Człowiek - układ hormonalny

Dokument: pdf (1.2 MB)
  • 6 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-04-16 17:12:28

Na schemacie przedstawiono gruczoły dokrewne człowieka. Przeanalizuj schemat i wykonaj polecenia. (0-5) 1) Nazwij gruczoły dokrewne oznaczone na schemacie literami a-i. 2) Wymień hormony wydzielane przez gruczoł oznaczony literą g. 3) Opisz funkcję hormonów, o których mowa w poleceniu 2. 4) Podaj oznaczenie literowe gruczołu, który zanika po osiągnięciu dojrzałości i wyjaśnij jego rolę w organizmie człowieka. 5) Podaj nazwę gruczołów, które wydzielają hormony kontrolujące gospodarkę wapniową. Tabela zawiera różne informacje na temat hormonów zwierzęcych. zaznacz, stawiając znak „+” w odpowiedniej rubryce, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe. Charakterystyka hormonów Prawda Fałsz 1. Są substancjami endogennymi wydzielanymi bezpośrednio do krwi. 2. Oddziaływanie hormonów na komórki docelowe zachodzi za pośrednictwem odpowiednich receptorów komórkowych. 3. Receptory dla hormonów będących pochodnymi aminokwasów znajdują się na terenie cytoplazmy. 4. Receptory dla hormonów sterydowych występują w błonie komórkowej. 5. Efekt danej reakcji lub ich ciągu działa hamująco na wywołującą je przyczynę - to zasada sprzężenia zwrotnego ujemnego, 6. Insulina/glukagon oraz kalcytonina/parathormon to pary hormonów o działaniu antagonistycznym. Schemat przedstawia mechanizm działania dwóch rodzajów hormonów na komórki (rys. A. — hormony sterydowe, rys. B. — hormony peptydowe). Analizując poniższy schemat zaznacz w odpowiedniej kolumnie znakiem ,,+", które z podanych stwierdzeń jest prawdziwe. Mechanizm działania Prawda Fałsz l. Oddziaływanie hormonu na komórkę zależy od wyposażenia jej w swoiste białka receptorowe. 2. W zależności od możliwości transportu przez błonę komórkową receptory są odmiennie umiejscowione w komórce. 3. Budowa chemiczna hormonu nie ma wpływu na jego transport przez błonę komórkową. 4. Hormony peptydowe łącząc się z receptorami cytoplazmatycznymi stymulują syntezę białek. Schemat przedstawia rozmieszczenie gruczołów dokrewnych w ciele człowieka. a) Zaznacz strzałką trzustkę oraz podaj przykład hormonu, który przez nią jest wydzielany. Hormon:……………………………. b) Uzupełnij poniższą tabelę: Nazwa gruczołu dokrewnego Wydzielany hormon Działanie hormonu Objawy niedoboru hormonu (choroba) Tyroksyna Kretynizm, obrzęki skóry, wole Gruczoły przytarczyczne Zwiększa stężenie jonów wapnia we krwi obniżając jego poziom w kościach Kalcytonina Podwyższenie stężenia wapnia we krwi Hormon wzrostu Wpływa na wzrost kości długich w okresie dojrzewania Uporządkuj chronologicznie przedstawione niżej etapy procesu regulacji stężenia glukozy we krwi przez glukagon, wpisując w odpowiednie rubryki tabeli liczby od 1 do 5. wzrost stężenia glukozy we krwi wydzielanie glukagonu przez komórki α wysp Langerhansa trzustki uwalnianie glukagonu do krwi rozkład glikogenu w wątrobie i uwalnianie glukozy do krwi spadek stężenia glukozy we krwi Na schemacie przedstawiono wpływ pewnego hormonu na komórkę. Przeanalizuj schemat i wykonaj następujące polecenia.(0-3) a) We krwi ssaka znajduje się wiele różnych hormonów, jednak na konkretną tkankę oddziałują tylko niektóre z nich. Wskaż, od czego zależy możliwość wpływu danego hormonu na daną tkankę. Wyjaśnij, jak to jest możliwe, że somatotropina wpływa na komórki różnych tkanek (np. tkanki kostnej, tkanki mięśniowej). ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… b) Hormony dzieli się właściwie na peptydowe i sterydowe, co wskazuje na miejsce, do którego hormon dociera, w komórce tkanki docelowej. Ustal, jaki charakter chemiczny ma hormon uwzględniony na schemacie oraz w jaki sposób wpływa na funkcjonowanie komórki. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… c) Przedstaw odmienność wpływu na komórkę hormonu o innym charakterze chemicznym niż ten, który uwzględniono na schemacie. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Wybierz zdanie, które błędnie określa rolę adrenaliny w pierwszej fazie reakcji organizmu ludzkiego na stres.(0-1) Dzięki adrenalinie wydzielanej do krwiobiegu… A. rozszerzeniu ulegają naczynia krwionośne w mięśniach, a zwężeniu w skórze. B. zwiększa się częstość skurczów serca. C. rozszerzają się oskrzela i zwiększa tempo oddychania. D. obniża się poziom glukozy we krwi i spowalnia rozkład tłuszczów. Widok dziecka lub jego płacz to sytuacje, które mogą w pewnych okresach życia kobiety doprowadzić do wzmożonego wydzielania jednego z hormonów podwzgórzowych. Podaj jego nazwę oraz wskaż dwie inne sytuacje, które również wywołają zwiększone wydzielanie tego hormonu (inkretu).(0-2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zaburzenia pracy jednego z gruczołów dokrewnych wywołują objawy tak zwanej choroby Cushinga. Należą do nich: obrzęk twarzy, otyłość, zbyt wysoki poziom glukozy we krwi, obniżona odporność. Podaj nazwę tego gruczołu dokrewnego.(0-1) ………………………………………… Na schemacie przedstawiono udział podwzgórza i przysadki mózgowej w kontroli wydzielania hormonów. (0-6) Przeanalizuj schemat i wykonaj polecenia. (1) Podaj nazwę części mózgu ssaka, w której znajduje się przysadka mózgowa. Krótko uzasadnij, że przysadka mózgowa jest gruczołem nadrzędnym układu hormonalnego. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… (2) Uzasadnij, na czym polega mechanizm sprzężenia zwrotnego między przysadką mózgową a gruczołem podległym. Ustal, jaką rolę w tym sprzężeniu odgrywa hormon tropowy, a jaką hormon gruczołu podległego. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (3) Wyjaśnij, w jaki sposób mechanizm sprzężenia zwrotnego przedstawiony na schemacie funkcjonuje w wypadku współdziałania przysadki mózgowej i tarczycy (uwzględnij nazwy hormonów). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (4) Określ, w jaki sposób podwzgórze mózgu oddziałuje na czynność wydzielniczą przysadki mózgowej. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (5) Wymień gruczoł dokrewny, którego funkcjonowanie jest kontrolowane bezpośrednio (z pominięciem przysadki mózgowej) przez podwzgórze. ………………………………………………… Gigantyzm i akromegalia to schorzenia, których skutki obserwujemy między innymi w budowie szkieletu. Podaj, jaka jest pierwotna przyczyna tych chorób. (0-1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Uzupełnij poniższą tabelę.(0-3) L.p. Nazwa hormonu Gruczoł produkujący Schorzenie spowodowane zaburzeniami wydzielania 1. hormon antydiuretyczny 2. trzustka — komórki (ß) wysp trzustkowych (Langerhansa) 3. tężyczka – nadmierne skurcze mięśni szkieletowych (w tym oddechowych) Na wykresie przedstawiono zmiany stężenia glukozy we krwi człowieka po jednej godzinie od chwili spożycia posiłku. Przeanalizuj wykres i wykonaj polecenia. a. Opisz wykres, uwzględniając wartości stężeń glukozy w kolejnych czterech godzinach od momentu spożycia posiłku przez człowieka. Wskaż przyczynę wzrostu stężenia glukozy we krwi. a. Napisz sumaryczny wzór glukozy i przedstaw rolę tego związku w organizmie człowieka. Hormonami, które regulują poziom glukozy we krwi są: insulina, glukagon, glikokortykoidy, adrenalina, somatotropina. b. Przyporządkuj tym hormonom gruczoły dokrewne, które je produkują, oraz podziel te hormony na dwie grupy: hormony, które podwyższają poziom glukozy we krwi, hormony, które obniżają poziom glukozy we krwi. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Erytropoetyna (EPO) jest hormonem glikoproteinowym, wytwarzanym w nerkach, którego główną funkcją jest stymulacja czerwonego szpiku kostnego do produkcji erytrocytów. Głównym bodźcem do wytwarzania erytropoetyny jest niedobór tlenu w krwi płynącej w tętnicach nerkowych. Działanie erytropoetyny wykorzystywane jest, niezgodnie z prawem, przez sportowców jako środek dopingowy, zwłaszcza w dyscyplinach wytrzymałościowych. Po wykryciu EPO w testach na doping sportowcy są dyskwalifikowani. Zdarza się. że bronią się wówczas tłumaczeniem, iż środek ten był podawany bez ich wiedzy, np. razem z pożywieniem. a) Wyjaśnij, w jaki sposób EPO, stosowane jako środek dopingujący, przyczynia się do zwiększenia wydolności fizycznej sportowców. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... b) Uzasadnij, dlaczego EPO, wykryte w organizmie sportowca, nie mogło być podane razem z pożywieniem. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... Przeanalizuj zamieszczony obok schemat działania błonowego receptora hormonu białkowego. Podaj przykłady trzech hormonów działających na komórkę w przedstawiony sposób. …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………...………… …………………………………………………………………………… Oceń i uzasadnij prawdziwość potocznego stwierdzenia. Dzieci rosną gdy śpią. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... Na schemacie przedstawiono gospodarkę glukozy w...

Komentarze do: Człowiek - układ hormonalny • 0