Wygrywaj dokumenty i dziel się z innymi tym co naprawdę kochasz!

A.36 październik 2016 - zad 01 - TRADE zadanie

Dokument: pdf (1.8 MB)
  • 7 stron
Opublikowany 2017-05-05 13:28:36

Strona 1 z 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE A.36 – październik 2016 – zadanie 1 – egzamin CKE Hurtownia TRADE sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Hurtownia TRADE sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą artykułów chemicznych. Hurtownia jest podatnikiem podatku VAT. Wykonaj prace dla Hurtowni TRADE sp. z o.o.: 1. Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych. 2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:  naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie należności,  zakupu materiałów,  zakupu towarów,  przyjęcia towarów do magazynu,  sprzedaży towarów,  wydania sprzedanych towarów z magazynu,  zmian na rachunku bankowym. 3. Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za sierpień 2016 r. 4. Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za sierpień 2016 r. (sierpień należy traktować jako pełny rok obrotowy). 5. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.08.2016 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:  przeksięgowania podatku VAT naliczonego i należnego w końcu okresu – PK 1/08/2016,  zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych – PK 2/08/2016,  ustalenia wyniku finansowego netto za sierpień 2016 r. – PK 3/08/2016. 6. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za sierpień 2016 r. 7. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za sierpień 2016 r. 8. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj bilans końcowy na dzień 31.08.2016 r. 9. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności brutto sprzedaży w latach 2014-2015. Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym. Prace z programem finansowo-księgowym rozpocznij od:  wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni TRADE sp. z o.o.,  wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni TRADE sp. z o.o.,  wprowadzenia planu kont księgi głównej,  założenia kartotek kontrahentów,  założenia kont ksiąg pomocniczych (analitycznych) do kont 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami,  wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia,  zdefiniowania, czyli przyporządkowania kont bilansowych do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w bilansie: konta aktywów saldem Wn, konta pasywów saldem Ma. UWAGA. Przy sporządzaniu bilansu końcowego pozycję bilansową Środki trwałe skoryguj o wartość dotychczasowego umorzenia. Technik ekonomista na 100% Strona 2 z 7 Dane identyfikacyjne Hurtowni TRADE sp. z o.o. Nazwa skrócona TRADE Nazwa pełna Hurtownia TRADE sp. z o.o. wpisz swój numer PESEL NIP 7812214120 REGON 581221455 Adres ul. Cicha 12, 78-104 Kołobrzeg Województwo zachodniopomorskie Numer rachunku bankowego i nazwa banku nazwa: Rachunek bieżący 00 1090 2659 1821 4255 7122 0025 Bank Zachodni WBK S.A. 1 O. w Kołobrzegu Forma prawna spółka z o.o. Rodzaj prowadzonej działalności handlowa Określ sposób rozliczenia VAT Metoda rozliczenia VAT dodaj: rok 2016, kwartał III miesięczna Forma księgowości Księga handlowa Symbol roku 2016 Rok obrotowy 01.08.2016 – 31.08.2016 Generowanie planu kont nie tworzyć planu kont Wariant rachunku zysków i strat porównawczy/tylko konta zespołu 4. Rejestry księgowe usuń wszystkie rejestry, a następnie dodaj jeden o symbolu RK – Rejestr księgowy (dotyczy programu Rewizor) Obsługa numerów analityk dostawców i odbiorców wspólna analityka dla odbiorców i dostawców Tryb tworzenia rozrachunków utwórz w tle Numeracja dokumentów łamany przez miesiąc i rok Imię i nazwisko szefa Jarosław Jeż, identyfikator: JJ Hasło nie wprowadzaj Wykaz wybranych kont księgi głównej 010 Środki trwałe 402 Usługi obce 071 Umorzenie środków trwałych 403 Podatki i opłaty 100 Kasa 409 Pozostałe koszty rodzajowe 131 Rachunek bieżący 730 Przychody ze sprzedaży towarów 134 Kredyty bankowe krótkoterminowe 731 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu 200 Rozrachunki z odbiorcami 750 Przychody finansowe 210 Rozrachunki z dostawcami 751 Koszty finansowe 220 Rozrachunki z budżetami 760 Pozostałe przychody operacyjne 221 VAT naliczony 761 Pozostałe koszty operacyjne 222 VAT należny 801 Kapitał zakładowy 225 Rozrachunki z tytułu podatku VAT 802 Kapitał zapasowy 300 Rozliczenie zakupu towarów 860 Wynik finansowy 330 Towary 870 Podatek dochodowy 401 Zużycie materiałów i energii Wybrane stany początkowe kont na dzień 01.08.2016 r. Nazwa konta Stan konta w zł Środki trwałe 278 000,00 Umorzenie środków trwałych 45 000,00 Kasa 7 400,00 Rachunek bieżący 80 000,00 Kredyty bankowe krótkoterminowe 18 000,00 Towary 33 600,00 Kapitał zakładowy 300 000,00 Kapitał zapasowy 36 000,00 Technik ekonomista na 100% Strona 3 z 7 Informacje dotyczące funkcjonowania Hurtowni TRADE sp. z o.o.  Ewidencja operacji gospodarczych jest prowadzona na kontach księgi głównej i kontach ksiąg pomocniczych do konta 200 Rozrachunki z odbiorcami i 210 Rozrachunki z dostawcami.  Ewidencja kosztów jest prow...

Komentarze do: A.36 październik 2016 - zad 01 - TRADE zadanie • 0