14. Marek Anneusz Lukan: Wojna domowa

Dokument: pdf (1.2 MB)
0 ocen, średnia ocena 0
Opublikowany 2018-02-25 17:50:30

MMAARREEKK AANNNNEEUUSSZZ LLUUKKAANN WWOOJJNNAA DDOOMMOOWWAA EEddyyccjjaa kkoommppuutteerroowwaa:: wwwwww..zzrrooddllaa..hhiissttoorryycczznnee..pprrvv..ppll MMaaiill:: hhiissttoorriiaann@@zz..ppll MMMMIIIIII ®® Tytuł oryginału: PP hh aa rr ss aa ll ii aa Tłumaczenie i opracowanie: M. Brożek Pieśń I Ku publicznemu nieszczęściu Walki na polach tesalskich, nad wojnę gorsze domową, I prawo zbrodni przyznane, i naród śpiewamy potężny, Co swą prawicę zwycięską w pierś własną obrócił; Armie krwi jednej i wodzów rozdarte przymierze: Wojnę, co światem ku publicznemu nieszczęściu Wszystkimi wstrząsnęła mocami, i chorągwie wrogie chorągwiom, I bratnie orły, i włócznie bratnim grożące włóczniom. Wroga ci, Rzymie, jeszcze nie brakło Co za szaleństwo, Rzymianie! Co za przemoc żelaza, By Lacjum krew własną u wrogich przelewało ludów! Kiedy był czas, by wyniosły Babilon z łupów obdzierać ausońskich, I kiedy duch Krassusa niepomszczony się błąkał, Wam spodobało się wojny domowe prowadzić, niegodne triumfów? Ileż to lądów i ileż mórz można było pozyskać Krwią, którą dłonie w wewnętrznych przelały zmaganiach! Kędy się Tytan pojawia i kędy noc gwiazdy zanurza, I gdzie południe swym żarem upalne praży godziny, I kędy zima surowa nie zna wiosennych roztopów Mrozem scytyjskim trzymając mórz głębie pod lodem, Pod jarzmo już i Serowie by poszli, i tłum znad Araksu, I jaki gdzieś tam u Nilu początków lud mieszka. A jeśli taki cię, Rzymie, żar wojny pali bezecnej, To gdy świat cały pod prawa podbijesz latyńskie, Wtedy ty w siebie miecz zwróć! Bo wroga ci jeszcze nie brakło. w. 10 Babilon — miasto-twierdza nad Eufratem, wówczas w królestwie Partów; ausońskie łupy — rzymskie, zdobyte przez Partów po klęsce Krassusa pod Carrhae w r. 53 p.n.e. w. 15 Tytan — tu słońce. w. 19 Serowie — „Jedwabni", Chińczycy, tu ogólnie ludy najdalszego wschodu; Arakses — rzeka, wpada do Morza Kaspijskiego od południowego zachodu. w. 20 Nilu początki — wówczas nie całkiem jeszcze znane. Nie tyś, Pyrrusie, klęsk sprawcą Oto ci w miastach Italii w półgruzach się chylą Domów pierzeje i leżą olbrzymie zwaliska Murów zburzonych: mieszkania zostają bez stróżów. Bo rzadko w starych się miastach snuje wśród ulic mieszkaniec. Hesperia dzikim się jeży zarosłem, przez lata tak długie Nie zaorana; bo rąk brak do pracy, a pola czekają. A nie ty, bitny Pyrrusie, sprawcą tak wielkich klęsk będziesz, Ani Punijczyk; nikt z was tu miecza w sercu utopić nie zdołał. Bratobójcza te rany głębokie zadała prawica! Inwokacja Lecz jeśli losy tu innej nie znalazły drogi Do przyszłej władzy Nerona — a drogo się płaci za wieczne Bogów władanie — i jeśli niebo służyć Grzmiącemu nie mogło Inaczej, jak tylko po wojnie z Gigantów srogością, To skargi nasze — o, bogi! — już milkną: te zbrodnie bezbożne Warte są takiej nagrody. Niech pola Farsalii okropne Przesiąkną krwią! Niech się many nią sycą punickie! Niech pod Mundą daleką bitwy mordercze się toczą, Niech się do nieszczęść tych Cezar przyłączy, i głód peruzyński, I mutyńskie cierpienia, i floty ucisk u groźnej Leukady, I bój pod ognistą Etną niewolniczy! w. 28 Hesperia — kraj zachodni, tu Italia. w. 30 Pyrrus — król Epiru, walczył z Rzymem w latach 280—275 p.n.e. w. 31 Punijczyk — Hannibal, w wojnie z Rzymem w latach 218—201 p.n.e. w. 35 Grzmiący — Jowisz. w. 36 Giganci — synowie Ziemi, znani z buntu przeciw bogom olimpijskim pod Jowiszem. w. 38 Farsalia (Pharsalia) — kraj w Tessalii, nazwany od miasta Farsalosu. w. 39 punickie many — cienie (dusze) poległych w wojnach Rzymu z Karta- giną. w. 40 Munda — miasto w płd. Hiszpanii, gdzie Cezar w r. 45 p.n.e. ostatecznie pobił pompejańczyków. w. 41 Cezar — tu Gajusz Juliusz Cezar Oktawian (późniejszy August); peru- zyński głód — głodem wzięte przez Oktawiana w r. 40 p.n.e. miasto Peruzja (Pe- rugia) w Etrurii. w. 42 mutyńskie cierpienia — w bitwie pod Mutyną (Modeną) w płn. Italii, gdzie w r. 43 p.n.e. Antoniusz pobił konsulów Hircjusza i Pansę; Leukada — wyspa u zach. wybrzeży Grecji, naprzeciw przylądka Akcjum (Actium), znanego ze zwy- cięskiej bitwy morskiej Oktawiana z Kleopatrą i Antoniuszem. w. 43 Etna (Aetna) — znana góra sycylijska, a mowa tu o bitwie morskiej u wy- Dużo Rzym przecież walkom wewnętrznym zawdzięcza — Bo to dla ciebie się działo! Ciebie, gdy skończysz swą rolę I w gwiazdy późno ulecisz, z radością przyjmie sklep nieba W obszerny pałac niebieski: czy berło zechcesz piastować, Czy Feba miejsce zająć w ognistym rydwanie I ziemię, nie przestraszoną tą słońca zamianą, Wędrownym ogniem oświecać — każde ci bóstwo swojego Miejsca ustąpi. Natura prawo wyboru ci przyzna, Którym być bogiem sam zechcesz, gdzie mieć królestwo wszechświata. Lecz nie obieraj siedziby w orbicie północnej, Ani gdzie biegun przeciwny w ciepłym się kręci powiewie, Skąd byś miał Rzym swój oglądać okiem z ukosa patrzącym. Gdybyś też jedną li stronę nieba bezmiaru ugniatał, Oś by odczuła ten ciężar. W środku więc nieba się trzymaj, Gdzie równowaga ciężkości. Ten pogodnego krąg nieba Cały otwarty i cień...

Komentarze do: 14. Marek Anneusz Lukan: Wojna domowa • 0