Człowiek - układ nerwowy i zmysły

Dokument: pdf (2.1 MB)
  • 12 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-04-16 17:12:39

Schemat przedstawia budowę neuronu. a. Nazwij elementy budowy neuronu oznaczone cyframi A-F. b. Określ funkcje elementów oznaczonych cyframi A i B. A. ……………………………………………………………………………………………… B. ……………………………………………………………………………………………………. Podaj nazwy elementów budowy neuronu tworzących w ośrodkowym układzie nerwowym substancję białą i szarą. Substancja biała Substancja szara Schemat przedstawia przekazywanie impulsów między komórkami nerwowymi (synapsę). Nazwij elementy synapsy zaznaczone na schemacie 1-6. L.p. Nazwa 1. 2. 3. Receptory w błonie ……………………………. 4. 5. 6. Rysunek przedstawia reakcję komórki nerwowej na działający bodziec. Każdy bodziec działający na komórkę nerwową prowadzi do powstania potencjału czynnościowego. a) Na podstawie analizy danych na wykresach oceń prawdziwość powyższego stwierdzenia podając argument na poparcie swojego stanowiska. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Przedstaw różnicę w odpowiedzi komórki na bodziec progowy i ponadprogowy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Błona neuronu jest elektrycznie spolaryzowana i w niepobudzonej komórce nerwowej wykazuje potencjał spoczynkowy. Przyczyną powstawania potencjału spoczynkowego jest nierówne rozdzielenie określonych jonów: przewaga anionów w cytozolu komórki i nadmiar kationów w środowisku zewnątrzkomórkowym. Schemat przedstawia stężenie jonów w płynie zewnątrzkomórkowym i aksonie komórki nerwowej, wyrażone w milimolach/dm3 . a. Podaj, jakie jony odpowiadają za przewagę ładunku ujemnego wewnątrz neuronu. …………… b) Wyjaśnij, dlaczego nigdy nie dochodzi do wyrównania stężeń Na+ i K+ po obu stronach błony neuronu, pomimo ich ciągłej dyfuzji zachodzącej zgodnie z gradientem stężeń. …………………………………………………………. …………………………………………………………. c) Wyjaśnij, na czym polega depolaryzacja błony neuronu. ……………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………... A. B. C. D. E. F. Rysunki 1,2,3 przedstawiają zależność reakcji neuronu (wytwarzania potencjału czynnościowego) od nasilenia bodźca. Zależność tę wyraża zasada „wszystko albo nic". Wyjaśnij, wskazując odpowiednie rysunki, na czym polega reakcja neuronu na bodźce zgodnie z zasadą „wszystko albo nic". ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Rysunek przedstawia połączenie komórek nerwowych. a) Określ, czy przewodzenie synaptyczne ukazane na rysunku ma charakter elektryczny, czy chemiczny. ................................................................................. b) Dorysuj w odpowiednim miejscu schematu symbole receptorów, z którymi łączą się cząsteczki neurotransmitera (podpisz je!). c) Wyjaśnij, czy przewodzenie impulsu po błonie neuronu, czy też przewodzenie synaptyczne jest wolniejsze. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. d) Wyjaśnij, dlaczego długie aksony i mała liczba synaps po drodze przyspieszają przebieg impulsów na znaczną odległość. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Schematy A - E przedstawiają błonę plazmatyczną aksonu komórki nerwowej. 1. Uporządkuj schematy tak, aby przedstawiały prawidłową kolejność przebiegu impulsu nerwowego. ………………….. 2. Określ, który z neuronów znajduje się w fazie spoczynkowej i wyjaśnij, czym charakteryzuje się ta faza. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Ryciny przedstawiają sposoby przewodzenia impulsów przez aksony nagie i z osłonkami mielinowymi. Wskaż dwie różnice w sposobie przewodzenia impulsów nerwowych wzdłuż obu typów aksonów. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Błona komórkowa neuronu jest nośnikiem impulsu nerwowego, będącego przesuwającą się wzdłuż tej błony falą depolaryzacji. Zaznacz te zdania, które prawidłowo wyjaśniają przewodzenie impulsu nerwowego. A. Aby móc przewodzić impuls nerwowy, błona komórkowa musi być spolaryzowana. B. W stanie spolaryzowanym na zewnątrz błony występuje wysokie stężenie jonów K+ i niskie jonów Na+ . C. W chwili depolaryzacji oba rodzaje jonów (K+ i Na+ ) przepływają przez błonę w przeciwne strony. D. Kiedy błona jest depolaryzowana, przepływ jonów zachodzi dzięki kanałom błonowym, E. Powstanie potencjału czynnościowego błony neuronu zachodzi dzięki pracy pompy sodowo-potasowej. Oznacz zdania 2-7 opisujące kolejno następujące zmiany w neuronie pobudzonym na skutek przejścia impulsu nerwowego. .....Dochodzi do odwrócenia stanu polaryzacji błony w obszarze pobudzenia. .....W miejscu pobudzonym pompy sodowo-potasowe i dyfuzja K+ przywracają stan polaryzacji. .....W danym miejscu błony neuronu otwierają się kanały dla jonów Na+ 1. Błona neuronu jest spolaryzowana, z przewagą ładunku dodatniego na zewnątrz. .....Przez kanały błonowe w tym miejscu neuronu do środka napływają jony Na+ . ….W bliskim sąsiedztwie danego miejsca w błonie komórkowej neuronu zaczynają przepływać przez tę błonę jony Na+ . .....Dochodzi do zaburzenia stanu polaryzacji kolejnego fragmentu błony neuronu, sąsiadującego z pobudzonym miejscem. Uszereguj kolejno etapy zmiany w połączeniu synaptycznym w związku z przejściem impulsu nerwowego, wpisując nr 2-6. …. Przekaźnik chemiczny dostaje się do szczeliny synaptycznej, …. Dochodzi do depolaryzacji błony postsynaptycznej, co wywołuje w niej impuls nerwowy o charakterze elektrochemicznym. 1. Do kolbki synaptycznej aksonu dociera fala depolaryzacji. ….Część pęcherzyków synaptycznych, z nagromadzonym w nich przekaźnikiem chemicznym, zbliża się do błony presynaptycznej. ….Przekaźnik chemiczny dyfunduje od wyższego do niższego stężenia, a część jego cząsteczek jest w tym czasie rozkładana enzymatycznie. Schemat przedstawia budowę ośrodkowego układu nerwowego: 1. Rozpoznaj zaznaczone struktury i uzupełnij tabelkę. Na schemacie zaznaczono płaty półkul mózgowych. Nazwij poszczególne płaty: Określ lokalizację ośrodka 1. wzroku, 2. słuchu, 3. czucie dotyku, 4. praca mięśni szkieletowych i 5. myślenia. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Uzupełnij schemat ilustrujący anatomiczny podział układu nerwowego. Wymienionym strukturom układu nerwowego przyporządkuj odpowiedni opis. 1 – nerw …A-skupienie ciał komórek nerwowych neuronów zlokalizowane poza centralnym układem nerwowym 2 - zwój nerwowy …B- grupa neuronów w centralnym układzie nerwowym regulująca określoną czynność 3 - ośrodek nerwowy …C-komórka nerwowa z wieloma wypustkami 4 - istota biała …D-zbiór równolegle ułożonych wypustek neuronów, otoczonych osłoną łącznotkankową 5 - istota szara …E-układy wypustek nerwowych z osłonkami mielinowymi …F- skupienie ciał komórek nerwowych wielu neuronów i wypustek bezosłonkowych Poniżej podano pewne informacje dotyczące powstawania klasycznego odruchu warunkowego: 1. Widok, zapach i smak pokarmu zjadanego przez psa powoduje wydzielanie śliny. 2. Inne bodźce (obojętne), np. dźwięk dzwonka bez połączenia z podawaniem pokarmu, nie powodują wydzielania śliny u psa. 3. Włączenie dzwonka i jednoczesne podawanie pokarmu powoduje wydzielanie śliny. 4. Po wytworzeniu odruchu, dźwięk dzwonka bez podania pokarmu powoduje wydzielanie śliny a) Wyjaśnij, czy jednorazowe włączenie dzwonka i podanie pokarmu doprowadzi do powstania odruchu warunkowego. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… b) Wyjaśnij, na czym polega wytworzenie klasycznego odruchu warunkowego. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Nr Struktura Funkcje 1. Kresomózgowie 2. Kontrola nad mięśniami szkieletowymi, koordynacja ruchów. 3. 4. 1. 3. 2. 4. Autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy pod względem anatomicznym i czynnościowym dzieli się na układ sympatyczny (współczulny) i parasympatyczny (przywspółczulny). 1. Korzystając z poniższego schematu przedstaw wpływ układu współczulnego i przywspółczulnego na działanie trzech wybranych narządów. 2. Wyjaśnij zasadę działania układu autonomicznego u człowieka. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Schemat przedstawia elementy łuku odruchowego. Z poniższych określeń wybierz te, które opisują odpowiednie elementy łuku odruchowego i wpisz je w odpowiednie pola w tabelce: 1 - efektor, 2 - neuron czuciowy, 3 - neurohormon, 4 - receptor, 5 - ośrodek, 6 - neuron ruchowy, 7 - neuron pośredniczący, 8 - synapsa oznaczenie nazwa oznaczenie nazwa oznaczenie nazwa A C E B D F Odruch uznawany jest za podstawową jednostkę czynnościową układu nerwowego. Spośród niżej wymienionych cech odruchów podkreśl cztery, które charakteryzują odruchy warunkowe. Są wrodzone, niepodtrzymywane wygasają, wymagają udziału neuronów kojarzeniowych, są niezmienne, są nabywane w czasie życia osobniczego, są prostsze od odruchów bezwarunkowych, powstają na bazie odruchów bezwarunkowych. Odpowiedz kiedy odruch wydzielania śliny jest odruchem warunkowym. Uzasadnij swoją odpowiedź. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Eksperymentator pokazywał psu proszek mięsny co kilka minut i rejestrował liczbę kropel produkowanej przez zwierzę śliny. U psa widok proszku był bodźcem, wzmacnianym przez podawanie pokarmu. Następne doświadczenie polegało na tym, że pies nie otrzymywał pokarmu, zatem bodziec nie był wzmacniany. Wyniki eksperymentu były następujące: Sformułuj wniosek do przedstawionego doświadczenia. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Jak nazywamy taki odruch warunkowy jaki powstał u psa w tym doświadczeniu. …………………………………………………….. Poniższe stwierdzenia dotyczą budowy układu nerwowego. Jeśli uważasz, że dane stwierdzenie jest prawdziwe, otocz kółkiem znajdującą się przy nim literę P, a jeśli uznasz je za fałszywe - otocz kółkiem literę F. a) ...

Tagi:

Komentarze do: Człowiek - układ nerwowy i zmysły • 0