maturka 5

Dokument: pdf (1.0 MB)
  • 10 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-04-16 17:11:24

Zadanie 1. Przeanalizuj ilustrację i wykonaj polecenia. Zadanie 1.1. (0-1) Podaj nazwy elementów składowych nukleotydu, oznaczonych na schemacie literami A, B i C. Wpisz obok liter odpowiednie nazwy. A. …………………………………………………………………………………………………………………………… B. ……………………………………………………………………………………………………………………………… C. …………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 1.2. (0-1) Numerami I i II na schemacie oznaczono wiązania. Dopasuj do nich właściwe typy wiązań. Wpisz obok numerów odpowiednie nazwy wybrane spośród wymienionych. fosfoestrowe • amidowe • wodorowe • N-glikozydowe • hydroksylowe I. ……………………………………………………..II. ………………………………………………. Zadanie 2. Produkty żywnościowe składają się w większości z trzech podstawowych grup związków organicznych. Mają one różną kaloryczność i jako źródło energii są wykorzystywane w różnej kolejności. Zadanie 2.1. (0-1) Oblicz, ile energii uzyska organizm po wypiciu 100 ml kakao rozpuszczonego w mleku, jeżeli zawarte są w nim 4 g białka, 8 g cukru i 4 g tłuszczu. Przyjmij, że z 1 g tych substancji organizm uzyskuje odpowiednio 4,4 kcal, 4 kcal i 9 kcal energii. Wpisz wynik w lukę, tak by uzyskać poprawne dokończenie zdania. Ze 100 ml tego kakao organizm uzyska ....................................kcal energii. Zadanie 2.2. (0-1) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. W pierwszej kolejności jako źródło energii organizm wykorzysta białka / cukry / tłuszcze. Zadanie 3. Poniższe wykresy przedstawiają zależność różnych procesów (Y) od temperatury (X). Zadanie 3.1. (0-1) Przyporządkuj wymienionym poniżej procesom odpowiednie wykresy. Wpisz obok każdego procesu numer właściwego wykresu. I. wpływ temperatury zewnętrznej na temperaturę organizmu gada -..................................... II. wpływ temperatury na tempo reakcji enzymatycznej -................................. Zadanie 3.2. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego wykres 2 nie przedstawia poprawnie zależności temperatury organizmu ssaka (Y) od temperatury otoczenia (X). ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 4. Zależność szybkości reakcji katalizowanej przez enzym od stężenia substratu obrazuje krzywa Michaelisa-Menten. Stężenie substratu, przy którym reakcja przebiega z połową maksymalnej szybkości, określamy stałą Michaelisa-Menten. Na wykresie zobrazowano krzywe Michaelisa-Menten dla trzech enzymów. Zadanie 4.1. (0-1) Określ, który enzym (E1, E2 czy E3) wykazuje największe powinowactwo do substratu. Zaznacz odpowiedni enzym. A. E1 B. E2 C. E3 Zadanie 4.2. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego zwiększanie stężenia substratu powyżej wartości, przy której enzym osiąga Vmax, nie zwiększa szybkości zachodzenia reakcji, i określ, co należy zrobić, by zwiększyć tę szybkość. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 4.3. (0-1) Przyjmijmy, że enzymy, których krzywe Michaelisa-Menten pokazano na powyższym wykresie, katalizują taką samą reakcję. Określ, który z tych enzymów należałoby wybrać do przeprowadzenia reakcji, jeżeli mamy substrat w roztworze o stężeniu równym Km2, a jaki, jeżeli mamy substrat w roztworze o stężeniu równym Km3, aby szybciej przekształcić substrat w produkt. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 5. Na ilustracji przedstawiono komórki tkanki roślinnej merystematycznej. Przeanalizuj ilustrację, a następnie wykonaj polecenia. Zadanie 5.1. (0-1) Wskaż zestaw zawierający charakterystyczne cechy tkanki twórczej (merystemu). A. cienkie ściany komórkowe, duże jądra komórkowe, małe rozmiary komórek, żywe komórki, duże przestwory międzykomórkowe B. brak wakuol, cienkie ściany komórkowe, małe rozmiary komórek, częste podziały komórkowe, duże przestwory międzykomórkowe C. duże jądra komórkowe, brak wakuol, żywe komórki, grube ściany komórkowe, brak dużych przestworów międzykomórkowych D. częste podziały komórkowe, cienkie ściany komórkowe, duże jądra komórkowe, żywe komórki, brak dużych przestworów komórkowych Zadanie 5.2. (0-1) Zaznacz wśród podanych wszystkie prawdziwe informacje dotyczące merystemu pierwotnego. A. Powstaje w zarodku. B. Powstaje w wyniku odróżnicowania się tkanki stałej, np. miękiszowej. C. Stanowi stożek wzrostu korzenia i łodygi. D. Bierze udział w przyroście wtórnym łodygi na grubość. Zadanie 5.3. (0-1) Widoczne na ilustracji komórki znajdują się w różnych fazach podziału mitotycznego. Opisz zmiany zachodzące w komórce w trakcie anafazy. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 6. Komórki nerwowe przewodzą sygnały elektryczne dzięki zmianom polaryzacji błony komórkowej. Ta błona charakteryzuje się większą przepuszczalnością dla jonów potasu niż sodu. Jednocześnie jest niemal nieprzepuszczalna dla jonów chlorkowych i anionów organicznych. Stężenie jonów potasowych jest większe wewnątrz komórki, więc dążą one do wyrównania stężeń i opuszczają komórkę. Prowadzi to do nierównomiernego rozmieszczenia kationów po obu stronach błony i powstania potencjału elektrycznego, nazywanego potencjałem spoczynkowym i wynoszącego około -70 mV. Pobudzenie komórki powoduje otwarcie kanałów sodowych w jej błonie i napływ jonów sodu do cytoplazmy. Skutkuje to lokalną depolaryzacją błony i powstaniem potencjału czynnościowego, wynoszącego ok. 40 mV. Depolaryzacja wywołuje otwarcie kanałów potasowych i wypływ jonów potasowych na zewnątrz komórki. Następuje ponowny spadek potencjału błonowego. Na koniec pompa sodowo-potasowa przenosi jony sodu na zewnątrz komórki, a jony potasu do wnętrza. W ten sposób przywrócone zostaje wyjściowe rozmieszczenie jonów, a błona powraca do stanu spoczynku. Zadanie 6.1. (0-1) Zaznacz wśród podanych informację poprawnie opisującą rozmieszczenie jonów po obu stronach błony biologicznej neuronu w stanie spoczynkowym. A. na zewnątrz komórki duże stężenie Na+ , wewnątrz komórki duże stężenie K+ i anionów B. na zewnątrz komórki duże stężenie K+ i anionów, wewnątrz komórki duże stężenie Na+ C. na zewnątrz komórki duże stężenie Na+ i anionów, wewnątrz komórki duże stężenie K+ D. na zewnątrz komórki duże stężenie K+ , wewnątrz komórki duże stężenie Na+ i anionów Zadanie 6.2. (0-1) Opisz, z czego wynika ujemny potencjał błony neuronu pod koniec fazy repolaryzacji. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 6.3. (0-1) Impuls nerwowy przekazywany jest między neuronami przy udziale synaps. Określ, jak nazywają się tworzące synapsę wypustki neuronów przekazującego informację i odbierającego informację. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 7. Teoria telomowa powstania organów roślinnych zakłada ich wytworzenie w wyniku przekształceń odgałęzień pędu głównego. Zadanie 7.1. (0-1) Wymień trzy zasadnicze etapy prowadzące do przekształcenia telomów w liście. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 7.2. (0-1) Opisz, jakie znaczenie ewolucyjne miało ułożenie odgałęzień pędu w jednej płaszczyźnie. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 8. Proces rozmnażania generatywnego roślin okrytonasiennych jest złożony i charakteryzuje się różną liczbą chromosomów w poszczególnych częściach organów generatywnych. Zadanie 8.1. (0-1) Uzupełnij tabelę. Zaznacz obok każdej nazwy organu generatywnego właściwą dla niego liczbę chromosomów. Lp. Element organu generatywnego Liczba chromosomów I bielmo n / 2n / 3n II łupina nasienna n/2n / 3n III ośrodek zalążka n/2n / 3n IV osłonki zalążka n/2n / 3n V jądro wtórne woreczka zalążkowego n/2n / 3n VI mikrospora 1n / 2n / 3n Zadanie 8.2. (0-1) Dla roślin okrytonasiennych charakterystyczne jest podwójne zapłodnienie. Wskaż strukturę z powyższej tabeli, z którą łączy się jeden z plemników, co prowadzi do wytworzenia bielma wtórnego. Wpisz w lukę numer przyporządkowany tej strukturze. ……. Zadanie 9. Na ilustracji pokazano cykl rozwojowy chełbi modrej. Zadanie 9.1. (0-1) W cyklu rozwojowym chełbi modrej występuje przemiana pokoleń związana z wytwarzaniem dwóch stadiów morfologicznych, różniących się sposobem rozmnażania. Określ, które stadia zaznaczone na schemacie zaliczane są do pokolenia rozmnażającego się bezpłciowo. Wpisz w luki odpowiednie numery. Do pokolenia rozmnażającego się bezpłciowo należą: ……………………………. Zadanie 9.2. (0-1) Podaj, które stadia oznaczone na ilustracji są haploidalne oraz w którym stadium zachodzi proces mejozy. Zaznacz odpowiednie numery. I. stadia haploidalne -1/2/3/4/5/6/7/8 II. stadium, w którym zachodzi mejoza -1/2/3/4/5/6/7/8 Zadanie 10. W każdej sekundzie w komórkach organizmu zachodzą tysiące przemian energetycznych, łączni nazywanych metabolizmem. Przemiany te służą podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowy oraz realizacji strategii życiowych organizmu. Zadanie 10.1. (0-1) Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących PPM (podstawowej przemiany materii). Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. I PPM bada się w całkowitym spokoju fizycznym i odprężeniu psychicznym bez zbędnych czynności poza podtrzymaniem procesów życiowych. P F II PPM jest stała dla organizmu w ciągu całego życia. P F III PPM jest zawsze mniejsza od CPM (całkowitej przemiany materii). P F Zadanie 10.2. (0-1) Poniżej podano przykłady funkcji życiowych będących oraz niebędących elementami PPM. Zaznacz wszystkie funkcje życiowe będące elementami PPM. A. wydzielanie hormonów B. wydatki ze zmianami termicznymi C. proste ćwiczenia fizyczne D. praca układu krwionośnego Zada...

Tagi:

Komentarze do: maturka 5 • 0