenia usług przez Polkomtel sp. z o.o. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Żądam rozpoczęcia przez Polkomtel sp. z o.o. świadczenia usług przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. TAK NIE W przypadku żądania Abonenta/Abonenta Mix rozpoczęcia świadczenia usług przez Polkomtel sp. z o.o. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Abonent/Abonent Mix zachowuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) jest zobowiązany do zapłaty za usługi świadczone mu przez Polkomtel sp. z o.o. do chwili, w której poinformował Polkomtel sp. z o.o. o odstąpieniu od Umowy. Abonentowi/Abonentowi Mix przysługuje także zastrzeżone w § 6 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament/ § 6 ust. 5 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - Mix prawo do odstąpienia od Umowy z powodu nierozpoczęcia przez Polkomtel sp. z o.o. świadczenia usług. Termin na skorzystanie z tego prawa do odstąpienia rozpoczyna się od dnia następnego po upływie 14 dniowego terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy, przewidzianego w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o...

Komentarze do: Informacje_dla_Klienta_sprzedaz_na_odlegosc_ABO_MIX_bez_sprzetu • 0