maturka 4

Dokument: pdf (1.0 MB)
  • 10 stron
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-04-16 17:11:41

Zadanie 1. Białka, węglowodany i tłuszcze to podstawowe związki organiczne, pełniące w organizmie wiele funkcji. Zadanie 1.1. (0-1) Uszereguj podane poniżej rodzaje związków według wzrastającej kaloryczności (kcal/g). białka • węglowodany • tłuszcze 1 - ……………….. 2 - ………………….. 3 - ……………….……….. Zadanie 1.2. (0-1) Uszereguj podane poniżej rodzaje związków według kolejności wykorzystywania ich przez organizm jako źródła energii. białka • węglowodany • tłuszcze 1 - ………………… 2 - ………………… 3 - ……………………….. Zadanie 2. Woda jest substancją niezbędną do życia dla wszystkich organizmów, zarówno jako składnik ich budowy, jak i środowisko życia niektórych z nich. Specyficzne właściwości wody są wynikiem oddziaływania jej cząsteczek na siebie oraz na cząsteczki innych substancji. Zadanie 2.1. (0-1) Zaznacz wśród podanych stwierdzeń te, które wynikają z oddziaływań międzycząsteczkowych. A. zjawisko kohezji B. duża wartość momentu dipolowego C. łagodzenie zmian temperatury wskutek absorbowania ciepła przez zrywanie wiązań wodorowych oraz uwalnianie ciepła podczas tworzenia wiązań wodorowych D. napięcie powierzchniowe E. polarność cząsteczek wody Zadanie 2.2. (0-1) Nartniki poruszające się po powierzchni wody wykorzystują jedno ze zjawisk fizycznych wynikających z właściwości wody. Dokończ zdanie. Wpisz w lukę odpowiednią informację, tak by uzyskać zdanie prawdziwe. Zjawisko wykorzystywane przez nartniki do poruszania się po wodzie to ......................................................... Zadanie 3. W naczyniu w kształcie litery U, podzielonym na dwie części półprzepuszczalną membraną, umieszczono w jednej części wodę, a w drugiej 20-procentowy wodny roztwór cukru. Objętości obu cieczy były równe. Po dwóch godzinach naczynie wyglądało jak na poniższym rysunku. Przeanalizuj rysunek, a następnie wykonaj polecenia. Zadanie 3.1. (0-1) Wyjaśnij przyczynę różnicy poziomów cieczy po obu stronach membrany po dwóch godzinach od rozpoczęcia doświadczenia. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Zadanie 3.2. (0-1) Określ rolę błony półprzepuszczalnej użytej w doświadczeniu oraz wyjaśnij, dlaczego nazywa się ją selektywną membraną. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Zadanie 3.3. (0-1) Podaj nazwę elementu komórki, który pełni funkcję taką jak selektywna membrana. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Zadanie 4. Poniższy schemat przedstawia przebieg procesu fotosyntezy z podziałem na dwie fazy: jasną i ciemną. Przeanalizuj schemat i wykonaj polecenia. Zadanie 4.1. (0-1) Dopasuj nazwy substancji do miejsc oznaczonych na schemacie numerami 1-4. Wpisz obok podanych nazw substancji odpowiednie numery. I. woda - ……………… II. dwutlenek węgla - ……………… III. NADPH, i ATP - ……………… IV. tlen- ……………… Zadanie 4.2. (0-1) Zaznacz etapy fazy ciemnej, w których jest używana siła asymilacyjna. etapy z użyciem siły asymilacyjnej - karboksylacja / redukcja / regeneracja Zadanie 4.3. (0-1) Czy faza ciemna może zachodzić w nocy? Odpowiedz na pytanie - tak lub nie - i uzasadnij krótko swój wybór. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 5. Wykres zamieszczony poniżej przedstawia wpływ natężenia światła oraz stężenia CO2 na intensywność fotosyntezy Na poszczególnych krzywych zaznaczono punkty: A, B, C ilustrujące tę zależność. Dokonaj analizy wykresu i wykonaj polecenia. Zadanie 5.1. (0-1) Uporządkuj punkty A, B, C według malejącej intensywności fotosyntezy. Użyj między punktami znaków: >, <, =. ………………………………………………………………………… Zadanie 5.2. (0-1) Wskaż, który z analizowanych czynników (natężenie światła czy stężenie CO2) warunkuje zróżnicowanie intensywności fotosyntezy między punktami zaznaczonymi na wykresie. Zaznacz nazwy odpowiednich czynników. I. między punktami A i B - natężenie światła / stężenie CO2 II. między punktami A i C - natężenie światła / stężenie CO2 Zadanie 6. W pewnej szkole uczniowie przeprowadzili następujący eksperyment. Do dwóch identycznych, wykalibrowanych naczyń nalali taką samą ilość wody, potem w naczyniu A umieścili świeży pęd z liśćmi brzozy, a następnie do każdego z nich nalali oleju jadalnego, który utworzył na powierzchni wody warstwę o grubości 0,5 cm. Wyniki doświadczenia przedstawili w tabeli. Zadanie 6.1. (0-1) Sformułuj problem badawczy opisanego doświadczenia. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Dzień obserwacji Objętość wody w naczyniu (ml) A B 1. 80,0 80,0 2. 71,4 80,0 3. 63,6 79,8 4. 59,8 79,8 5. 55,9 79,7 6. 52,7 79,7 7. 50,1 79,7 8. 48,6 79,7 Zadanie 6.2. (0-1) Określ rolę oleju w naczyniach A i B. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 6.3. (0-1) Wyjaśnij przyczynę różnicy w objętościach wody w naczyniach A i B powiększającej się w trakcie trwania eksperymentu. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 7. Poniższy rysunek przedstawia budowę mchu płonnika. Przeanalizuj rysunek i wykonaj polecenia. Zadanie 7.1. (0-1) Zaznacz w każdym zdaniu jedną z pary wyróżnionych informacji, tak aby uzyskać zdania prawdziwe. I. Pokolenie X jest pokoleniem płciowym / bezpłciowym. II. Mejoza zachodzi w zarodni / w łodyżce ulistnionej. III. W trakcie rozwoju pokolenia X zachodzi / nie zachodzi podział mejotyczny. IV. Pokolenie mchu oznaczone jako Y jest diploidalne/ haploidalne. Zadanie 7.2. (0-1) Wskaż, które pokolenie (gametofit czy sporofit) dominuje w cyklu rozwojowym mchu płonnika. Podaj dwa argumenty uzasadniające twój wybór. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 8. Rycina poniżej przedstawia strzępkę szczytową grzybni podstawczaka. Strzępki te znajdują się w hymenoforze - części owocnika grzyba. Przeanalizuj schemat i wykonaj polecenia. Zadanie 8.1. (0-1) Podaj nazwy struktur oznaczonych na rysunku numerami 1-3. Wpisz obok numerów właściwe określenia. 1 - …………………………………………………………………………………………………………………………… 2 - …………………………………………………………………………………………………………………………… 3 - …………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 8.2. (0-1) Wskaż, na którym etapie (A, B czy C) zachodzi podział mejotyczny. Wpisz właściwą literę i uzasadnij odpowiedź. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 8.3. (0-1) Określ rodzaj zmienności będącej wynikiem procesu pokazanego na schemacie. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 9. Rośliny okrytonasienne wykazują duże zróżnicowanie zarówno pod względem budowy morfologicznej, jak i anatomicznej. Na podstawie tych cech rośliny okrytonasienne można podzielić na jedno- i dwuliścienne. Zadanie 9.1. (0-1) Podaj trzy cechy odróżniające rośliny jednoliścienne od dwuliściennych. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 9.2. (0-1) Podaj po jednym przykładzie rośliny jednoliściennej i dwuliściennej. roślina jednoliścienna: ……………………………….. roślina dwuliścienna: ………………………………… Zadanie 9.3. (0-1) Porównaj przedstawioną na ilustracji pierwotną i wtórną budowę korzenia rośliny okrytonasiennej. Wyjaśnij, jaka jest rola miazgi w przyroście wtórnym korzenia na grubość. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 10. (0-2) Poniższe schematy przedstawiają plany budowy dwóch głównych grup zwierząt. Określ, który schemat przedstawia bezkręgowce. Uzasadnij swój wybór jednym argumentem. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 11. (0-1) Rysunek przedstawia włókna tkanki mięśniowej gładkiej. Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania. Komórki tkanki mięśniowej gładkiej A. wchodzą w skład mięśni mimicznych twarzy człowieka. B. działają niezależnie od somatycznego układu nerwowego. C. dorastają do kilkudziesięciu centymetrów. D. są rozgałęzione. E. mają kształt wrzecionowaty. F. są wielojądrowe. Zadanie 12. (0-1) Tlen pobrany z powietrzem do płuc bierze udział w oddychaniu komórkowym. Ponumeruj w odpowiedniej kolejności etapy wędrówki tlenu w organizmie człowieka. Wpisz odpowiednie numery obok wymienionych elementów. I. pęcherzyki płucne – 1 IV. H2O metaboliczna - ……….. II. cytoplazma komórek - ………. V. grzebienie mitochondrialne …….. III. krew - ………… VI. matriks mitochondrialna - ………. Zadanie 13. Na rysunku przedstawiono budowę naczynia włosowatego. Przeanalizuj rysunek, a następnie wykonaj polecenia. Zadanie 13.1. (0-1) Wymień dwie cechy budowy naczyń włosowatych przedstawione na rysunku, które są ściśle związane z funkcją tych naczyń. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Zadanie 13.2. (0-1) Wyjaśnij powiązanie między budową naczyń włosowatych a pełnioną przez nie funkcją. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie 14. Poniższy schemat przedstawia cykl menstruacyjny kobiety. Przeanalizuj schemat i wykonaj polecenia. Zadanie 14.1. (0-1) Podaj nazwy etapów cyklu oznaczonych na schemacie literami X i Y. X-……………………………………………………………………………………………… Y- ………………………………………………………………………………………….….. Zadanie 14.2. (0-1) W którym dniu cyklu następuje pęknięcie pęcherzyka Graafa i uwolnienie komórki jajowej? Wpisz właściwą liczbę. ……………… Zadanie 14.3. (0-1) Podane hormony wykazują różną aktywność w czasie cyklu menstruacyjnego. Dopasuj do etapów cyklu mens...

Tagi:

Komentarze do: maturka 4 • 0