Ewolucja - ćw

Dokument: pdf (1.6 MB)
  • 12 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-04-16 17:11:52

Powstanie teorii ewolucji było poprzedzone intensywnymi badaniami w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Ukoronowaniem prac przyrodników było ogłoszenie teorii ewolucji w XIX w. Z poniższych poglądów charakteryzujących ewolucję wybierz te, które dotyczą teorii ewolucji J.B. Lamarcka oraz te, które są charakterystyczne dla teorii K. Darwina. 1. Każdy narząd pod wpływem używania doskonali się i rozwija, a pod wpływem nieużywania uwstecznia się i zanika. 2. Na skutek nadmiernej liczebności osobników dochodzi do walki konkurencyjnej, w której przeżywają osobniki najlepiej przystosowane do środowiska. 3. Osobniki, które przeżyły przekazują korzystne cechy przystosowawcze swojemu potomstwu. 4. Zwierzęta obdarzone ,,czuciem wewnętrznym" zmieniają się za pośrednictwem „wewnętrznej dążności do doskonalenia się". 5. Gatunki charakteryzuje olbrzymia zmienność i nie spotyka się dwóch identycznych osobników. 6. W walce o byt przeżywają osobniki najlepiej przystosowane. 7. Zwierzęta przystosowują się do środowiska, ponieważ jest to niezbędny warunek ich istnienia. Zmiany takie są dziedziczne o ile są wspólne dla obu płci. 8. Organizmy mnożą się w postępie geometrycznym. J.B. Lamarck (1809) - pogląd nr: ……………………. K. Darwin (1859) - pogląd nr: ……………………. Przeczytaj uważnie zdania charakteryzujące prawidłowości ewolucji. Zaznacz w odpowiedniej rubryce każdej kolumny znakiem + czy jest to zdanie fałszywe czy prawdziwe. Prawidłowości ewolucji Prawda Fałsz 1. Organizm nie może wrócić nawet częściowo do stanu poprzedniego, który został osiągnięty przez jego przodków 2.Przyczyną wymierania organizmów jest ich niezdolność do adaptacji do zmienionych warunków środowiska. 3. Wszystkie organizmy ewoluują w takim samym tempie. 4. Miarą tempa ewolucji jest przekształcanie jednego gatunku w drugi 5. Wymieranie gatunków zaprzecza istnieniu ewolucji. 6.Naturalną tendencją ewolucji jest tworzenie olbrzymiej różnorodności odmian podstawowego planu budowy organizmów. Wpisz w odpowiednią rubrykę tabeli po dwa przykłady różnych rodzajów skamieniałości, czyli resztek, albo śladów organizmów pochodzących z minionych epok geologicznych. Szczątki kopalne (=wykopaliska) Odciski, odlewy Cale organizmy roślinne lub zwierzęce w postaci tzw. inkluzji 1. 2. 1. 2. 1. 2. Na poniższych rysunkach przedstawiających ryby rozpoznaj i podpisz żywą skamieniałość. Wyjaśnij, dlaczego wskazana przez Ciebie ryba nazywana jest żywą skamieniałością. …………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Tabela przedstawia okres połowicznego rozpadu niektórych pierwiastków. Wyjaśnij, dlaczego metody datowania, której podstawą jest pomiar rozpadu promieniotwórczego izotopu węgla 14 C, nie można stosować do obliczania wieku obiektów starszych niż 40 000 lat, a z kolei metoda oparta na pomiarach rozpadu promieniotwórczego izotopu potasu 40 K nie nadaje się do datowania pokładów młodszych niż 200 000 lat. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Z poniżej podanych przykładów podkreśl przykłady narządów analogicznych. kończyna kreta i ręka człowieka, odnóże przednie turkucia podjadka i kończyna przednia kreta, oko ośmiornicy i oko ryby, skrzydło nietoperza i skrzydło orła, serce żaby i serce ptaka, liść lipy i kolec kaktusa, skrzydło ważki i skrzydło bociana. Pierwiastek promieniotwórczy Okres połowicznego Rozpadu (w latach) Niepromieniotwórczy produkt rozpadu uran – 238 4,51 miliarda ołów – 206 potas – 40 1,3 miliarda argon – 40 węgiel – 14 5,73 tysiąca azot – 14 Skały utworzone w paleozoiku można łatwo rozpoznać po obecności trójdzielnych pancerzy trylobitów - zwierząt zaliczanych do stawonogów. Rozwinęły się one w kambrze, byty bardzo liczne aż do dewonu, wymarły zaś pod koniec permu. Amonity to przedstawiciele mięczaków z gromady głowonogów. Miały muszle przeważnie spiralnie skręcone, podzielone na komory. Żyły od dewonu (era paleozoiczna) do końca kredy - ostatniego okresu ery mezozoicznej. Wiele gatunków amonitów miało bardzo rozlegle rozmieszczenie geograficzne, przy równoczesnym bardzo krótkim występowaniu w czasie (oczywiście w aspekcie geologicznym). Korzystając z informacji podanych w tekście, określ rodzaj skamieniałości, do którego należy zaklasyfikować trylobity i amonity. Podaj uzasadnienie udzielonej odpowiedzi. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Ichtiostega to przedstawiciel meandrowców - najstarszych płazów, których szczątki odkryto w dewońskich osadach Grenlandii. W czaszce ichtiostegi występowały kanały linii nabocznej, a w skórze brzucha zachowały się ślady obecności łusek. Ichtiostega posiadała płetwę ogonową, której szkielet tworzyły promienie kostne. Wyjaśnij, dlaczego ichtiostega jest określana mianem formy pośredniej. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Napisz jaki rodzaj narządów (analogiczne czy homologiczne) ilustruje poniższy rysunek Swoją odpowiedź krótko uzasadnij. Jest to przykład narządów................................................................., ponieważ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Zaznacz, które z niżej podanych par organów roślinnych są przykładem dywergencji, a które następstwem konwergencji. a) kolce kaktusa i wąsy grochu, b) kolce kaktusa i ciernie tarniny, c) liście wierzby i łuski cebuli, d) bulwa dalii i bulwa ziemniaka. Podaj uzasadnienie wyboru. D…………………………………………………………………………………………………………………… K…………………………………………………………………………………………………………………… U niektórych roślin pasożytniczych występują łuseczki na łodygach. Przykładem takiej rośliny jest pozbawiona chlorofilu kanianka. Określ do jakiego typu narządów należą łuseczki na łodydze kanianki i wykaż na podanym przykładzie wpływ trybu życia na powstawanie tego rodzaju narządów. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Rozwój embrionalny zwierząt dostarcza wiele przykładów pokrewieństwa i podobieństwa organizmów. Rysunek przedstawia stadia rozwoju zarodków kręgowców. Na jego podstawie ustal 2 prawidłowości dotyczące rozwoju embrionalnego tych organizmów. 1. ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… W rozwoju zarodkowym ssaków najpierw powstają błony płodowe (owodnia, omocznia i kosmówka), potem zostaje wytworzone łożysko, a następnie wykształcają się szczeliny skrzelowe. Wyjaśnij, czy podana kolejność powstawania w rozwoju zarodkowym wymienionych struktur jest zgodna z prawem biogenetycznym Haeckela. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Człowieka chorego na cukrzycę, spowodowaną brakiem hormonu — insuliny wytwarzanej przez trzustkę leczono dawniej zastrzykami z insuliny uzyskanej w postaci wyciągu z trzustek cielęcych. Na podstawie podanej informacji sformułuj wniosek. …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Postanowiono zbadać stopień pokrewieństwa dwóch organizmów A i C metodą wykorzystującą reakcję antygen — przeciwciało. W tym celu przeciwciała dla określonego białka surowicy krwi organizmu B dodano do surowicy organizmu A oraz do surowicy organizmu C, tak jak przedstawione rysunku. Określ, korzystając z informacji zawartych na rysunku, który organizm — A czy C - jest bliżej spokrewniony z organizmem B. Podaj uzasadnienie wyboru. ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… W pewnej populacji istnieją dwa rodzaje osobników: „agresywni" i „łagodni". Gen determinujący te zachowania ma tylko dwa allele. Allel łagodności jest recesywny, a osobników „łagodnych" w populacji jest 81%. Oblicz, jaki % osobników „agresywnych" muszą stanowić heterozygoty, aby można było powiedzieć, że populacja jest w równowadze genetycznej. …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Gepardy, najszybsze zwierzęta świata są na krawędzi zagłady. W porównaniu z innymi zagrożonymi wyginięciem zwierzętami główną przyczyną spadku liczebności gepardów nie jest człowiek. Współczesna populacja gepardów jest genetycznie jednorodna. Niska zmienność genetyczna jest przyczyną małej rozrodczości. Wiele młodych gepardów ma kłopoty zdrowotne i wykazuje podatność na choroby. Podaj przypuszczalną przyczynę niskiej różnorodności genetycznej współczesnej populacji gepardów. …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Zakreśl właściwe określenia charakteryzujące dryf genetyczny: 1. Nieregularne wahania częstości występowania poszczególnych alleli. 2. Jest czynnikiem makroewolucji. 3. Zachodzi w małych populacjach. 4. Doprowadza do powstania nowego gatunku. 5. Zachodzi w dużych populacjach. Populacja Afrykanerów w Afryce Południowej powstała z grupy 20 imigrantów przybyłych w 1625 roku na statku. U Afrykanerów żyjących współcześnie stwierdzono stosunkowo dużą częstość występowania dziedzicznej choroby Huntingtona. Podaj prawdopodobną przyczynę występowania wysokiej częstości tej choroby. …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. W populacji ludzkiej występuje trzy różne allele (IA , IB , i0 ), które warunkują cztery grupy krwi: A, B, AB, 0. Przypuszcza się, że mała populacja, która zasiedliła Australię, dając początek Aborygenom, nie miała allelu IB . Korzystając z informacji podanych w tekście, podaj grupy krwi występujące u współczesnych Aborygenów. ………….. Przeczytaj poniższy tekst. Osobniki pewnego gatunku owada, żerującego na korze dębów, są ciemno ubarwione. Występujące bardzo rzadko owady jasno ubarwione są szybko eliminowane, gdyż są dostrzegane przez ptaki owadożerne. Podaj rodzaj doboru, którego przykładem jest opisane zjawisko. ...

Tagi:

Komentarze do: Ewolucja - ćw • 0